Et mer fleksibelt arbeidsmarked som gir alle en sjanse

Arbeid gir oss økonomisk frihet og muligheten til å utvikle oss som mennesker og medborgere. Vi bidrar til fellesskapet, til egen og andres velstand. Vi lærer nye ferdigheter og blir kjent med nye mennesker. Egen inntekt gir oss frihet til å leve det livet vi selv ønsker. 

Vi vil at flest mulig skal få ta del i arbeidslivet. Vi vil bygge et system som gir trygghet og fleksibilitet i hverdagen. Arbeidsmarkedet og arbeidshverdagen forandrer seg. Delingsøkonomien gjør at vi får flere oppdragsgivere og en mer fleksibel arbeidsdag. Det er fint, men krevende for noen. Vi trenger et system som gir rom for løsninger som i større grad er skreddersydde for den enkelte. Samtidig har trygghet i arbeidslivet en viktig egenverdi. 

Vi vil gi flere muligheten til fast stilling. Vi vil ha mer fleksibilitet, men ikke på bekostning av tryggheten mange finner i faste stillinger. 

Vi vil jobbe for å redusere ufrivillig deltidsarbeid og for at de som ønsker hele stillinger, skal få det. Vi vil vurdere en oppmykning av reglene i arbeidsmiljøloven som gir rom for fleksibilitet, men sikre og forsterke arbeidstidsbestemmelser som støtter opp om hele, faste stillinger. Vi vil også gi mennesker som ønsker å jobbe mer intensivt over en begrenset periode, muligheten til å gjøre dette. 

Vi vil stramme inn på hvor lenge det er mulig å være midlertidig ansatt i staten. Staten er mer stabil enn privat sektor, men det er en utfordring at altfor mange går ufrivillig og lenge i midlertidige stillinger. 

Arbeidslivskriminalitet stjeler fra fellesskapet og skaper mer utrygghet for vanlige arbeidstakere. Vi vil at alt arbeid skal skje innenfor klart definerte lovlige rammer. 

Vi har etablert nye sentre for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Vi vil styrke dem slik at misbruk og kriminelle handlinger blir avdekket tidligere. 

Mangel på informasjon er fortsatt en stor utfordring i møte med arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Forbrukerne må få mer informasjon slik at de kan unngå å engasjere useriøse aktører som bryter norske arbeidsvilkår. 

For at et seriøst arbeidsliv skal fungere, trenger vi varslere. Vi vil gjøre det så enkelt og sikkert som mulig for varslere å stå fram om lovstridige eller uetiske forhold i arbeidslivet. Vi vil endre arbeidsmiljøloven for å styrke varslerens stilling. 

Gode resultater oppstår i samarbeid mellom flere parter. Vi vil at konfliktnivået i norsk arbeidsliv skal være lavt.

Venstre var initiativtaker til hovedavtalen, som senere utviklet seg til det moderne trepartssamarbeidet. Trepartssamarbeidet mellom stat, arbeidsgiver og arbeidstaker er hovedgrunnen til at vi har et lavere konfliktnivå om lønnsforhandlinger og andre arbeidsvilkår i Norge enn i andre land. 

Vi setter organisasjonsfriheten høyt og vil verne om den. Det er positivt at arbeidstakere og arbeidsgivere organiserer seg for å styrke egne interesser og samarbeider for å løse samfunnsutfordringer. Vi støtter opp om løsninger som de tre partene er enige om, som et godt alternativ til offentlig regulering og kontroll. Vi mener at organisasjonsfrihet er avgjørende, og er opptatt av at arbeidstakere skal kunne organisere seg i den organisasjonen der de føler seg mest hjemme. Samtidig vil vi sikre grunnleggende rettigheter for alle i sitt yrkesliv, også for de som ikke er fagorganisert. 

For å støtte opp under dem som velger å organisere seg, vil vi opprettholde fagforeningsfradraget. 

Ny teknologi gir oss mange nye muligheter og arbeidsformer. Ny teknologi reduserer kostnader og øker utvalget av produkter og tjenester. Ny teknologi gjør det enklere å koble sammen arbeidstaker, arbeidsgiver, tjenester og varer. Det gjør livet vårt enklere og mangfoldet større. Vi er positive til en velregulert delingsøkonomi.

De sosiale rettighetene i arbeidslivet er ikke like omfattende for selvstendig næringsdrivende og enkeltpersonforetak som for vanlige arbeidstakere. Koronapandemien viste oss at behovet for trygghet eksisterer i alle grupper. Vi vil sikre permanente inntektssikringsordninger for selvstendig næringsdrivende og nedsette et utvalg som skal gjennomgå de sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende og komme med forslag til større grad av likebehandling. 

Teknologien gjør det mulig for stadig flere å jobbe hjemmefra. Vi vil legge til rette for mer frivillig bruk av hjemmekontor og en mer fleksibel arbeidsdag for dem som ønsker det. Koronapandemien har framskyndet en utvikling hvor skillet mellom arbeidstid og fritid vil bli mindre tydelig, og hvor bruk av hjemmekontor vil bli en mer eller mindre varig løsning for mange arbeidstakere. Dagens arbeidsmiljølov er svært lite tilpasset et slikt arbeidsmarked. Vi vil derfor nedsette et offentlig utvalg som skal foreslå endringer i arbeidsmiljøloven som både sikrer arbeidstakernes rettigheter i en ny tid og økt fleksibilitet for arbeidsgivere knyttet til krav på arbeidsplassen.

Det viktigste velferdstiltaket er å gi flere muligheten til å delta i arbeidslivet. Vi vil ha et arbeidsliv som er fleksibelt nok til å passe for folk med ulike forutsetninger. 

Vi vil videreføre uførereformen slik at den graderte uføretrygden gjør det enklere å kombinere deltidsarbeid med uføretrygd. Hensikten med det er å gi uføretrygdede muligheten til å jobbe ut fra de forutsetningene de har. Graderingen må være fleksibel, slik at det er mulig å prøve både en høyere og en lavere grad av arbeid en periode.

Vi vil gjøre det enklere for unge mennesker å komme inn i arbeidslivet igjen ved arbeidsledighet. Vi vil derfor vurdere om det offentlige skal gi lønnstilskudd til bedrifter som ansetter unge arbeidsledige.

Vi vil redusere antall unge som mottar arbeidsavklaringspenger. Vi vil derfor prioritere flere arbeidsrettede tiltak i NAV for denne gruppen. De skal få tettere og bedre oppfølging for å komme seg raskt tilbake til arbeidslivet.

Vi ønsker en hverdag der alle skal få lik behandling i møte med NAV. Vi trenger bedre overgang mellom sykepenger og arbeidsavklaring. Vi ønsker derfor at langtidssykemeldte skal starte med en aktivitetsplan. Slik sikrer vi at oppfølging gjennom sykemeldingsperioden kan bli en start på arbeidsavklaringsperioden. 

Mange enslige som mottar uføretrygd, arbeidsavklaringspenger eller andre ytelser fra folketrygden, lever under fattigdomsgrensen. Vi vil derfor øke nivået på minsteytelsene for enslige.

Vi ønsker å se på ulike løsninger knyttet til borgerlønn eller minstelønn, og er positive til forsøk i utvalgte kommuner med én eller flere varianter av borgerlønn. Framtidas arbeidsmarked krever helt nye løsninger, og debatten om ulike muligheter må begynne nå. 

Alle skal ha muligheten til å delta etter evne. Arbeidslivet er for alle. 

Venstre innførte tredelt foreldrepermisjon for å sikre større grad av likestilling mellom foreldrene. Vi vil opprettholde denne ordningen slik at begge foreldre får 15 uker permisjon hver, mens 16 uker fordeles fritt. 

Retten til foreldrepermisjon skal være individuell, og derfor vil vi at far skal få selvstendig uttaksrett til farspermisjon og adopsjonspermisjon. Vi ønsker å utrede et alternativ der «sykt barn-dager» gjøres til «sykt barn-timer», for å øke fleksibiliteten og likestillingen i familiehverdagen.

Det offentlige har en viktig rolle når det gjelder å sikre inkludering av mennesker med funksjonsvariasjoner eller hull i CV-en. Vi vil gi flere mennesker med funksjonsvariasjoner jobbmuligheter. 

Vi trenger både kvinner og menn i alle bransjer og stillinger. Derfor vil vi fortsette å endre norske stillingstitler slik at de blir mest mulig kjønnsnøytrale. 

Vi blir alle eldre, og i dag lever vi lenger og holder oss friskere enn generasjonene før oss. Det finnes mange ulike måter eldre kan bidra til samfunnet på, og vi vil at de skal ha den muligheten. 

Stadig flere ønsker å jobbe etter at de når pensjonsalderen. Det er positivt, men samtidig må begrensningene i trygdesystemet blant annet knyttet til aldersgrense i sykelønnsordningen og opptjening til alderspensjon oppheves, slik at eldre arbeidstakere ikke mister rettigheter ved å stå lenge i jobb. 

Pensjonsreformen har lagt opp til at pensjonsalderen heves i takt med økt forventet levealder. Vi vil videreføre reformen slik at folk kan stå lenger i arbeidslivet. Samtidig er det viktig at det stimuleres til privat pensjonssparing, og at ordningene knyttet til obligatorisk tjenestepensjon (OTP) styrkes. Vi vil derfor innføre rett til å opptjene pensjon fra første krone både i offentlig og privat sektor og gradvis øke minste innskuddsprosent i foretakspensjonsordningene til 4 prosent. Særaldersgrenser og 85-årsregelen ønsker vi å erstatte med en ordning der det er bestemte oppgaver som har aldersbegrensning, og ikke hele sektorer eller yrkesgrupper.

Andelen eldre av dem som har lavest inntekt, minker stadig. Noen eldre har likevel blitt hengende etter økonomisk. Det gjelder spesielt aleneboende minstepensjonister. Vi vil derfor prioritere å øke deres pensjonsnivå. 

For å sikre et trygt og fleksibelt arbeidsmarked med muligheter for alle må NAV få frihet til å formidle arbeid ved å ta i bruk ny teknologi og forenklet regelverk. 

Vi vil gi folk raskere og bedre oppfølging hos NAV ved å gi saksbehandlerne bedre verktøy som automatiserer og forenkler arbeidet deres. 

Vi vil gi NAV lokalt og regionalt større rom til å finne de løsningene som passer best for den enkelte bruker. Vi vil at kontorene skal måles på metoder, ikke resultater. Mer metodemangfold vil også gi kontorene muligheten til å lære av hverandre. 

Dette vil Venstre gjøre

 • Vi vil jobbe for å redusere ufrivillig deltidsarbeid og for at de som ønsker hele stillinger, skal få det
 • Vi vil vurdere en oppmykning av reglene i arbeidsmiljøloven som gir rom for fleksibilitet, men sikre og forsterke arbeidstidsbestemmelser som støtter opp om hele, faste stillinger
 • Vi vil gi mennesker som ønsker å jobbe mer intensivt over en begrenset periode, muligheten til å gjøre dette. 
 • Vi vil stramme inn på hvor lenge det er mulig å være midlertidig ansatt i staten. 
 • Vi vil at alt arbeid skal skje innenfor klart definerte lovlige rammer. 
 • Forbrukerne må få mer informasjon slik at de kan unngå å engasjere useriøse aktører som bryter norske arbeidsvilkår. 
 • Vi vil gjøre det så enkelt og sikkert som mulig for varslere å stå fram om lovstridige eller uetiske forhold i arbeidslivet.
 • Vi vil endre arbeidsmiljøloven for å styrke varslerens stilling. 
 • Vi setter organisasjonsfriheten høyt og vil verne om den. 
 • Vi mener at organisasjonsfrihet er avgjørende, og er opptatt av at arbeidstakere skal kunne organisere seg i den organisasjonen der de føler seg mest hjemme
 • Vi vil sikre grunnleggende rettigheter for alle i sitt yrkesliv, også for de som ikke er fagorganisert
 • Vi vil opprettholde fagforeningsfradraget. 
 • Vi er positive til en velregulert delingsøkonomi.
 • Vi vil sikre permanente inntektssikringsordninger for selvstendig næringsdrivende
 • Vi vil nedsette et utvalg som skal gjennomgå de sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende og komme med forslag til større grad av likebehandling. 
 • Vi vil legge til rette for mer frivillig bruk av hjemmekontor og en mer fleksibel arbeidsdag for dem som ønsker det
 • Vi vil nedsette et offentlig utvalg som skal foreslå endringer i arbeidsmiljøloven som både sikrer arbeidstakernes rettigheter i en ny tid og økt fleksibilitet for arbeidsgivere knyttet til krav på arbeidsplassen.
 • Vi vil ha et arbeidsliv som er fleksibelt nok til å passe for folk med ulike forutsetninger. 
 • Vi vil videreføre uførereformen slik at den graderte uføretrygden gjør det enklere å kombinere deltidsarbeid med uføretrygd. 
 • Vi vil vurdere om det offentlige skal gi lønnstilskudd til bedrifter som ansetter unge arbeidsledige.
 • Vi vil prioritere flere arbeidsrettede tiltak i NAV for unge som mottar arbeidsavklaringspenger.
 • Vi ønsker at langtidssykemeldte skal starte med en aktivitetsplan
 • Vi vil øke nivået på minsteytelsene (uføretrygd, arbeidsavklaringspenger eller andre ytelser fra folketrygden)  for enslige.
 • Vi ønsker å se på ulike løsninger knyttet til borgerlønn eller minstelønn
 • Vi vil opprettholde ordningen med tredelt foreldrepermisjon  slik at begge foreldre får 15 uker permisjon hver, mens 16 uker fordeles fritt. 
 • Retten til foreldrepermisjon skal være individuell, og derfor vil vi at far skal få selvstendig uttaksrett til farspermisjon og adopsjonspermisjon
 • Vi ønsker å utrede et alternativ der «sykt barn-dager» gjøres til «sykt barn-timer»
 • Vi vil gi flere mennesker med funksjonsvariasjoner jobbmuligheter. 
 • Vi vil fortsette å endre norske stillingstitler slik at de blir mest mulig kjønnsnøytrale
 • Begrensningene i trygdesystemet blant annet knyttet til aldersgrense i sykelønnsordningen og opptjening til alderspensjon må oppheves, slik at eldre arbeidstakere ikke mister rettigheter ved å stå lenge i jobb
 • Vi vil videreføre Pensjonsreformen  slik at folk kan stå lenger i arbeidslivet
 • Vi vil innføre rett til å opptjene pensjon fra første krone både i offentlig og privat sektor og gradvis øke minste innskuddsprosent i foretakspensjonsordningene til 4 prosent
 • Særaldersgrenser og 85-årsregelen ønsker vi å erstatte med en ordning der det er bestemte oppgaver som har aldersbegrensning, og ikke hele sektorer eller yrkesgrupper.
 • Vi vil prioritere å øke aleneboende minstepensjonisters pensjonsnivå. 
 • Vi vil gi folk raskere og bedre oppfølging hos NAV ved å gi saksbehandlerne bedre verktøy som automatiserer og forenkler arbeidet deres. 
 • Vi vil gi NAV lokalt og regionalt større rom til å finne de løsningene som passer best for den enkelte bruker. 
 • Vi vil at NAV-kontorene skal måles på metoder, ikke resultater.