Kapital for at gode ideer skal kunne vokse seg store

I dag er det lett å starte egen bedrift, men vanskelig å vokse seg stor. Vi vil arbeide for at bedrifter med gode ideer skal kunne utvide. 

Vi vil utvide opsjonsordningen slik at flere bedrifter blir dekket av den. Aksjeforkjøpsretter, såkalte opsjoner, er et viktig insentiv for rekruttering til oppstartsbedrifter i vekst, som ellers ofte mangler tilstrekkelig kapital til å lønne flere ansatte. Dette gjør det vanskelig å vokse.

Vi vil at offentlig kapital skal gå inn i private fond, som igjen kan investere i norske oppstartsbedrifter. Slik bygger vi opp det norske kapitalmarkedet og reduserer risikoen for offentlige feilinvesteringer. 

Vi vil at mer offentlig kapital skal sluses inn i småbedrifter. Vi har mange ordninger for å støtte småbedrifter, men de er oppstykket og lite kjent. Vi vil gjøre disse ordningene enklere og mer synlige. Vi vil også utvide ordningen som gir skatterabatt for investorer som investerer i nystartede bedrifter.

Vi vil gi flere småbedrifter tilgang på store offentlige kontrakter. Offentlige virksomheters rammeavtaler skal ikke hindre småbedrifter fra å konkurrere. 

Vi vil etablere et gründerpanel etter dansk modell. Panelet skal fremme forslag og anbefalinger til hvordan det kan gjøres enklere og mer attraktivt for gründere å starte ny virksomhet, og hvordan flere nye virksomheter kan ta neste skritt og vokse seg større.

Vi vil endre dagens regelverk slik at det går an å dele opp offentlige anskaffelser. Kompetansen hos innkjøper må heves for å fremme kvalitet, innovasjon, mangfold og effektive anskaffelser, ikke bare lavest mulig pris. Det gjør at småbedriftene får bedre tilgang til offentlige kontrakter. 

Det er en svak utvikling av folkefinansiering i Norge i forhold til i andre land. Vi vil implementere EU-regelverket for folkefinansiering raskt, slik at det juridiske rammeverket reduserer risikoen og etablerer folkefinansiering som en større del av vår spare- og investeringskultur.

Vi vil at prosjekter som fyller de private scenene, kulturhusene og utearenaene, får en finansieringsmodell nærmere det den private filmindustrien har, med prosjektstøtte og billettstøtte, gjennom et fond for scenekunst.

Dette vil Venstre gjøre

  • Vi vil utvide opsjonsordningen slik at flere bedrifter blir dekket av den
  • Vi vil at offentlig kapital skal gå inn i private fond, som igjen kan investere i norske oppstartsbedrifter.
  • Vi vil at mer offentlig kapital skal sluses inn i småbedrifter. 
  • Vi vil gi flere småbedrifter tilgang på store offentlige kontrakter
  • Vi vil etablere et gründerpanel etter dansk modell. 
  • Vi vil endre dagens regelverk slik at det går an å dele opp offentlige anskaffelser