Tema Effektiv psykisk helsehjelp

Omtrent halvparten av den norske befolkningen rammes av en psykisk lidelse i løpet av livet. Angst og depresjon er blant våre største folkehelseproblemer, og også de det er enklest å forebygge. Psykisk sykdom tar flere leveår enn noen andre sykdomsgrupper. Venstre vil at mennesker med psykiske plager og lidelser skal få hjelp så tidlig som mulig, nært hjemmet. Derfor vil vi at alle kommuner skal ha et psykisk lavterskeltilbud hvor psykolog er en del av tilbudet.

Venstre mener det må rettes inn særlig innsats på å styrke kommunenes kompetanse på forebygging av selvmord, og hjelp og oppfølging til personer som har gjort forsøk på selvmord og de pårørende. Forebygging, behandling og rehabilitering bør først og fremst skje på kommunalt nivå og på de distriktspsykiatriske sentrene (DPS). I tillegg vil vi ha poliklinikker og ambulante team som jobber sammen med kommunene. Terskelen må være lav så man kan få psykisk helsehjelp der man bor uten henvisning fra fastlege.

Venstre vil

  • at alle kommuner skal ha tilgang på en kommunepsykiater eller -psykolog
  • at kommunene skal satse mer på forebygging og tidlig innsats
  • gjøre det mulig å få psykisk helsehjelp på kommunalt nivå
  • styrke forskningsinnsatsen i psykisk helse
  • styrke kompetansen på psykisk helse i skolehelsetjenesten
  • integrere pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i skolehelsetjenesten
  • styrke tilbudet for pårørende til mennesker med psykiske lidelser
  • utarbeide en tverrsektoriell strategi for barn og unges psykiske helseetterfulgt av en økonomisk forpliktende opptrappingsplan
  • styrke tilbudet om medikamentfri behandling innenfor psykisk helse slik at pasienter i størst mulig grad kan velge selv