Tema Omsorg for døende

En verdig død handler om langt mer enn smertelindring. Alle skal føle seg trygg ved livets slutt, ha ei hånd å holde i og bli behandlet av fagfolk med spesialkompetanse. I dag er det store variasjoner i tilbudet til mennesker i livets sluttfase. I takt med at antallet eldre øker vil også antallet som skal dø, øke, og det vil være økt behov for palliative tjenester. Det er også behov for å styrke tilbudet innen barnepalliasjon.

Venstre vil

  • at kommunene skal organisere en verdig omsorg for døende, hvor det legges vekt på at folk skal få dø der de selv ønsker
  • at de regionale helseforetakene tilbyr kommunene kompetanse slik at gode palliative tilbud kan bygges forsvarlig lokalt
  • sørge for bred kompetanseheving om palliasjon blant helsepersonell i kommunehelsetjenesten
  • sikre et helhetlig og individuelt tilpasset tilbud til alvorlig syke og døende barn og deres pårørende