Foto: Dreamstime.com

Tema: Justis og beredskap

Venstre vil ha en rettsstat som ivaretar frihet, trygghet og rettsikkerhet for den enkelte borger. I en tid med store forandringer i samfunnet når det gjelder internasjonalisering og teknologisk utvikling, må arbeidet med å sikre grunnlaget for rettsstaten stadig fornyes.

Samfunnet skal kunne avverge terrorangrep så vel som grov kriminalitet. Venstre vil samtidig arbeide for å ivareta borgernes friheter mot utilbørlig registrering, overvåkning og inngrep i privatlivet.