Tema Bedre språkopplæring i barnehagen

Språk er nøkkelen til like muligheter i skolen og i samfunnet. Venstre vil åpne for at læring, spesielt språkopplæring, kan få en større plass i barnehagene, men ønsker ikke noen norm for hvor mye barna skal kunne.

Læring må skje gjennom lek, og gode pedagoger må selv ha rom til å lage tilpassede opplegg. I Norge har vi flere språk, og vi har en forpliktelse til å gi det samme tilbudet både til barn med samisk morsmål og til barn som snakker tegnspråk. Det må tydeliggjøres at tegnspråk er et språk, og ikke et spesialpedagogisk tiltak

Venstre vil

  • innføre krav om norskkunnskaper og sikre tilbud om ekstra norskopplæring for ansatte i barnehagen
  • ha gratis kjernetid til barn med behov for ekstra opplæring i norsk eller samisk
  • ha en tydelig barnehagelov som ivaretar barns rett til å bruke morsmålet sitt, og som understreker betydningen av tidlig innsats
  • ha tidlig innsats ved behov for språkopplæring gjennom enklere søknadsprosess og raskere vedtak
  • at barnehagene skal ha mulighet til å igangsette tiltak som spesialpedagogisk hjelp og språkopplæring