Landet som går foran og viser vei..

Klima- og miljøutfordringene kjenner ikke landegrenser. Vi må løse dem i fellesskap.

Norge skal bidra til globale klimakutt. Derfor vil vi at Norge skal oppfylle vår del av Parisavtalen, en avtale der mange land er enige om å redusere egne utslipp. Vi vil redusere klimagassutslippene med minst 55 prosent innen 2030, sammenlignet med 1990, og planlegge for å nå målet med nasjonale tiltak. I 2050 skal utslippene være redusert med minst 95 prosent og Norge skal fjerne mer klimagass fra atmosfæren enn vi slipper ut.

Det må bli enklere og mer lønnsomt for folk og bedrifter å ta miljøvennlige valg.

Det må bli enklere og mer lønnsomt for folk og bedrifter å ta miljøvennlige valg. Derfor vil Venstre gjøre det dyrere å forurense og billigere å velge grønt. Forurenser må i enda større grad betale for egne utslipp. Derfor vil vi øke tempoet på opptrappingen av CO2-avgiften. Slik omstiller vi økonomien i grønnere retning, samtidig som vi reduserer klimagassutslippene. Derfor må avgiften gjelde for alle sektorer. Vi ønsker imidlertid å dempe uønskede effekter som flytting av utslipp til andre land og geografisk eller sosial ulikhet.

Det skal lønne seg å velge miljøvennlig
Det må bli enklere og mer lønnsomt for folk og bedrifter å ta miljøvennlige valg. Derfor vil Venstre gjøre det dyrere å forurense og billigere å velge grønt.

Vi må også sikre at norske bedrifter ikke svekker sin konkurranseevne fordi vi setter strenge miljø- og klimakrav. Derfor vil vi jobbe opp mot EU for å innføre en klimatoll på varer som ikke allerede er tilstrekkelig priset med tanke på utslipp.

Vi vil innføre et utslippsregnskap over utslipp fra varer vi importerer fra utlandet, og utslipp ved forbruk av det vi selger til utlandet, særlig olje og gass, og utforme egne klimamål og tiltak for å redusere disse utslippene.

Vi vil at Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) skal vektlegge klimarisiko i sine investeringer. Det vil blant annet bety reduserte investeringer i olje- og gasselskaper. Framtida er fornybar, og det utgjør en risiko å ha for mye av våre felles sparepenger bundet opp i oljenæringen. Oljefondet er en veiviser for andre investorer, og vi vil at fondet skal bidra til å nå FNs bærekraftsmål med sine investeringer.

Norge skal være en pådriver for internasjonalt klima- og miljøsamarbeid. Vi vil utvide samarbeidet for å ta vare på verdens regnskoger, videreutvikle arbeidet for en bærekraftig havforvaltning og forsterke innsatsen mot miljøkriminalitet.

Vi vil at Norge skal produsere og utvikle mer fornybar energi og grønn teknologi. Det kutter utslipp og skaper nye grønne arbeidsplasser.

Vi vil at Norge skal produsere og utvikle mer fornybar energi og grønn teknologi. Det kutter utslipp og skaper nye grønne arbeidsplasser.

Vi vil bedre rammevilkårene for vannkraftverk. Norge har fremdeles ubrukt vannkraftpotensial, og vi vil at det skal bli lønnsomt å oppgradere eksisterende kraftstasjoner uten store naturinngrep. Vi vil ikke åpne for utbygging i varig vernede vassdrag.

Energieffektivisering er et viktig klima- og miljøtiltak. Vi vil forsterke innsatsen og gjennomføre energiøkonomiserende (ENØK)tiltak tilsvarende 10 TWh innen 2030.

Vi vil tilpasse det norske regelverket for fornybar energi, slik at det blir enklere å bli plusskunde og selge overskudd av egenprodusert energi til andre brukere. Husholdningene er viktige bidragsytere til redusert strømforbruk og økt strømproduksjon, for eksempel med solceller. Vi vil oppmuntre til dette gjennom prising av strøm og tilskudd til omlegging.

Solenergi er viktig for lokal energiforsyning og en sentral fornybar energikilde i verden. Vi vil fortsette arbeidet for å utvikle bølgekraft og tidevannskraft. Bioenergi vil fortsatt spille en avgjørende rolle i overgangen til fornybarsamfunnet, blant annet i fjernvarmeverk, på gårdsbruk og i private boliger.

Vindkraft er en viktig fornybar energikilde der Norge har særlig gode ressurser på land og til havs. Havvind gir store muligheter som vi vil satse videre på, men det er behov for offentlige midler i startfasen. Vindkraft kan også ha negative konsekvenser og må ikke komme i konflikt med viktige naturverdier. Utbyggingen må ta hensyn til natur, fiske, dyreliv og behovene til lokalbefolkningen, som må kompenseres. Vi ønsker at vindkraft skal skattlegges slik at kommunene får sin del av inntekten vindkraften genererer. På land må det være en plan for tilbakeføring av områdene til natur. Utbyggingen må ta hensyn til samiske interesser og lokaldemokratiet.

Vi vil sikre gjenbruk av varme ved økt grad av energifleksible løsninger i større bygg, og stille krav til bruk av spillvarme fra industri, avfallsforbrenning og datasentre.

Krafthandel på tvers av landegrenser gjør det mulig å øke bruken av fornybar energi, samtidig som det sikrer fleksibilitet og forsyningssikkerhet i energimarkedet. Vi vil bygge flere kraftkabler slik at vi kan utveksle mer fornybar strøm mellom Norge og Europa, fordi det er et lønnsomt klimatiltak. Vi vil også sikre tilstrekkelig nettkapasitet i hele Norge.

Innen 2030 skal vi oppnå 50 prosent reduksjon av klimagassutslipp i petroleumssektoren. Hele verden må omstille seg fra fossil til fornybar energi.

Nei til ny oljeleting

Produksjon av påviste olje- og gassressurser innenfor allerede tildelte lisenser vil sørge for et høyt produksjonsnivå på norsk sokkel i flere tiår. Verden har allerede funnet mer fossil energi enn klimaet tåler at vi utvinner. Derfor må vi slutte å lete etter mer olje og gass og ikke tildele nye lisenser på norsk sokkel. Norge må også være en internasjonal pådriver for vern av arktiske områder fra petroleumsaktivitet.

Klimagassutslippene fra oljeproduksjon er store. Vi vil gjennomføre en omstilling til en grønn og fornybar økonomi, samtidig som vi sørger for at dagens oljeproduksjon kutter utslipp. Derfor må vi elektrifisere norsk sokkel og satse på havvind og produksjon av utslippsfri hydrogen. Dagens rammebetingelser for olje- og gassvirksomhet skjevfordeler risiko fra selskapene til staten. Vi vil derfor avvikle leterefusjonsordningen, begrense friinntekten og redusere ekstra rentefradrag og avskrivningsregler slik at det er selskapene og ikke staten som tar risikoen.

Teknologien og kompetansen i oljeindustrien er viktig for å gjennomføre det grønne skiftet og skape nye arbeidsplasser. Vi vil legge til rette for en større grad av omstilling fra fossilbasert energiutvinning til fornybare næringer og maritim sektor.

Dette vil Venstre gjøre

  • Vi vil at Norge skal produsere og utvikle mer fornybar energi og grønn teknologi
  • Vi vil bedre rammevilkårene for vannkraftverk.
  • Vindkraftutbyggingen må ta hensyn til natur, fiske, dyreliv og behovene til lokalbefolkningen, som må kompenseres. 
  • Vi ønsker at vindkraft skal skattlegges slik at kommunene får sin del av inntekten vindkraften genererer.
  • Vindkraftutbyggingen må ta hensyn til samiske interesser og lokaldemokratiet.