Tema Fra oljenasjon til fornybarnasjon

Norge er en energistormakt og er blant de ti største produsentene i verden både for fossil energi og vannkraft. Norge har gode muligheter for å beholde posisjonen som en stor leverandør av energi også i fornybaralderen.

På tross av mye vannkraft er halvparten av Norges totale energiforbruk i dag fossilt. For å kutte klimagassutslipp, må all fossil energi erstattes av fornybar energi. Vi har store uutnyttede fornybare ressurser i Norge.

Vi har vindkraft på land og til havs, biomasse og solenergi. Disse fornybarnæringene skal nå erstatte fossilt brensel i industri og transport.

Venstre vil

  • bruke det statlige investeringsselskapet «Norsk Fornybar AS» til å investere i teknologiske pilotprosjekter som bidrar til reduksjon av klimautslipp og gjør det mulig å konvertere fra fossil til fornybar energi
  • erstatte grønne sertifikater med en ny støtteordning som kan sikre konvertering til utslippsfrie energibærere som elektrisitet, hydrogen o.l.
  • sikre at linjeføring av energi på land gjøres på en skånsom måte for å unngå konflikter med naturvernhensyn og reiseliv
  • bruke Enova til å erstatte fossil energi med fornybar energi og oppnå kutt i klimagassutslipp
  • øke forskning og utvikling av hydrogenproduksjon slik at denne blir mer energieffektiv
  • utrede modeller for redusert el-avgift for hydrogenproduksjon