Tema En skattepolitikk som gjør arbeid lønnsomt

Arbeid er verdifullt. Det er verdifullt for enkeltmennesket, både sosialt og for følelsen av mestring og mening, og det har en verdi for samfunnet. Folk som jobber klarer seg selv, og bidrar samtidig til at staten kan fungere som et sikkerhetsnett for dem som trenger det. Venstre mener arbeid gir for liten økonomisk gevinst. For noen vil det å stå i arbeid gi så liten økonomisk gevinst at det ikke lønner seg å jobbe. Det gjelder spesielt for personer med lav inntekt, hvor offentlige ytelser har en høy kompensasjonsgrad. Derfor vil vi utrede muligheten for å innføre jobbskattefradrag, hvor man får deler av skatten tilbake for å sikre at det lønner seg å stå i jobb.

Dersom vi klarer å øke deltagelsen i arbeidsmarkedet, vil det gi store gevinster for samfunnet, også for de som ikke er i arbeid, ved at flere i arbeid styrker velferdsstaten. Venstre vil ha lavere skatt på arbeid for å stimulere oss til å jobbe mer, og lavere bedriftsbeskatning for at det skal lønne seg å investere i norske arbeidsplasser.

Mange nystartede kunnskapsbedrifter taper konkurransen om den beste kompetansen på grunn av de strenge reglene for beskatningen av opsjoner. Venstre vil utrede beskatningen av personalopsjoner, og se beskatningen i lys av de endringene som gjøres på området i nabolandene våre.

Venstre vil

  • utrede innføring av skattefradrag, for eksempel jobbskattefradrag eller tilsvarende ordninger som gjør det mer lønnsomt å arbeide
  • ha lavere skatt på arbeid for at det skal lønne seg å være i jobb
  • ha lavere bedriftsbeskatning for at bedriftene skal kunne skape flere arbeidsplasser
  • endre beskatning av opsjoner slik at eventuell gevinst først beskattes ved gevinstrealiseringen