Tema Venstres alternative statsbudsjett for 2010

Venstre viser vilje til å satse på framtiden. Derfor prioriterer vi det nyskapende miljø- og klimavennlige næringslivet, på forskning og utdanning, på miljø- og klimavennlige løsninger og på fattigdomsbekjempelse i vårt alternative statsbudsjett

I tillegg bruker vi skattesystemet aktivt for å belønne arbeid, investeringer i arbeidsplasser og miljø- og helsemessig riktig adferd. Dette sa Venstres Borghild Tenden da Stortinget i dag behandlet forslaget til statsbudsjett for 2010.

I Venstres stortingsvalgprogram for perioden 2009-2013 har vi pekt på tre store utfordringer som krever nasjonale reformer og som ikke minst krever en helt annen politisk vilje til å ta tak i de store utfordringene enn det Regjeringen og regjeringspartienes budsjettopplegg gjør. Disse utfordringene er 1) å ta steget over i lavutslippssamfunnet, 2) å bygge kunnskapssamfunnet og 3) å reformere velferdssamfunnet.
Venstres alternative budsjett for 2010 er et første tydelig skritt for å endre kursen i en slik retning, sier Borghild Tenden.

Les hele Venstres alternative statsbudsjett her.

 

Flere arbeidsplasser

Vi prioriterer en gjennomgående satsing på flere arbeidsplasser – særlig i det nyskapende miljø- og klimavennlige næringslivet. Dette gjør vi både gjennom å målrette skattesystemet i en mer miljø- og bedriftsvennlig retning, vi gjør det gjennom en rekke tiltak for som skal gjøre det mer attraktivt å være selvstendig næringsdrivende og vi gjør det med en målrettet satsing på virkemidler for å stimulere et mer miljøvennlig næringsliv. Samlet innebærer Venstre alternative budsjett over 7 mrd kroner i ulike tiltak for å få flere arbeidsplasser.

Målrettet satsing på forskning, utdanning og nyskaping

Venstre prioriterer videre en kraftig satsing på nyskaping, forskning og høyere utdanning. Regjeringen forsøker så godt den kan med retorikk om at det aldri har vært satset mer, men sannheten er at Regjeringen fortsatt ikke har kommet ut av det hvileskjæret som både forskning, høyere utdanning og nyskapingen har befunnet seg i de siste fire årene. Samlet foreslår Venstre ca 2,2 mrd kroner i ekstra tiltak for en målrettet satsing på forskning, utdanning og nyskaping.

1 mrd mer til jernbane

Venstre foreslår også en gjennomgående styrking og satsing på miljø- og klimavennlige løsninger, med en spesiell satsing på jernbane og kollektivtransport og et kraftfullt skatteskifte fra rød til grønn skatt. Samlet foreslår Venstre nesten 1 mrd mer til jernbane og 320 mill. kroner mer til kollektivtransport. I tillegg foreslår Venstre et skatteskifte fra rød til grønn skatt på om lag 4 mrd kroner. Dessverre bærer Regjeringens skattepolitikk snarer i retning av fra grønn til rød skatt.

1, 8 mrd til fattigdomsbekjempelse blant barn og unge

Og sist, men ikke minst, har Venstres alternative budsjett for 2010 en målrettet fattigdomsbekjempelse blant barn og unge. Vi foreslår ulike tiltak som innebærer en påplusning på vel 1,8 mrd kroner i forhold til Regjeringens forslag. Det viktigste enkelttiltaket er det som ”alle” er enige om er det beste og mest virkningsfulle, men som Regjeringen ikke vil eller evner å gjennomføre, nemlig å heve sosialhjelpssatsene opp til det nivået SIFO mener bør være minimumsnivået.

Deja vû fra Regjeringen

I stortinget for 14 dager siden sa finansministeren at bare siden Perspektivmeldingen 2009 ble lagt fram har inndekningsbehovet – i en generasjonsmessig sammenheng – økt fra 3 ¼ pst. til i overkant av 6 pst. av fastlands-BNP i 2060. Det innebærer at vi på lengre sikt må gjennomføre tiltak i denne størrelsesorden for å begrense utgiftene i offentlig sektor, eller gjøre ting smartere og annerledes slik at ting gjøres mer effektivt eller at inntektene økes.

Les hele Venstres alternative statsbudsjett her.

Det finansministeren i realiteten sa mellom linjene er at det statsbudsjettet som i dag får flertall egentlig ikke er godt nok tilpasset den økonomiske situasjonen og de utfordringene vi står overfor. I så måte blir det som en aldri så liten deja vû fra fjorårets budsjettbehandling, hvor det som kjent ble varslet samme dag at det ville komme en tiltakspakke – en budsjettrevidering – om kort tid.

Mindre oljepengebruk

Venstre har derfor valgt å legge fram et budsjettopplegg som samlet innebærer vel 1 mrd mindre i oljepengebruk enn Regjeringens og regjeringspartienes opplegg. Sammen med en netto skattelettelse på 442,5 mill. kroner vil Venstres alternative budsjett virke noe mindre ekspansivt på norsk økonomi og dermed i seg selv være et bidrag til å trygge arbeidsplasser gjennom mindre press på rente og kronekurs.