Tema Venstres alternative statsbudsjett for 2012

Venstre la i dag fram sitt alternative forslag til statsbudsjett for 2012. – Vi lanserer et budsjett som gjør Norge bedre rustet for framtida. En målrettet satsing på forskning og utdanning, på gründere og nye bedrifter, samt en økning i bevilgningene til jernbane og kollektivtransport, er hovedlinjen i Venstres budsjettforslag, sier leder Trine Skei Grande.

Last ned: Venstres alternative statsbudsjett 2012

Tydelige prioriteringer og markant politiske vilje til å prioritere framtida står sentralt i Venstres budsjettforslag.

Budsjettet har fem hovedprioriteringer:

1) En gjennomført satsing på flere arbeidsplasser, særlig i det nyskapende miljø- og klimavennlige næringslivet, kombinert med en målrettet satsing på å få flere i arbeid, både gjennom skattesystemet og gjennom budsjettiltak.
2) En kraftig og målrettet satsing på nyskaping, forskning og utdanning.
3) En gjennomgående styrking og satsing på miljø- og klimavennlige løsninger, med spesielt satsing på jernbane, kollektivtransport og tiltak for å redusere de norske klimautslippene.
4) Fattigdomsbekjempelse, spesielt blant barn og unge.
5) Et langt mer miljøvennlig og helsebringende skatte- og avgiftsopplegg.

På alle disse områdene foreslår Venstre satsinger som er innebærer flere milliarder i målrettede tiltak ut over det regjeringen legger opp til.

Les: Venstre om regjeringens budsjettforslag 6.10.2011: Vil ha kraftig satsing på kunnskap og verdiskaping

 - Vi vil gjøre lærerutdanningen bedre, samt tilby alle lærere videreutdanning, sier Skei Grande.

– Vi vil gjøre lærerutdanningen bedre, samt tilby alle lærere videreutdanning, sier Skei Grande.
Foto: Caroline Roka

Satser på kunnskap

– Regjeringens budsjett for 2012 er en skandale for kunnskap. Det retter Venstre opp i vårt budsjett. Vi foreslår et nytt og forsterket Forskningsfond, gaveforsterkningsordningen opprettholdes, klimaforskningen styrkes og antall studieplasser økes. Vi har en historisk mulighet til å satse på forskning og høyere utdanning, derfor foreslår vi blant annet 2000 nye studieplasser fra høsten 2012, sier Skei Grande.

Les Forskerforum: Forskningsfondet bør fordobles – ikke legges ned

Venstre mener hovedoppgaven i norsk skole er å forbedre kvaliteten i kunnskapsformidlingen.
– En skole for kunnskap og like muligheter krever faglig sterke lærere. Derfor vil Venstre gi alle lærere tid og ressurser til faglig påfyll gjennom systematisk etter- og videreutdanning. Vi vil gjøre lærerutdanningen bedre, samt tilby alle lærere videreutdanning og gi lærerne bedre arbeidsforhold i skolene. Venstre forslår derfor å bevilge 550 mill. kroner i målrettede tiltak til videreutdanning, kompetanseheving og rekruttering av lærere, sier Trine Skei Grande.

Vekst og verdiskaping

Venstre er særlig opptatt av å legge forholdene til rette for vekstselskaper og selskaper med potensial for vekst. Alle indikasjoner på dynamisk vekst er fraværende (se tabell side 11 i Venstres alternative budsjett).

– Mens vi rekordåret 2008 hadde nesten 5.000 av både gasellebedrifter og vekstbedrifter er tallet i 2011 mer enn halvert. Det er bekymringsfullt, og det må gjennomføres tiltak.

– For oss er det en hovedoppgave å forenkle hverdagen til bedriftene gjennom å avskaffe unødvendige lover og forskrifter. Derfor vil vi bl.a. opprette et eget norsk Regelråd etter en svensk vellykket modell, som bidrar til mindre byråkrati. Vi vil også gi selvstendig næringsdrivende like rettigheter til sosiale ordninger som andre arbeidstakere, bl.a. gjennom rettigheter til sykepenger og pleie- og omsorgspenger ved omsorg for egne små barn, og ved sykdom under svangerskap med øvrige arbeidstakere, sier Trine Skei Grande.

Venstre foreslår også en rekke andre konkrete tiltak mot og for selvstendig næringsdrivende både når det gjelder på skattesiden, sosiale ordninger, større fleksibilitet og mer forenkling, økt tilgang på kapital og å gjeninnføre støtte til ulønnet forsknings- og utviklingstiltak i egen bedrift — noe som typisk foregår i enkeltpersonsforetak.

Klimavennlige løsninger

Hovedinntrykket av regjeringens samlede miljøinnsats i statsbudsjett for 2012, er et langt forsvar av den profilen olje- og energiminister Ola Borten Moe eksponerer: “Svaret er olje, hva er spørsmålet?” I tilegg kommer det faktum at klimameldingen nok en gang er utsatt på ubestemt tid, på tross av gjentatte løfter om det motsatte.

– Vi vil ha et krafttak for jernbane- og kollektivtransport i 2012, og dette henger nøye sammen med den øvrige klima- og miljøpolitikken. 1,2 mrd kroner til jernbane og kollektivtransporter er en av Venstres hovedprioriteringer i vårt alternative statsbudsjett for 2012.

Les: 07.11.2011: Finansdepartementet vil bryte klimaavtale: – Regjering totalt uten vilje i klimapolitikken, mener Skei Grande

Venstre foreslår også en rekke økninger i bevilgningene til viktige miljø- og kilmatiltak som forskning, miljøovervåkning, bevaring av villaksstammen, kulturminnevern, friluftstiltak, skogvern, oljevernberedskap, opprydningstiltak og miljøkartlegging. I sum bidrar Venstres satsing på klima- og miljøtiltak med en grønn skatte- og avgiftsreform som bidrar til et samlet skatteskifte på omlag 5,4 mrd. kroner, 2 695,5 mill. kroner i bevilgninger for 2012 og fondsavsetninger på totalt 5,2 mrd. kroner utover regjeringens forslag.

Last ned: Venstres alternative statsbudsjett 2012