Tema Venstres alternative statsbudsjett for 2014

Vi prioriterer bl.a. økt satsing på skole, utdanning og forskning; en offensiv miljø- og klimapolitikk; og en målrettet politikk for å redusere antallet fattige barnefamilier, sier nestleder Terje Breivik.

Et budsjett for skole, miljø og fattige barn

 Terje Breivik og Trine Skei Grande la fra Venstres budsjettforslag i Stortinget i dag.

Terje Breivik og Trine Skei Grande la fra Venstres budsjettforslag i Stortinget i dag.
Foto: Bård Ek

 - Budsjettforslaget danner grunnlaget for våre forhandlinger med regjeringspartiene, sier Trine Skei Grande.

– Budsjettforslaget danner grunnlaget for våre forhandlinger med regjeringspartiene, sier Trine Skei Grande.
Foto: Steinar Haugsvær

Venstres alternative budsjett ble lagt fram av partileder Trine Skei Grande og Venstres finanspolitiske talsmann og nestleder Terje Breivik.

Budsjettet er basert på Stoltenberg II-regjeringens forslag til statsbudsjett og de økonomiske anslag og rammer som der ligger til grunn. Venstre vil eventuelt gjøre endringer som følge av nye anslag og rammer som framgår av den nye regjeringens tilleggsproposisjon som legges fram fredag 8. november. Det endelige alternative budsjettet basert på disse endringene kan lastes ned her: Venstres alternative budsjett 2014 – endelig versjon.

Hovedprofil

Venstre har en tydelig profil i vårt alternative statsbudsjett som kan oppsummeres i følgende punkter og hovedsatsingsområder:

  • Systematiske tiltak for å motvirke todelingen av norsk økonomi og norsk næringsliv
  • Økt satsing på skole, utdanning og forskning
  • En offensiv miljø- og klimapolitikk
  • En målrettet politikk for å redusere antallet fattige barnefamilier
  • Et tydelig grønt skatteskifte

På disse områdene foreslår Venstre satsinger, omprioriteringer og grep som på hvert område fører til flere milliarder kroner i målrettede tiltak ut over det den avgåtte regjeringen legger opp til.

 Fra Venstres pressekonferanse i Stortinget torsdag 7. november.

Fra Venstres pressekonferanse i Stortinget torsdag 7. november.
Foto: Steinar Haugsvær

Utdrag av konkrete satsinger

(Beløp i mill. kroner.)

1. Skole, utdanning og forskning

Kompetanseheving: Etterutdanning lærere| 550
Flere spesialpedagoger og helsesøstre | 125
Universell utforming og undervisningsbygg | 217
Øvrig satsing på grunnskole og videregående opplæring (nye karriereveier, økt lærlingtilskudd, leksehjelp, studieforbund m.m.) | 388
2000 flere studieplasser og 700 flere studentboliger | 314
11 måneders studiestøtte | 0 (ligger inne i de rødgrønnes budsjettforslag)
Næringsrettet forskning | 258
Øvrig satsing på forskning og UH-sektoren | 707

• Les: Aftenbladet: 500 nye stipendiatstillinger, 2000 flere studieplasser og 250 nye stillinger øremerket helsesøstre og psykologer i skolen.

Se også Venstres alternative budsjett 2014 (pdf).

2. Klima- og miljøtiltak

Jernbane | 2 158
Øvrig kollektivtransport | 305
Sykkel, el-biler, Nord-Norgelinjen m.m. | 192
Miljøteknologi, fornybar energi, forskning og miljø | 175
Klassisk naturvern (oljevernberedskap vanndirektiv, kulturlandskap, rødlistearter, villaks) | 110
Sletting av norske klimakvoter (EU-kvoter) | 270
Skattefritak for miljøinvesteringer | 550

• Les: NRK: Vil ha storsatsing på tog
• Les: Aftenposten: Venstre vil gi Ruter ansvar for togtrafikk på Østlandet

3. Fattigdomsbekjempelse

Økte sosialhjelpssatser (+ 10 pst) |400
Gratis kjernetid i barnehager for lavinntektsfamilier | 165
Differensiert oppholdsbetaling barnehage og SFO (+ forsøk med gratis deltidsplass i SFO) | 105
Styrket barnevern | 180
Rus og psykiatri-tiltak | 265
Tiltak for å hjelpe vanskeligstilte inn i arbeidslivet | 369
Øvrige tiltak (spesialpedagoger, helsesøstre, barn med lese- og skrivevansker, boligtiltak) | 213