Tema Venstres alternative statsbudsjett for 2015

– Det er et budsjett som tar Norge inn i det klimavennlige kunnskapssamfunnet vi skal leve av i framtiden, og hvor vi samtidig løfter og tar vare på dem som er vanskeligst stilt, sier finanspolitisk talsperson Terje Breivik.

Et grønnere og mer sosialt statsbudsjett

Terje Breivik

– Hovedprioriteten i Venstres alternative statsbudsjett er miljø- og fattigdomssatsing, slår Breivik fast.

– Vi foreslår å bevilge 4 mrd på målrettede miljøtiltak, og 2,5 mrd for å motvirke fattigdom.

I tillegg foreslår Venstre et omfattende grønt skatteskifte på 13,3 mrd kroner, som gjør budsjettet grønnere og mer sosialt og samtidig styrker kunnskap, forskning og innovasjon.

Mindre ekspansivt budsjett

– Dette får vi til med mindre oljepengebruk enn regjeringens forslag legger opp til, sier Breivik og viser til at Venstres forslag innebærer 3 mrd færre oljekroner.

Det er mye Venstre er enig i det forslaget regjeringen har lagt fram. Flere saker som vi har kjempet for i flere år blir nå en realitet. Bl.a. videreutdanning av lærere, et eget regelråd for næringslivet, styrket forskningsinnsats, økte bevilgninger til jernbane, økning av etableretilskuddet under Innovasjon Norge m.m. Også det viktige arbeidet med effektivisering og forenkling av offentlig sektor gjennom bl.a. nøytral moms og en effektiviseringsreform i offentlig sektor er positivt.Venstre hadde gjerne sett at regjeringen gikk lenger på alle disse områdene, men retningen er rett.

Bedre klimaprofil og bedre sosial profil

Men det er en del områder hvor både Venstre og en rekke andre aktører med rette har vært kritiske til det budsjettforslaget som ble lagt fram 8. oktober:

  • Det gjelder den samlede klima- og miljøinnsatsen
  • Det gjelder den samlede sosiale profilen
  • Det gjelder en manglende vilje til å legge til rette for nyskaping i næringslivet
  • Og det gjelder at statsbudsjettet er i overkant ekspansivt og bruker rekordmye oljepenger

 

Statsbudsjett 2015 grafikk 2

Foto: Hans Andreas Starheim / Venstre

Venstres budsjettforslag for 2015 gjør derfor viktige og riktige grep på disse områdene og er svært godt tilpasset de utfordringene vi står overfor — både nasjonalt og internasjonalt.

Det skiller seg fra regjeringens forslag på flere viktige områder:

Miljø og klima

En samlet miljø- og klimasatsing på 4,2 mrd. kroner, hvor det er en betydelig satsing på kollektivtransport og miljøvennlige transportløsninger.

– Venstre ønsker en ambisiøs miljøpolitikk med mål om å sikre livsgrunnlaget for kommende generasjoner og skape likeverdige muligheter for alle. Det er et grunnleggende liberalt verdisyn å skape et økologisk likt utgangspunkt for alle generasjoner og i alle land, sier Breivik.

Det brukes 2,5 mrd på miljøvennlig samferdsel inkl 1,33 mrd til kollektivtransport og 650 mill til jernbane utover regjeringens forslag.

Naturvern og biologisk mangfold styrkes med 665 mill inkl en økning av skogvernsatsingen på 300 mill.

Grønt skatteskifte

Et grønt skatteskifte på 13,3 mrd. kroner, et skatteopplegg med en helt annen og bedre sosial profil når det gjelder lettelser i skattlegging av lønnsinntekt og formue og en målrettet skattepolitikk for å stimulere til innovasjon og gründerskap. Venstres opplegg innebærer en netto skatteskjerpelse på 3,7 mrd. kroner i forhold til regjeringens forslag (men en lettelse på 3,3 mrd. i forhold til 2014).

Venstres overordnede mål i skattepolitikken er et grønt skatteskifte, hvor skattesystemet brukes aktivt til å stimulere arbeid og arbeidsplasser, utvikling, investering og eierskap i norske bedrifter og til å premiere miljøvennlig adferd.

Terje Breivik

Det gis grønne skattelettelser på 3,5 mrd og grønne skatteskjerpelser på 9,8 mrd, lønnsskattelette på 2,9 mrd og skattelette for næringslivet på 2,2 mrd sammenlignet med regjeringens forslag. Satsen for formuesskatt forblir uendret mens innslagspunktet heves til 2,2 mill slik at ingen (uavhengig av formue) får skattelette på mer enn 12.000 kroner knyttet til formuesskatt i 2015. Momssystemet legges om med nullmoms på økologisk, frukt og grønt og full moms på øvrige matvarer.

Velferd og fattigdom

En samlet fattigdomssatsing på 2,5 mrd. kroner. I tillegg økes bistandsinnsatsen til verdens fattige tilsvarende 1 pst av BNI.

– Norge er et av verdens rikeste land, og de fleste av oss har hatt en god inntektsutvikling de siste årene. Noen har likevel så lav inntekt og levestandard at de har begrensede muligheter til å delta fullt ut i samfunnet, påpeker Breivik.

Venstre legger opp til en kraftig satsing på 920 mill kr, som inkluderer omlegging av barnetrygd, gratis kjernetid i barnehage for lavinntektsfamilier, differensiert oppholdsbetaling i barnehage og SFO samt økte sosialhjelpssatser. Kommunene får 1,8 mrd mer til ulike velferdsoppgaver med Venstres opplegg, inkludert mer til barnevern, rus/psykiatri, integrering og ressurstunge brukere. Kutt i overgangsstønad og barnetillegg for uføre reverseres.

Skole og kunnskap

En satsing på skole, utdanning og forskning med vel 3,1 mrd. kroner, hvorav økt forskningsinnsats utgjør om lag 1,15 mrd.

– Venstres mål er å utvikle Norge til et kunnskapssamfunn. Kunnskap og kompetanse vil være avgjørende for den framtidige verdiskapingen i Norge. Ny kunnskap fører til nye bedrifter som igjen er med på å sikre velferden også for kommende generasjoner, sier Terje Breivik.

Venstre foreslår en mersatsing på 951 mill til lærere og grunnskole, inkludert videreutdanningsløft for ukvalifiserte og 250 nye helsesøstre. Det gis bevilgninger til universell utforming av samtlige skolebygg. UH-sektoren får 740 mill inkl reversering av studieavgift, og det gis 1,15 mrd mer til forskning.

Verdiskaping og oljepenger

  • Tiltak for å styrke norsk næringsliv og fastlandsindustri og motvirke todeling av økonomien med 6,3 mrd. kroner.
  • En oljepengebruk som er vel 3 mrd. lavere enn det regjeringen legger opp til. I tillegg kommer en skatte- og avgiftsskjerpelse for petroleumssektoren på om lag 1,6 mrd. kroner og flytting av Petoros administrasjonskostnader til SDØE, noe som samlet medfører at overføringene til Statens Pensjonsfond Utland øker med 4,3 mrd. kroner med Venstres opplegg.

– Venstre er bekymret over de utviklingstrekk vi ser til en fortsatt tiltagende todeling av norsk økonomi og norsk næringsliv, og fremmer en rekke målrettede tiltak for å motvirke dette, sier Breivik.

Det inkluderer skattelettelser for næringslivet på 2,15 mrd, en satsing på nye såkornfond, næringsrettet forskning og sosiale rettigheter for næringsdrivende.

Selvstendig næringsdrivende får minstefradrag på 75.000.

Det satses 110 mill på utbygging av bredbånd.

Mot et grønt, sosialt og liberalt samfunn

På tross av betydelig økte satsinger på de områdene som er viktigst for Venstre: Miljø og klima, fattigdomsbekjempelse, skole, utdanning og forskning og næringsliv og nyskaping vil Venstres forslag til statsbudsjett for 2015 være mindre ekspansivt enn regjeringens forslag.

Venstres forslag til statsbudsjett for 2015 inneholder de hovedsatsinger som skal til for å ta Norge i rett retning inn i framtiden — inn i det klimavennlige kunnskapssamfunnet vi skal leve av i framtiden og hvor vi samtidig løfter og tar var på dem som er vanskeligst stilt.

Last ned: Venstres alternative statsbudsjett 2015

Statsbudsjett 2015 grafikk 1

Foto: Hans Andreas Starheim / Venstre