Tema Rettferdig rettergang

Domstolenes jobb er å sikre at alle får en rettferdig, forsvarlig og tillitsskapende behandling i rettsapparatet. Vi mener at tilgangen til domstolene skal være lik for alle, uavhengig av ressurser. Domstolene i dag får flere og flere saker, og sakene blir mer kompliserte og langvarige. Det betyr at kostnadene øker. Samtidig forventer samfunnet høy kvalitet og hurtig og rimelig saksavvikling. Venstre vil sørge for at domstolene har nok ressurser til å ivareta sitt samfunnsoppdrag.

Lekmannsinnslaget i domstolene er viktig for å sikre demokratisk legitimitet. Meddomsretten må ha et sterkt innslag av lekfolk for å veie opp for fagdommernes tyngde og autoritet. For at vi faktisk skal dømmes av våre likemenn, er det imidlertid viktig å sørge for bred rekruttering og god opplæring av meddommere.

Venstre vil

  • sikre lekmannsinnslaget i domstolene ved betydelig flertall av lekfolk i meddomsretten
  • offentliggjøre begrunnelsen ved utnevning av høyesterettsdommere
  • sikre grunnleggende opplæring av lekdommere
  • gjeninnføre foreldelsesfristen på 25 år for drap, incest og voldtekt. Beviskvaliteten synker dess lengre tid det er gått fra den straffbare handlingen ble begått, noe som øker faren for justismord