Tema Omsorg og fellesskap

Last ned vårt program

Trygghet for at du får hjelp når du trenger det.

En god velferdsstat trenger ikke være der hele tiden. Men du skal være helt trygg på at den er der når du trenger det.

De fleste har det godt i Norge, men når vi rammes av sykdom, når vi står uten jobb eller når vi nærmer oss slutten av livet, skal vi alltid føle oss trygge på at vi blir sett og får hjelp og omsorg.

Det er når vi er på vårt mest sårbare at vi har størst behov for å bli sett som den vi er, ikke som del av en gruppe. Derfor vil Venstre bygge en moderne velferdsstat som tar imot deg med nærhet, omsorg og interesse, i stedet for byråkrati, køer og uforståelige skjemaer.

Venstre jobber for:

  • Et helsevesen som er der for deg, også i hverdagen
    Helsevesenets jobb skal ikke bare være å behandle sykdommen din, men også å sørge for at du får den informasjonen du trenger, og å hjelpe deg med å takle hverdagen med en sykdom.
  • Et løsningsorientert NAV
    Er du i en livssituasjon hvor du trenger NAV, så trenger du løsninger, ikke firkantete regler. Saksbehandlerne må få mulighet til å bruke skjønn når regler står i veien for fornuftige løsninger, og plikt til å skrive brev som er tydelige og forståelige.
  • Trygg og verdig alderdom.
    Retten til å bestemme over egen hverdag er ikke noe du skal miste når du bli gammel. Trygghet skal ikke gå på bekostning av verdighet, og alle skal møtes med et fleksibelt tilbud som fanger opp ulike ønsker og behov.

De grunnleggende forutsetningene for et godt liv skal være der for alle, uavhengig av de ulikheter vi fødes inn i og de tilfeldigheter som livet selv rammer oss med mens vi lever.

Venstres prinsipprogram

Trines hjertesak:

Like muligheter for alle barn.

Bekjempe fattigdommen i barnefamilier

Venstre vil øke sosialhjelpssatsene, gi mer barnetrygd til fattige familier og gi mer støtte til fritids-aktiviteter for barn. Vi vil også prioritere målrettede tiltak for å hjelpe de som ufrivillig står utenfor arbeidslivet.

Gratis barnehage og SFO for de som trenger det

Barnehage og SFO er viktige arenaer både for å lære, for å få oppfølging av spesielle behov og for å bli del av et sosialt fellesskap. Ingen barn skal stenges ute fra barnehage og SFO fordi foreldrene har dårlig økonomi.

Gi asylbarna en ny sjanse i Norge

Det er ikke den norske velferdsstaten verdig at vi lar barn leve i uvisshet og frykt i årevis på asylmottak. Venstre mener at alle barn som har bodd flere år i Norge, som snakker norsk og har venner i norske skoler eller barnehager, skal få opphold og en ny sjanse i Norge.

Trine Skei Grande, Leder i Venstre

Trine Skei Grande,
Leder i Venstre