Nominasjonsmøte – Bærum Venstre

Bærum Venstre skal ha nominasjonsmøte 22.november der den endelige listen med rekkefølge og antall forhåndskumulerte skal besluttes.

 

Alle medlemmer med bostedsadresse i Bærum og med stemmerett i kommunevalget i Bærum i 2023 har stemmerett i nominasjonsmøtet.

 

Venstre har ellers klare retningslinjer for valgene ved nominasjonen:

5. VALGPROSEDYRE PÅ NOMINASJONSMØTET

  • På nominasjonsmøtet legges nominasjonskomiteens forslag til grunn.
  • Hvis det er dissens i komiteen, legges flertallets forslag til grunn.
  • Endringsforslag til nominasjonskomiteens innstilling må stilles til en bestemt plass på listen.
  • Det er ikke adgang til å foreslå at en person skal settes inn på listen på en bestemt plass, og at øvrige navn skal forskyves nedover.
  • Dersom to eller flere kandidater er foreslått til en bestemt plass på listen, eller hvis en av de stemmeberettigede på møtet krever det, foretas skriftlig votering.
  • Dersom det kun foreligger ett forslag til en eller flere bestemte plasser på listen, og ingen forlanger skriftlig votering, kan valgene gjøres ved akklamasjon.

Ved votering gjelder følgende:

  1. Den er valgt som oppnår flere enn halvparten av de avgitte stemmer.
  2. Dersom ingen kandidat i første valgomgang oppnår flere enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg. Er det flere enn to kandidater, faller kandidaten med færrest stemmer ut i hver valgomgang, inntil én kandidat oppnår flere enn halvparten av stemmene. Dersom to eller flere kandidater oppnår det samme antall færreste stemmer i samme valgomgang, foretas loddtrekning om hvilken kandidat som faller ut.
  3. Når to kandidater gjenstår, er den valgt som har fått flest stemmer.
  4. Ved stemmelikhet foretas en ny votering. Ved fortsatt stemmelikhet legges innstilingen til grunn, dersom ingen av kandidatene var innstilt foretas loddtrekning.

 

Vi anmoder derfor om at eventuelle forslag til endringer meldes innen kl. 24.00 den 20. november til nominasjonskomiteens leder: [email protected]. Forslaget må inneholde navn på den man ønsker å stille, på hvilken plass og opp mot hvem. Dette for at de som blir utfordret skal ha en rimelig sjanse til å forberede seg.

Under møtet vil det selvsagt bli anledning til å fremme nye forslag på eventuelle tomme plasser etter tidligere voteringer.

 

Med vennlig hilsen

 

Nominasjonskomiteen for Venstre i Bærum

 

Ole Andreas Lilloe-Olsen

Merete Larsen Husby

Tobias Waage Bremnes