Program

Dette programmet ble laget for perioden 2003-2007.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Tauverk

PROGRAM TVEDESTRAND VENSTRE 2003 — 2007.

1 IDEGRUNNLAG.

Venstre er det sosial-liberale partiet. Sosialliberalismen er den fine, men ofte vanskelige balansen mellom frihet for den enkelte og ansvar for hverandre. Hvert menneske er unikt og har grunnleggende og ukrenkelige rettigheter, men også plikter og ansvar for resten av samfunnet.

Bergveronika

Foto: Vilhelm Kjelsvik

2 MILJØ

Venstre er partiet som alltid tenker miljø. Å ta vare på miljøet og livsgrunnlaget for kommende generasjoner ligger som grunnlag for Venstres holdninger i all politikk.

Det er viktig at både barn, ungdom og voksne tar i bruk naturen og friluftsområder, slik at de blir glad i og forstår nytten av å ta vare på naturen. Samtidig gir et aktivt friluftsliv fin mosjon, som er helt nødvendig i vår stillesittende hverdag. Venstre vil gå inn for og støtte tiltak som stimulerer til aktivt friluftsliv, slik som merking av løyper, serveringshytter ved turmål, opparbeiding av rasteplasser, oppkjøring av skiløyper, tilrettelegging av parkeringsplasser ved utfartsteder osv, men vi er avhengig av samarbeid med de frivillige organisasjonene. Venstre vil også få laget tur- og skikart for hele kommunen.

Innbyggere og gjester til en kystkommune som vår må ha gode muligheter for å komme ned til sjøen for bading og rekreasjon. Flere badeplasser i nærheten av der vi bor må gjøres tilgjengelige og attraktive, og det må tas hensyn til at ikke alle har mulighet til å bruke båt. Ferdselsrett i strandsonen og andre friområder må vernes om.

Globale problemer skyldes lokale handlinger, vi har alle vår del av ansvaret. Bilbruk står for en stor del av CO2-utslipp. Lokale bilturer kan ofte erstattes med sykkelturer. Venstre vil ta hensyn til syklistene ved planlegging og utbygging av vei- og sykkelnett og ved å oppmuntre til å bruke sykkelen mer. Vi vil ha sykkelsti langs hele E18 og trygg tilknytning til E18 fra sentrum. Vi går også utelukkende inn for utforbakker.

Kommuneplanen er under arbeid. Venstre vil påse at hensynet til biologisk mangfold sikres i planen ved at det tas hensyn til viltets leveområder. Spesielt opptatt er vi av at sårbare områder ikke utsettes for unødvendige inngrep, i form av veier eller andre utbygginger.

Kommunen eier og driver mange store bygg. Her har vi muligheten til å dra i riktig retning når det gjelder både enøk og bruk av bygningsmaterialer. Både energiforbruk og materialvalg bør være miljøvennlig. Venstre ønsker forpliktende miljøkrav ved bygging og drift av offentlige bygg.

3 NÆRING.

Teknologi, kabel

Venstre vil ha en nyskapingspolitikk hvor de små bedriftene står i sentrum. Vi vil gjøre det enklere å starte sin egen bedrift, med stabilt gode rammevilkår, forenkling og opprydding i regelverk og skjemavelde.
Vi må gi rom for menneskets skapende evner i næringslivet, og slippe fram de som tør å tro på en idè og satse. Det må bli like naturlig å skape sin egen arbeidsplass som å finne sin plass innenfor det etablerte næringliv.
Næringsdrivende og etablerere må lett kunne få kontakt og nødvendig hjelp av det offentlige. Tvedestrand må være en ja-kommune med rask og åpen saksbehandling for gründere. Et Etablerer-kontor bør åpnes. Det må være en del av næringssjefens ansvarsområde, men være synlig og tilgjengelig med fast åpningstid og betjening.

Et sterkt sentrum er viktig for hele kommunen. Vi må arbeide aktivt for en videre sentrumsutvikling, der både det praktiske og det estetiske må vektlegges.

Et virkemiddel for å møte næringslivet vil være å gi fritak for gebyr ved behandling av byggesøknad for næringsbygg. Det må også gjelde driftsbygninger i landbruket.

Skjelloppdrett er en miljøvennlig næring med gode naturgitte forutsetninger på Sørlandet. Venstre vil legge til rette for drift av oppdrettsanlegg for skjell. Annen havbruksvirksomhet og aktivt kystfiske må også være en naturlig del av næringslivet i en kystkommune. Vi må igjen få i stand fiskemottak og utvide med havbrukssenter på Havefjordbrygga.

Et sterkt kompetansefond for Aust-Agder er uvurderlig for hele regionen Tvedestrand er en del av. Fondet må være så stort at det kan gi et solid bidrag til utviklingsprosjekter. Tvedestrand må være seg sitt ansvar bevisst og gi betydelig større bidrag til fondet enn det som er gjort til nå.

Mange kommunale oppgaver er Tvedestrand Kommune for liten til å løse alene. Samarbeid med andre kommuner, som 8K-samarbeidet, må økes, og det må passes på at det gir stor nok nytteverdi.

Gjennom kompetansehevingstiltak bør lokale politikere og byråkrater få et høyere kunnskapsnivå og større bevissthet for økt lokal næringsutvikling. Både ordfører, kommunestyre og kommuneadministrasjon kan ha behov for kompetanseheving innen arbeidslivskunnskap, næringsutvikling, nyskaping og etablering.

4 BOLIGPOLITIKK

Hus

Strandsonen er attraktiv for mange. Vi har lang nok kyststrekning til at det kan være tilgjengelige områder for alle. Videre privatisering av kystsonen må unngås. Bygging i kystsonen må derfor begrenses til fortetting av allerede utbygde områder. Arealer til boliger må her prioriteres framfor fritidsboliger.

Venstre vil ha boplikt i hus som har vært benyttet til helårsbolig. Dette er nødvendig for at personer som ønsker å bo i kommunen skal ha mulighet til å få tak i sjønære, attraktive boliger til overkommelig pris, og for at ikke alle vinduene i de fineste boligområdene skal være svarte om vinteren.

Venstre ser gjerne at egnede områder reguleres til spredt bosetting i den nye kommuneplanen.

5 SKOLE.

Bøker

Den planlagte utbyggingen av Lyngmyr Skole må gjennomføres så raskt som mulig. Utbyggingen blir svært kostbar, og prioritering av dette fører til at andre ønskede investeringer må vente til vi igjen har økonomiske muligheter. Da må en komme tilbake til utbygging av Holt og Songe skoler.

Elevene i grunnskolen er framtida for hele samfunnet. Venstre ser behovet for tilstrekkelig med ressurser inn i skolene for å gi elvene det beste tilbudet. Det er ønskelig med en bemanning ut over minstekravet.

En langsiktig strategi bør være å satse på skole- og ungdomsbedrifter ved barne og ungdomsskolen og i de videregående skolene. Det viser seg at blant elever som har hatt fag/aktivitet skolebedrift, er det mange ganger flere som senere satser på etablering av egen virksomhet. En satsing på skolebedrift tidobler antallet kommende etablerere!

Piano

Foto: Microsoft

6 KULTUR.

Tvedestrand skal framstå som en aktiv og allsidig kulturkommune.
Venstre legger stor vekt på utvikling av lokalt kulturliv, både det profesjonelle og den frivillige aktiviteten i kor, korps, malerklubb, teatergrupper m.m. Kulturlivet må stimuleres ved at det finnes gode lokaler for aktiviteter, øvelser og framføringer. Middelskolen og middelskoleområdet kan utvikles til et levende kultursenter for mange typer aktiviteter.

Venstre støtter utviklingen av Bokbyen fordi dette gjør byen mer attraktiv som reisemål, stimulerer øvrig næringsaktivitet og skaper nytt liv i gamle forretningslokaler.

Venstre vil øke forståelsen for lokal historie. Rundt om i kommunen finnes mange gamle ferdselsveier, industrianlegg, båtbyggerier, gårdsanlegg m.m. Disse bør trekkes fram i lyset, her kan turstier, kart og skilting være til hjelp. Noen veianlegg og industriminner bør restaureres. I alt dette arbeidet er samarbeid med frivillige foreninger (historielag, velforeninger osv.) helt nødvendig.

Venstre ønsker å arbeide videre for profilering av Tvedestrand som kulturbyen med utbygging av nytt flerbrukshus. Imidlertid er utbyggingen av Lyngmyr Skole så ressurskrevende, at det ikke er mulig å gjøre andre store investeringer de første årene. Kulturhus eller flerbrukshus bør allikevel tas med i kommunens langtidsplanlegging.

Idrett er også kultur. Fysisk aktivitet er positivt for folkehelsa, og det viser seg at mange trenger organisert aktivitet for å komme seg opp av godstolen. Felles trening gir også sosialt fellesskap. Venstre vil støtte opp under frivillige organisasjoner som driver med idrett, spesielt rettet mot barn og unge.

7 SAMFERDSEL.

Silkedalen, Vinje kommune i Telemark

Foto: Tonje Løwer Gurholt

Det er langt fram til videre utbygging av E18, men allerede nå i tidlig planleggingsfase må det sikres at det tas nødvendige miljøhensyn. Uberørte naturområder må vernes, slik at skog og utmark ikke stykkes enda mer opp. Tunnel-alternativer må ses nærmere på.

Bosetting på øyene er helt avhengig av et pålitelig båtrute-tilbud. Rutene kan gjerne komkurranseutsettes, men Tvedestrand Kommune må om nødvendig aktivt arbeide for pålitelighet i skyssrutene.

8 LOKALT FOLKESTYRE.

Stemmegiving

Lokaldemokratiske rettigheter er ikke vunnet en gang for alle, men må stadig vinnes igjen. Venstre har hele tiden kjempet for åpenhet og innsyn, medbestemmelse og representasjon, og vil fortsette med det. Deltakelse i folkestyret handler om å ta medansvar. Demokratiet er avhengig av engasjement fra hver enkelt av oss. Vi er borgere og deltakere, ikke kunder eller klienter. Så vel innbyggere som folkevalgte organ må kunne velge egne løsninger. Venstre vil derfor ha et mangfold av lokale løsninger. Tjenestene må være av god kvalitet og tilgjengelige når borgerne har bruk for dem.

Venstre vil la kommunene få større frihet til selv å fastlegge sitt eget skattenivå. Øremerking må reduseres til et minimum, og erstattes av frie midler. Staten må utvise forsiktighet med å pålegge kommunene nye oppgaver. Det lokale selvstyret må grunnlovsfestes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**