Venstre program for Alna bydel (2007 – 2011)

Alna er en fin bydel å bo i. I kort avstand fra marka med fine rekreasjonsmuligheter, finner vi velregulerte blokkområder, variert småhusbebyggelse, gamle gårdsbruk og hyggelige kjøpesentra. Men Alna har også miljøproblem, spesielt på grunn av de store gjennomfartsveiene. Dette må vi ta fatt i. Samtidig må vi sikre alle barn gode oppvekstvilkår og eldre mennesker en trygg alderdom.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstres program for Bydel Alna: 2007 – 2011

V-logo med dekor

Foto: Venstre

Alna er en bydel der mange kulturer møtes. Venstre ser på det som en berikelse. Vi vil arbeide mot isolasjon og for en bred integrering der vi bygger på sentrale verdier i det norske samfunn samtidig som vi respekterer, verdsetter og tar imot det som andre kulturer kan gi oss.

Venstre inviterer ved dette valget alle som bor i Bydel Alna til å være med å ta et tak, slik at bydelen vår kan bli et enda bedre sted å bo.

Dette er våre prioriterte saksområder:
Bedre kollektivtrafikk
Offensiv miljøpolitikk
En trygg og god oppvekst
Barnehageplass til alle
Styrking av eldreomsorgen
Mangfold i kulturlivet

Venstre i Alna:
Trivsel — Trygghet: Et godt lokalmiljø

Et god bydel å vokse opp i
Alle barn i Bydel Alna har rett til en trygg og god oppvekst.

Venstre vil at;
– alle barn skal få plass i barnehagen barnehagene skal drive språkstimulering
– barnevernet skal styrkes, få mer ressurser og kunne heve sin kompetanse
– familier som trenger støtte skal raskt kunne få hjelp
– SFO-tilbudet må gjøres mer attraktivt
– ungdom i alle deler av bydelen skal ha gode fritidstilbud
– Røde Kors blir bedt om opprette eget ressurssenter i Alna
– samarbeidet mellom bydelen og alle frivillige organisasjoner skal styrkes
– bydelen bør jevnlig arrangere en oppvekstkonferanse der organisasjoner og andre kan legge
frem erfaringer og ideer

En trygg bydel for alle
Ingen som bor i Alna, verken unge eller eldre skal ha grunn til å føle uttrygghet i sitt lokalmiljø

Venstre vil at;
– det skal gjøres en spesiell innsats mot vold i familien
– bydelen bruker Salto-prosjektet til å ta nye initiativ til kriminalforebyggende arbeid
– det skal arbeides systematisk for å splitte gjenger, slik at de ikke får fotfeste i Groruddalen
– bydelen skal medvirke til økt samarbeid mellom politiet og borettslag/frivillige om kriminalforebyggende arbeid
– støtte natteravnenes arbeid
– politiet skal synes i bydelen som ledd i det forebyggende arbeidet

En god bydel å bli gammel i
Eldre mennesker har forskjellige interesser og behov.

Venstre vil at;
– alle eldre selv skal bestemme hvor lenge de vil bo hjemme. De som trenger det må få flere timer hjemmehjelp. Det skal være fritt valg av hjemmehjelpstjeneste.
– det skal være lettere å få plass på sykehjem og alle skal kunne velge sykehjem
– de som ikke trenger sykehjem, men ikke vil bo hjemme skal kunne få plass på eldrehjem
– eldresentrene bygges ut med flere tjenester
– eldrerådet skal høres i alle saker som er viktige for bydelenes eldre og bydelen bør arrangere høringer for å få direkte innspill i sin eldrepolitikk.

Hjelp til alle med psykiske problemer
Mange mennesker i bydelen sliter med psykiske problemer i kortere eller lengre perioder.

Venstre vil at:
– barn og unge som har psykiske problem, skal få rask og riktig oppfølging. Køene i barne- og ungdomspsykiatrien må avskaffes.
– at det etableres dagsentra i ulike deler av bydelen der folk som trenger sosial kontakt kan møtes
– alle som av helsemessige årsaker trenger bolig, herunder bolig med tilsyn, får tilbud om dette.
– bydelen skal utvide samarbeidet med frivillige organisasjoner som f eks Link Oslo om etablering av selvhjelpshus, selvhjelpsgrupper og andre støttetiltak

En levende kulturbydel
Et bredt kulturtilbud skaper trivsel og vekst i bydelen.

Venstre vil at;
– Tveten gård skal bli et kultursenter både for Alna og hele Groruddalen. Groruddalssamlingen legges til gården sammen med lokaler som kan benyttes av kunstnere, kunsthåndverkere og kulturarbeidere.
– Trosterudvillaen utvikles som et lokalt kultursenter
– Alfaset gård og Kaggen gård sikres som viktige kulturminner
– Nordre Lindeberg går styrkes som en åpen møteplass
– det etableres flere nærbibliotek i bydelen, gjerne i samarbeid med skolene
– det etableres bedre samarbeid mellom skole og bydel, slik at skolene også kan være lokale sentra for kultur og fritidsaktivitet.

En bydel med rom for mange kulturer
Over 30 prosent av innbyggerne i vår bydel kommer fra andre kulturer og har et annet morsmål enn norsk.

Venstre vil at;
– det skal legges til rette for flere møteplasser der alle innbyggere kan treffes. Eksempler på dette er skolene, kulturbyggene, bibliotekene, idrettsplassene og eldresentrene
– det er en viktig oppgave for bibliotekene å ha et godt utvalg av aviser, litteratur mv. som er relevant for lokalbefolkningen.
– bydelen bør arrangere høringer for å få innspill til nye integreringstiltak.

En bydel med allsidige idrettstilbud
Alna bydel har omkring 12 000 barn og unge.

Venstre vil at;
– det skal bygges en ny flerbrukshall med utstyr for spenningsidretter på Ellingsrud
– bydelen skal sikre alle områder som kan brukes til uorganisert lek og idrett

En ren og grønn bydel
Alna bydel skal være en grønn bydel. Mye trafikk og stor næringsaktivitet nede i dalen skal ikke være til hinder for at vi skal kunne ta vare bydelens kvaliteter og gjøre det pent rundt oss.

Venstre vil at;
– bydelen skal gjennomføre en kartlegging av alle grøntområder og en plan for sikring og opprustning av grøntarealer, i og i tilknytning til boområdene
– bydelens friområder gjøres tilgjengelige og trygge for alle aldersgrupper
– bydelen i et nært samarbeid med næringslivet skal ha en plan for systematisk fjerning av
søppel.
– det skal klippes langs veiene
– Tittutgrenda sikres, og det opparbeides et sammenhengende grøntbelte langs Alna

Et allsidig og fremtidsrettet næringsliv
Alna bydel har en omfattende næringsvirksomhet.

Venstre vil at;
– næringslivet skal få gode og forutsigbare utviklingsmuligheter i bydelen
– bydelen skal søke nært samarbeid med næringslivet i arbeidet med å utvikle en næringspolitikk
– de som ønsker å etablere egen virksomhet skal få hjelp til å skaffe lokaler o.a. (lokalt gründersenter)
– NSB må etablere stasjon i Alnabru-området (Breivoll)
– det lages et områdeprogram for Alna og området sikres av- og påkjøring til E6
– at det etableres en utviklingsselskap mellom kommunen og næringslivet

Du er sjefen: Et levende folkestyre
Et levende folkestyre er avhengig av at borgerne har mulighet til å påvirke den politiske prosessen hele tiden, ikke bare ved valgene. Venstre vil skape ny tillit til det politiske systemet ved å sørge for at beslutninger fattes på lavest mulig nivå. Beslutninger som angår din velferd, trygghet og ditt bomiljø skal bli tatt der du har innflytelse. Alna skal være en åpen bydel der all informasjon er lett tilgjengelig.

Alna Venstre vil;
– øke antallet bydelsutvalgsmedlemmer
– gi bydelsutvalget større myndighet i lokale plan- og reguleringssaker
– gi bydelsutvalget myndighet til å styre skjenkebevillingspolitikken i bydelen
– gi bydelsutvalgene myndighet til å ansette bydelsdirektør
– sikre størst mulig åpenhet omkring alle beslutninger

 Bjørn Åge Hansen er til daglig stasjonssjef ved Sentrum politistasjon. Han topper Venstres Alna-liste.

Bjørn Åge Hansen er til daglig stasjonssjef ved Sentrum politistasjon. Han topper Venstres Alna-liste.
Foto: Reidar Lerdal

 Ola Elvestuen er Venstres toppkandidat i Oslo.

Ola Elvestuen er Venstres toppkandidat i Oslo.
Foto: Reidar Lerdal

 Kjell Veivåg fra Hellerud står på 3.plass på Oslo Venstres liste.

Kjell Veivåg fra Hellerud står på 3.plass på Oslo Venstres liste.
Foto: Reidar Lerdal

Venstres kandidater: Ved valget til bydelsutvalg i bydel Alna
1. Bjørn Åge Hansen, Ellingsrud
2. Randi Hoem, Hellerud
3. Steinar Haugsvær, Hellerud
4. Barbor Storli Møien, Furuset
5. Jamshed Masroor, Furuset
6. Margot Iren Thomassen, Haugenstua
7. Alex Frank, Ellingsrud
8. Hilde Tandberg, Hellerud
9 Jon Langmoen, Lutvann
10 Tore N. Flatø, Furuset
11. Marit Rensvold, Hellerud
12. Stein Røsnes, Vestre Haugen
13 Patricia Kabiba, Ellingsrud
14 Bjørn Brandser, Hellerud
15 Astrid Glende Veivåg, Hellerud
16. Jon Aspeggen, Trosterud
17. Rolf Haagensen. Hellerud
18. Ane Willumsen, Lindeberg

Venstres kandidater: Til Oslo bystyre
1. Ola Elvestuen, St.Hanshaugen
2. Toril Berge, N-Aker
3. Kjell Veivåg, Alna
4. Guro Fjellanger, Gamle Oslo
5. Olaf Thommesen, V-Aker
6. Ane Willumsen, Alna

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**