Når trygghet frarøves

Vold og overgrep mot kvinner er ikke et problem som bare angår den enkelte kvinne som blir utsatt. Det er heller ikke hennes ansvar alene å beskytte de barn som vokser opp i et hjem der trygghet og omsorg må vike plass for angst og redsel. Vi har alle et ansvar for å gripe inn og stoppe denne torturen mange kvinner og barn opplever og som i sin ytterste konsekvens kan føre til tap av menneskeliv (uttalelse vedtatt på årsmøte i Agder Venstre 10.02.07)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Kvinne

Foto: Microsoft

Statistikken viser at
Overgrep mot kvinner begås i det private hjem der gjerningsmannen er kjent og overgrepene skjer igjen og igjen
Om lag hver fjerde kvinne i verden utsettes for vold i eget hjem
19 % av kvinners helseplager og skader i industriland skyldes menns vold
Studier viser at kvinner med funksjonshemming lettere blir utsatt for vold og overgrep enn kvinner uten funksjonshemming
På grunn av fars vold bor hvert år mellom 1800 og 2000 barn på et av landets krisesentre
I 2005 tok ca 25 000 kvinner kontakt med landets krisesentre
På grunn av menns vold er over 1000 kvinner i Norge på flukt.
I 2005 registrerte politiet 4 348 saker om familievold
I 2005 ble det anmeldt over to voldtekter per dag i Norge

Vårt samfunn kan ikke akseptere at kvinner og barn tilbringer flere år i en livssituasjon hvor menneskeverdet er krenket på det groveste. Mishandling og voldtekt er et ekstremt uttrykk for undertrykkelse av kvinner.
Venstre vil gjennom sitt politiske arbeid alltid ha menneskets iboende verdighet i sentrum og
arbeide for
styrket behandlingstilbud til menn som utøver vold
implementering av tilbud i kommunene til barn og deres familier der kommunikasjon og omgangsform er destruktiv
styrking av helsesøstertjenesten for å fange opp barn som utsettes for vold
åpenhet slik at voldsutsatte søker hjelp og støtte
tettere samarbeid med krisesentre, alternativ til vold, politiet og andre som bekjemper volden aktivt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**