Drammen Venstres valgprogram 2007 – 2011 – Den beste hjembyen!

Kapittel 5

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


DRAMMEN – DEN BESTE HJEMBYEN

Barnehage
En god barnehage gir trygge barn og foreldre. Barnehagen skal være et pedagogisk tilbud som gir god omsorg til byens barn. Venstre vil arbeide for å sikre barnehageplass til alle som har behov for det, og vil arbeide for fleksible løsninger når det gjelder åpningstider. Dette er viktig for barnefamilier med to yrkesaktive og for enslige foreldre. Det vil også være et viktig moment for familier som vurderer å flytte til Drammen. For Venstre er det viktig at oppholdsbetalingen i barnehagene forblir inntektsgradert.

Barnehagene er en god arena for inkludering av barn med ulik etnisk tilhørighet. Samtidig må barn mot slutten av barnehageperioden forberedes til en grunnskole der de blir møtt av faglige krav av ulik karakter. Blant annet bør alle barn kunne norsk ved skolestart. Samtlige barnehager skal ha et bibliotek. Venstre ønsker å styrke den åpne barnehagen på Fjell med støttepedagoger, slik at barn som trenger ekstra oppfølging før skolestart, og som ikke går i barnehage, kan bli fanget opp.

Venstre er opptatt av at barnehager skal tilfredsstille krav til godt inneklima, og vil arbeide for at det settes av økte midler til dette. Venstre vil at barnehagene skal ha fokus på barnas helse. Fysisk aktivitet og sunne måltider må derfor være standard.

Det må legges opp til en smidigere og mer effektiv byggesaksbehandling ved etablering av nye barnehager. Bygging av nye boliger skal alltid vurderes opp mot barnehage og skoleplasser.

Skole
Venstre ønsker en grunnskole som er best i landet. Med dette mener Venstre at skolen blir en kostnad til inntektservervelse. "Norges beste skole" vil være den mest effektive måte å tiltrekke seg nye barnefamilier.

Det er viktig å sikre elever og foreldre stor grad av valgfrihet når det gjelder skoletilbudet. Venstre er derfor positiv til en utvikling som åpner for flere private skoler. Venstre vil slippe skolen fri. Den enkelte skole skal få styrket sitt selvstyre, slik at skolene har handlingsrom til å utvikle sin egenart. Venstre ønsker et større mangfold av ulike pedagogiske profiler i skolene, og at skolene skal ha frihet til å utvikle alternative undervisningsformer og -metodikk som er tilpasset elevmassen. Det er viktig at den selvstyrte skolen har egendefinerte kvalitetsmål samtidig som de møter felles definerte krav til kvalitet og pedagogisk utvikling. Det må utvikles en egen læringsmiljøforskrift for elever i Drammensskolen. Venstre vil medvirke til at kommunens arbeid med "Norges beste skole" møtes av et sterkt foreldreengasjement i både skolens ledelsesfora og hjemme i barnas fordypning. Dette gjelder ikke minst i barnas atferd i skolen med henblikk på deres respekt for lærerne og medelever, samt ro i undervisningen..

Venstre ønsker spesielt å styrke arbeidet med basisfag som norsk, øvrige språkfag, realfag og IKT. Alle lærere og elever skal ha tilgang til datamaskiner. Skolen har også et pedagogisk ansvar for å dyrke det kreative mennesket. De kreative fagene må derfor ha en sentral rolle, og Venstre vil arbeide for en økt satsing på kultur som en del av skolehverdagen. Virksomheten ved Drammen kulturskole skal styrkes.

Alle barn og unge skal sikres tilfredsstillende svømmeferdigheter. Skoleklasser må derfor ha gratis adgang til kommunens innebad.

Skolen må ha et sterkt fokus på forskjellene mellom barn fra rike og fra fattige familier. Det bør utarbeides rutiner og tiltak som motvirker dette, slik at alle får tatt lik del i skolens aktiviteter. I denne forbindelse ser Venstre med bekymring på det store frafallet i den videregående skolen. Fagkretser plasserer årsaken til dette problemet i grunnskolen, og hevder at løsningen ligger her og ikke i den videregående skolen. Venstre vil medvirke til å motivere fylket til, i egen interesse, å bidra med midler til problemløsende tiltak i grunnskolen.

SFO er på samme måte som barnehagene viktige av hensyn til de yrkesaktive barnefamiliene. SFO sin pedagogiske kvalitet og fleksible åpningstider, er således også medvirkende til å gjøre byen attraktiv som bosted for yrkesaktive barnefamilier. Oppholdstidene i SFO må være så fleksible som mulig, og åpningstidene må være lik som barnehagene. SFO må også være et tilbud om sommeren. Skolefritidsordningen skal samarbeide mer med frivillige organisasjoner og kulturskolen.

Venstre ønsker å bruke forsøksloven til prosjekt for å satse på realfag i den videregående tilsvarende dagens ordning med idrettslinjer. Dette vil bety mye for et nyskapende og levende næringsliv i fremtidens Drammen.

Venstre vil ha en meget sterk satsing på etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere. Lærere må bli enda flinkere på fag og tilpasset opplæring. En vellykket mestring av den økende etniske og sosiale polariseringen i Drammensskolen er kritisk. Tilleggsutdannelse innen det å jobbe i en flerkulturell skole er viktig; likeså er det å rekruttere lærere med minoritetsbakgrunn. Skoleledere må lære mer om motiverende ledelse og organisasjonsutvikling.

Fritidstilbud for unge
Venstre ønsker at ungdom i alle aldre skal ha et allsidig fritidstilbud i Drammen. Det er viktig å legge tilrette for uorganisert/egenorganisert så vel som organiserte aktiviteter. Venstre vil derfor satse på ungdoms-/fritidsklubber i bydelene, og møtesteder for ungdom i sentrum. Ungdom skal ha rett på en klubb i hver bydel. Venstre vil også arbeide for et kulturhus for ungdom, der ungdom selv i stor grad selv skal få bestemme innholdet. Dette kan være et sted der det kan avholdes konserter uten alkoholservering slik at ungdom under 18 år kan få et konserttilbud. Venstre ser det som viktig at frivillige voksne er med på å gjøre Drammen trygg. Venstre ønsker derfor å øke støtten til tiltak som for eksempel Natteravnene og Uteteamet.

For ungdom med innvandrerforeldre er det viktig å få foreldrene aktive i samfunnet. Økt satsing på inkludering av foreldrene er viktig, deriblant mødregrupper, fadderordninger og norskopplæring.

Omsorg, helse og sosialt engasjement
Venstre har i hele sin historie kombinert en fremtidsrettet økonomisk politikk med tilrettelegging for sosial varme, med å forsvare de som har det aller vanskeligst. Venstres velferdspolitikk har fokus på verdighet for det enkelte menneske samtidig som det medfører forenkling. Det må settes inn spesialtiltak for å hjelpe fattige i Drammen.
Venstre har som mål å innføre en borgerlønn – en garantert minsteinntekt på 2G ( ca kr 120.000) for mennesker som av ulike årsaker ikke er i det ordinære arbeidsliv og dermed ikke kan forsørge seg selv. Samtidig må en ordning med borgerlønn ikke føre til passivisering og hindre aktivt jobbsøking for mottakerne. Mottakerne av borgerlønn skal ha lovfestet rett til å få sin egen handlingsplan som skal være forpliktende både for brukeren og det offentlige. Mottakeren skal selv delta i utarbeidelse av planen. Planen skal inneholde en tiltaksdel som beskriver hvilke tiltak og handlinger som skal settes i verk. Et system med borgerlønn må nødvendigvis erstatte noen av de økonomiske ytelser som samfunnet i dag betaler ut, og bør derfor kunne etableres på en hensiktsmessig og ubyråkratisk måte.
Kontantstøtte og barnetrygd skal ikke føre til avkorting i dagens sosialstøtte.
Barn som utsettes for omsorgssvikt står ofte helt alene. Det er en hovedsak for Venstre å gi disse barna nødvendig og riktig hjelp. Barnevernet i Drammen må derfor styrkes. Særlig må det legges vekt på å styrke kompetansen om den flerkulturelle byen vi bor i, og sørge for en bredere rekruttering til de yrkene som utøves innen barnevernet. Det må satses mer på forebyggende tiltak og flere plasser i beredskapshjem. Barnevernsinstitusjonene må få en langt bedre kvalitetssikring enn i dag. Venstre ønsker en SOS-barneby i Drammen som kan fange opp de som har vanskelig med å gå inn i en vanlig familie.

Det er viktig å ta den økende volden blant barn og unge på alvor. For å møte utfordringene, må det iverksettes generell forebygging i samarbeid med nærmiljø og frivillige organisasjoner, og spesielle tiltak må settes inn overfor den enkelte og deres familier. For å få et forebyggende system som fungerer effektivt, er det viktig at det legges til rette for et tettere samarbeid mellom hjem, skole, PP-tjeneste, barnevern og politi for å fange opp barn og unge i faresonen.
Personer med ADHD-diagnose må sikres et godt fysioterapi tilbud. I et langsiktig perspektiv vil det være en lønnsom investering for helse og omsorgsbudsjettet å støtte grunnskolen med ressurser til nettopp elever med ADHD-vansker.
Det må etableres flere behandlingsplasser og et bedre ettervernstilbud for alkoholikere og narkomane. Venstre ønsker også at det åpnes et verdig sprøyterom samlokalisert med et utvidet helse- og oppfølgingstilbud.

Psykisk helse
Drammen må utarbeide en ny psykiatrisk helseplan hvor individuelt tilpassede behandlings- og oppfølgingstilbud vektlegges. Barn og ungdom med psykiske problemer må få en raskere oppfølging. Venstre vil jobbe for et tettere samarbeid mellom kommunens helsetjeneste og akuttpsykiatrien. Det er behov for flere dagsentrer innen psykiatrien. Levende Verksted må støttes. Det må skaffes flere støttekontakter, eventuelt settes i gang kurs for å rekruttere flere.

Bedre eldreomsorg
Eldreomsorgen må styrkes. Alle må få pleie, omsorg og rehabilitering når de trenger det. Venstre vil ha et bredere og mer fleksibelt tilbud som fanger opp at de eldre har ulike ønsker og behov. Målet er heldøgnsplasser for minst 25 prosent av alle personer over 80 år samtidig som tilbudet om serviceboliger økes og hjemmesykepleien og hjemmehjelpsordningen styrkes. Sykehjemmenes kafeer skal være åpne i høytidene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**