Tromsø må halvere klimautslippene

Tall som SSB har offentliggjort i dag viser at klimagassutslippene i Tromsø har senket sine klimautslipp med 9 prosent siden 1990. Landsgjennomsnittet er 13 prosents økning. — Dette er veldig bra, nå kan vi være ambisiøse å redusere de lokale klimautslippene med 50 prosent innen 2020, sier leder i Tromsø Venstre, Jonas Eilertsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Vei, bil, miljø

Foto: Luth

Målt i CO2 -ekvivalenter ble det sluppet ut 160 000 tonn klimagasser i Tromsø i 2005. Dette året var veitrafikken ansvarlig for 46 prosent av Tromsøs utslipp, mens bruk av fossile brensler til oppvarming og andre formål i bygg sto for 16 prosent. Innenriks luftfart bidro til 9 prosent av utslippene, avfallsdeponering til 7, mens øvrige kilder sto for 22 prosent.

Siden 1991 er utslippene redusert med 9 prosent, mens gjennomsnittskommunen har økt sine utslipp med 13. Denne reduksjonen kommer til tross for at veitrafikk og annen samferdsel i Tromsø har økt sine utslipp i perioden. Nedgangen skyldes først og fremst mindre bruk av fyringsoljer i industrien, næringsvirksomhet og husholdningene og reduserte utslipp fra avfallsdeponi.
Venstre oppfordrer nå de andre lokalpartiene til å vise at de også tar klimatrusselen på alvor.

— Tromsø Venstre ønsker at vi skal ha halvert klimautslippene i 2020 i forhold til de vi hadde i 1990. Nå har vi allerede redusert 9 prosent, det er bare 41 prosentpoeng igjen, det kan vi klare innen 2020, sier Eilertsen

– Norge sliter med en AP-dominert regjering som ikke tar klimatrusselen på alvor. Derfor er det veldig viktig at politikerne i Tromsø nå tar ansvar og forplikter seg til å kutte sine lokale klimagassutslipp, sier Jonas Eilertsen, leder i Tromsø Venstre

Han mener det er like viktig at kommuner tallfester klimaforpliktelser som at staten gjør det.

– Det er utrolig viktig å tallfeste klimamål. Visst ikke ender vi lett opp med at det vi kutter bare blir summen av alle behagelige klimatiltak, og ikke summen av de tiltak som faktisk er nødvendig å gjennomføre for å unngå en alvorlig klimakrise, sier han

Venstre krever en lokal klimatiltaksplan, som spesielt sikrer at man reduserer utslippene i veitrafikken som står for nesten halvparten av utslippene. Venstre krever følgende tiltak:
– Tromsø skal halvere sine klimagassutslipp i 2020 i forhold til 1990-nivå.
– Alle biler som brukes av det offentlige bruker nullutslippsteknologi, slik som biodrivstoff, elektrisitet eller hydrogen innen 2011.
– P-plasser i sentrum må reserveres for nullutslippsteknologi biler.
– Styrke kollektivtilbudet og gjøre det enda mer attraktivt. Prisene er altfor høye og må reduseres.
– Satse på nullutslippsteknologi innenfor kollektivtrafikken. Ideen om elektriske busser eller gassdrevne busser må utredes straks.
– Kreve klimaregnskap for alle kommunale enheter, slik at man kan belønne enheter som reduserer sine egne klimautslipp

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**