Miljøet trenger støttespillere! Tar du utfordringen?

Pressemelding fra Halden Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre har vært en forkjemper for miljøet gjennom flere tiår. I de senere år har også andre politiske partier kommet på banen. Ingen betviler lenger at verden står foran en alvorlig miljøtrussel.

Det er tall fra NASA som for første gang beskriver nøyaktig forholdet mellom smelting av isen langs kysten og tilveksten oppe på breen. Resultatet viser at grønlandsisen de siste årene er blitt redusert med 112 kubikkilometer is årlig. Det har lenge vært kjent at deler av grønlandsisen smelter, men fordi høyplatået inne på isen vokser, har det ikke vært mulig å gi presise tall på "Nettoresultatet"

En utfordring er hvordan vi løser kraftbehovet i fremtiden uten at miljøet kollapser. Rent drikkevann blir en utfordring som følge av forurensningen. Store folkegrupper mangler rent drikkevann. Dette kommer til å skape konflikter flere steder i verden.

Jordas befolkning nærmer seg 6.000.000.000 mennesker som skal ha mat brensel og vann.

Kina, India, Afrika, er i ferd med og ta igjen velstandsutviklingen i den vestlige verden noe som vil bety store utfordringer for miljøet, ja det er et stort spørsmål om jorda vil kunne klare belastningen, hvis alle øker sitt forbruk til vestlig nivå.

Flere dyrearter er truet av utryddelse sammen med flere fiskearter i vårt felles spiskammer.

Kyniske mennesker driver et utstrakt tyvfiske / jakt på arter som er utrydningstruede.

Fjellrev, grønlandshval, ulv, lomvi og ål kan bli borte i løpet av noen tiår.

Bjørn, jerv, hubro, vepsevåk og gjøs kan også bli borte.

Årsakene er tap av leveområder som følge av utbygging, tømmerhugst, moderne naturbruk samt drenering av myrer. Også klimaendringene spiller en rolle.

Luftforurensning fra forurensende industri tar livet av millioner mennesker hvert år!

Hvilke utfordringer står vi foran, og hvordan skal vi klare å snu utviklingen før det er for sent? Hvordan skal vi kunne snu utviklingen slik at utslipp av klimagasser blir betydelig redusert innen 2020? Her har Norge som et av verdens rikeste land et stort ansvar.

Vår velstand kommer fra utvinning av olje, ikke bare i nordområdene men Norge er også involvert i oljeleting flere steder i verden. Likeledes vil vår fremtidige velstand når oljen tar slutt, komme fra utvinning av gass i Nordsjøen. Dette vil igjen bety at Norge har en forpliktelse til straks å satse på rensing av gasskraftverk.

Hvordan skal miljøtrusselen angripes? Som alltid når verden skal forandres, begynner forandringen hos deg og meg. Siden de fleste av oss ikke har nødvendig kompetanse, må vi bidra til at forskningen får nødvendige midler, og at fagmiljøet kommer på banen.

Lokalt kan vi gjøre følgende:
Miljøvennlig havnedrift
Miljøvennlige trafikkløsninger
Flere miljøstasjoner
Redusere forurensing fra naturbruk og industri
Flere gang- og sykkelstier
Tenke miljø

Du og jeg kan begynne i det små i vårt dagligliv. Hvis alle tar en liten bit, er det en begynnelse. Ved å begynne i det små og stadig lære, kan vi sammen skape et samfunn som tar vare på miljøet rundt oss slik at vi:

Reduserer utslippene av CO2
Tar vare på artsmangfoldet av planter og dyr.
Reduserer energiforbruket

Uttalelse fra årsmøtet i Halden Venstre 24. januar 2007

Kontaktperson: Geir Helge Sandsmark, leder Halden Venstre, tlf 951 60 369

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**