Askerbudsjettet: Aktiv fritid bør stimuleres!

Budstikka har hatt flere oppslag om stadig trangere kår for idrett og kultur i Asker som følge av kommunale kutt i år og ytterligere kutt i forslaget til neste års budsjett. Kuttene rammer alle former for lag og organisasjoner samt uorganiserte fritidsaktiviteter. Selv om mange av kuttene enkeltvis ikke er dramatiske, er de til sammen betydelige og gir et uheldig signal i forhold til det store flertall av Askers innbyggere som er engasjert i positive fritidsaktiviteter innen kultur, idrett og friluftsliv. Kuttene er også et svært uheldig signal overfor alle dem som gjennom sin betydelige frivillige innsats sørger for at andre har et positivt aktivitetstilbud. Derfor er det et viktig grep posisjonspartiene har tatt ved å reversere mange av disse kuttforslagene, og ved å gi de frivillige organisasjonene en ytterligere påplusning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Det mangfoldige og aktive organisasjonslivet og de flotte mulighetene for friluftsliv både ved sjøen og i marka er blant Askers mest verdsatte kvaliteter. Å ha en fysisk og kulturelt aktiv befolkning er nært koblet til en befolkning med høy trivselsfaktor — og god mental og fysisk helse. For mange barn og unge bidrar disse aktivitetstilbudene til en meningsfylt og positiv fritid, der de blant mye annet tar del i et verdifullt sosialt fellesskap, utvikler ferdigheter og opplever naturglede. Tilbudene er viktige i det forebyggende arbeidet, hvor motstykket kan være økte utgifter til lindring og behandling. Også for voksne og eldre er tilbudene utvilsomt viktige for trivsel og som helsefremmende tiltak.

Ingen av de opprinnelige kuttforslagene innen idrett, kultur og friluft rammer lovpålagte oppgaver, og ingen av forslagene er kritiske for at hver enkelt av oss skal ha et "verdig liv". Derfor rammes denne type tilbud ekstra hardt i økonomisk trange tider. Posisjonspartienes forslag er et sterkt signal om at vi vil gjøre hva vi kan for fortsatt å stimulere både organiserte og uorganiserte fritidsaktiviteter. Forslaget betyr at støtten til organisasjoner og lag, som bæres av et fantastisk korps av frivillige ildsjeler og støttespillere, får en påplusning med en halv million kroner i 2006 i forhold til i år. Kunstisbanen på Risenga vil fortsatt være et gratistilbud for uorganiserte, det være seg vennegjengen eller familien som vil leke på isen. Løkker i nærmiljøet vil fortsatt bli islagt, vi foreslår en halv million i tilskudd til nærmiljøanlegg og at kunstgressbanen på Risenga skal holdes åpen gjennom vinteren. Vi må på den annen side tåle en viss økning i avgiften på utfartsparkering ved sentrale og populære steder som blant annet Hvalstrand og Solli, og at voksne må betale for bruk av haller.

For senere år er det viktig at vi i større grad tar med de frivillige organisasjonene innen kultur, idrett og friluftsliv på samråd når eventuelle kuttforslag forberedes. Men la oss håpe at vi også i årene som kommer har råd til å stimulere positiv livsutfoldelse og aktivitet. Å forebygge er tross alt rimeligere enn å reparere.

Terje Stamer Wahl
Kommunestyrerepr Venstre, Asker

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**