Matavfall

Terje Stamer Wahl; innlegg i kommunestyret 21.03.06

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Ordfører,

Vi har diskutert utsorterings- og behandlingsløsninger for matavfall i Asker i mer enn 10 år. Markedet har i denne perioden vært i sterk utvikling. Fra bare å være et problem som ble gjemt vekk i søppelfyllinger, er stort sett alt avfall nå å betrakte som en ressurs som kan gjenvinnes.

3 av 4 norske kommuner kildesorterer nå matavfallet, og innbyggerne i det store flertallet av disse kommunene er positive. I Asker sier et flertall av innbyggerne at de savner et slikt tilbud. (At noen kommuner har reversert; Små, grisgrendte kommuner hvor transportløsningene ved flere fraksjoner ble kostbart.)

Asker ligger nær norgestoppen i generert avfall pr innbyger, og matrester utgjør nå ca. halvparten av det vi kaster i den store sorte restavfallssekken! Dette matavfallet har ingen verdi i form av gjenvunnet energi når restavfallet forbrennes med energigjenvinning, slik som i dag. Nå foreligger en strategiplan som konkluderer med at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å kildesortere matavfallet og å utnytte dette til biogassproduksjon og jord- og gjødselprodukter. Også bedrifts- og privatøkonomisk ser den foreslåtte løsningen ut til å kunne gå i balanse. Dette ser ikke ut til å endre seg vesentlig, selv om Bærum lar være.

Det er fornuftig — også rent intuitivt – at matavfall, som organisk materiale, inngår i et naturlig kretsløp der det gjenvinnes til jord og gjødsel. Dette er i tråd med overordnede miljømål og kommunens egne mål på miljø- og renovasjonsområdet. Kildesortering av matavfallet vil gjøre oss mer bevisste på avfallsmengde og behovet for å redusere mengden avfall. Det vil bidra til økt miljøbevissthet, og kanskje også til at vi spiser opp mer av maten vår?

Når det gjelder beholderløsning, med 3 beholdere: Av hensyn til renovatørenes arbeidsmiljø bør vi erstatte dagens oransje-sekk løsning med egen papirbeholder. En egen beholder for matavfall gir oss fleksibilitet til å tømme matavfall oftere enn restavfall. Drammensregionen gjør visst det i de 3 sommermånedene, for å unngå lukt. Men der har de en kombinert beholder for mat og restavfall, slik at de må tømme de 2 fraksjonene samtidig. Vi må huske at matavfall også i dag legges ut i søppeldunken — og rekeskall lukter etter en dag eller to uansett om det legges i den ene eller andre beholderen.

Bør vi vente på Bærum, som igjen venter på Oslo? Vi vil advare mot dette. Oslo har bl.a. en helt annen husholdnings- og boligstruktur, med svært mange små husholdninger som bor i mindre leiligheter. De har også eget forbrenningsanlegg med fjernvarmeproduksjon — i det hele tatt andre hensyn og insentiver i dette enn oss.

Venstre vil ha ressurs- og miljøvennlige løsninger, og støtter opp om forslaget til strategi for matavfall og utvidet kildesortering. Vi mener tiden er inne. Nå.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**