Vil ha kompetanseår for lærere

Venstres fylkestingsrepresentant Roar Sollied reiser en interpellasjon i marstinget, der han ber Fylkesrådet utrede kompetanseår for lærerne i tromsskolene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


KOMPETANSEÅR FOR LÆRERNE I TROMSSKOLENE

Roar Sollied

Foto: Frode Fjeldstad

Det er av avgjørende betydning for den videre utviklinga av kunnskapssamfunnet at lærerne er kompetente, kunnskapsrike og motiverte. Lærerens faglige, didaktiske og pedagogiske kompetanse er svært viktig for elevenes læringsutbytte og læringslyst.

I dagens samfunn er det et generelt økende behov for kontinuerlig å oppdatere seg i forhold til sitt eget fagfelt, og lærere som yrkesgruppe er intet unntak. I samfunnsutviklinga endrer yrkene seg som fagene gjør det. Det er derfor nødvendig også for lærerne å ha mulighet til systematisk fornying og komplettering av sin fag- og yrkeskompetanse. Undersøkelser viser dessverre at lærere i liten grad får det nødvendige påfyllet av kompetanse i løpet av sin yrkeskarriere: Kursene de får er korte, av generell art, og gir liten effekt på opplæringa. Spesielt prekær er situasjonen nå innen realfagene.

Det er nødvendig å ha en systematisk ordning som ivaretar det faglige aspektet ved etter- og videreutdanning, samtidig som man gir lærerne tid nok til å gjennomføre et slikt opplegg.
Troms fylkeskommune kommune bør derfor innføre kompetanseår for lærere, en ordning som innebærer at lærere etter et visst antall år – for eksempel sju år – kan få permisjon inntil ett år med full eller delvis lønn for å ta relevant videreutdannelse eller praktisere i annet relevant arbeid. Denne modellen bygger på ordninga for vitenskapelig ansatte, der det gis rett til ett års forskningstermin etter seks års tjeneste, eller et halvt års etter tre års tjeneste.

Innføring av kompetanseår vil ikke bare bidra til å øke lærernes kompetanse, men også bidra til at kontakten mellom skole og øvrige deler av samfunnet forsterkes. Det er sannsynlig at ordninga vil virke rekrutterende og føre til at lærere står lenger i arbeid, noe som vil være nødvendig for å avhjelpe lærermangelen de kommende årene. Vi kan iallfall ikke sitte stille og se på at andre har EVU-ordninger som gjør skolene våre mindre attraktive som arbeidsplasser. Viktigst er likevel at lærerne får den motivasjon og kunnskap som kreves for å være lærer i dagens skole og samfunn.

Troms Venstre mener at kompetanseår for lærere i Troms må utredes nå. Er det i tråd med de tanker Fylkesrådet har om kompetanseutvikling for lærerne i våre videregående skoler?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**