Årsmelding Kristiansand Venstre

.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Styret har i 2006 bestått av:
Leder: Øystein Grøntoft
Nestleder: Anne Lise Gjul
Kasserer: Torunn Sandvand
Sekretær: Rune Bjørgo
Styremedlem: Øyvind Ottersen
Styremedlem: Elin W Johannesen
Fra Bystyregruppa: Astrid Bekkenes
Fra Unge Venstre: Øystein Kostøl
Varamedlem: Inger Melbye

Det er i perioden avholdt 9 styremøter. I tillegg til styremøtene har det hver mandag — utenom skoleferiene — vært gruppemøter, temamøter og drøftingsmøter. I begynnelsen av perioden ble det foretatt en generalopprydding på kontoret. Et digert tilhengerlass ble kjørt bort for gjenvinning. Nå kan også det innerste rommet brukes til gruppearbeid.

Studiearbeid
Mandagsmøtene på Venstres kontor blir innmeldt som studiearbeid — i tråd med retningslinjer fra Venstres opplysningsforbund. Studiearbeidet innbrakte ca 5000 kr.

Nominasjonsnemnd og programnemnd.
Disse ble oppnevnt på styremøte 13.februar. Leder av nominasjonsnemnda har vært Emil Pedersen og for programnemnda Rune Bjørgo.

Arrangementer
30.januar: Temamøte om ny klima- og energiplan for Kristiansand v/ miljøsjef Øystein Holvik
8.mai: Møte med stortingsrepresentant Anne Margrethe Larsen.
15.mai: Temamøte om helse- og sosialtjenesten i Kristiansand v/helse- og sosialdirektør Arild Rekve.
6.juni Naturlosarrangement til Vest-Agder fylkesmuseum m/ orientering av museumsdirektør Jan Henrik Munksgaard og tur videre til Ringknuden-området.
12.juni: Sommeravslutning på Dag Viges hytte i Randesund
5.oktober: Scenarier for Sørlandet år 2020 v/ seniorforsker Agderforskning Knut Hidle
28.oktober: Venstrefest. Politisk tale ved leder av Stortingets Energi- og Miljøkomite Gunnar Kvassheim
8.januar: Nominasjonsmøte med påfølgende årsmøte.

Venstre-skolen
Det ble på vårparten arrangert et trinn en-kurs med fem deltakere. Eva Kvelland, Dag Vige og Øystein Grøntoft sto for opplegget.

V – posten
Dette lokale informasjonsbladet er kommet ut med 4 nummer. Hovedansvaret for V-posten har Emil Pedersen og Rune Bjørgo.
I tillegg til denne informasjonen har lederen sendt ut en del informasjon — mest via e- post, men også pr brev.

Hjemmesiden: www.venstre.no/kristiansand — ett av partiets ansikt utad.
Dette har vært et “sorgens kapittel” over lengre tid. I løpet av høsten er imidlertid sidene blitt oppdatert. Solveig Nilsen legger ned et stort arbeid med disse sidene. Vi er henne stor takk skyldig! Styret har hatt kontakt med VHO ang hjemmesidene. Det kommer nye maler rundt nyttår. De anbefaler at vi ikke legger for mye arbeid i oppdateringen i denne omgang.

Økonomi
Økonomien er meget anstrengt. Det er “spinket og spart” på alle kanter. Styret søkte VHO om tilskudd til ny datamaskin på kontoret, men fikk avslag. Fylkeslaget har imidlertid bevilget 4000 kr til dette utstyret. Heldigvis makter vi å overføre til valgkampen 2007 det beløp som årsmøtet i 2005 forutsatte.

Medlemmer
Nærmest status quo med hensyn til antall medlemmer. Pr uke 39 hadde VHO registrert 73 medlemmer.(Men fem nye medlemmer siden den gang!) Pr 15.nov har 54 betalt kontigenten for 2006. Det er sendt ut purregiro.

Folkevalgte
Venstre har to representanter i bystyret, Dag Vige og Astrid Bekkenes. Dag har også plass i formannskapet, mens Astrid sitter i byutviklingsstyret og ATP-utvalget.
Dag Vige er eneste Venstre-representant i Vest-Agder fylkesting. Han er også medlem av fylkesutvalget.
Astrid Bekkenes er 2.vara til Stortinget — og har møtt!

Annen representasjon
Jan Kenneth Stavenes er 2. vara til Venstres landsstyre
Åse Rostvåg og Emil Pedersen er medlemmer av styret for VA Venstre
Dag Vige og Åse Rostvåg deltok på Venstres landsmøte 2006.
Øystein Grøntoft deltok i mai på sentralt 2-dagers kurs ang “Venstre-skolen”
På kommunalkonferansen i Drammen deltok Dag Vige.

Utfordringer
Det altoverskyggende er å produsere politikk på mandagsmøtene — og få den ut i media!
– dernest — å få “en rik onkel/tante” til å sponse oss med nytt datautstyr!

Kristiansand, den 8.januar 2007

Øystein Grøntoft, Anne Lise Gjul, Torunn Sandvand, Rune Bjørgo, Øyvind Ottersen, Elin W Johannesen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**