Nittedal må ta miljøansvar

Nittedal Venstre foreslår at kommunen utarbeider en klimaplan.
– Nittedal bør halvere utslippet av klimagasser, sier gruppeleder Inge Solli.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Interpellasjon til kommunestyrets møte i mars 2007:

Inge Solli

Inge Solli

Statistisk sentralbyrå (SSB) offentliggjorde nylig utslippstall fra alle norske kommuner. Utslipp av farlige klimagasser har økt med 13 prosent i hele landet siden 1991. De fleste kommunene på Romerike har hatt langt større utslipp enn landsgjennomsnittet.
Tallene fra SSB viser at det er biltrafikken som bidrar mest til økning i utslippene. Utslipp fra biltrafikken økte med 28 prosent i alle landets kommuner. Nå må kommunene ta et større ansvar for at Norge skal nå sine mål om å redusere utslipp av klimagassen CO2, som i stor grad kommer fra biltrafikken.

Oslo har satt seg som mål å redusere sine utslipp med 50 prosent fra 1990-nivå innen 2030. Venstre mener at Nittedal og andre kommuner i Akershus bør sette like ambisiøse mål.
Nittedal har økt sine klimautslipp med 24,6 prosent siden 1991.Venstre tar med dette initiativ til at kommunen lager sin egen klimaplan for hvordan vi kan bidra med å redusere utslippene.

Kommunen kan bidra til å redusere klimautslippene gjennom redusert bilbruk, økt fokusering på alternativ energi i egne bygg og økt bruk av kollektivtrafikk.
Venstres klimatiltak
Nittedal Venstre foreslår følgende tiltak som bør inngå i kommunens klimaplan:
Halvere utslipp i kommunen fra 1990-nivå innen 2030.
Biler må over på biodrivstoff eller hydrogen innen 2011.
Fyllestasjoner for biodrivstoff i hele kommunen innen 2011.
All oljefyring i kommunale bygg må erstattes med fornybar energi.
Økt krav til isolasjon og fornybare energikilder.
Eget klimaregnskap for alle kommunale enheter.
Bedre tilrettelegging for syklister.
Styrke kollektivtilbudet.

Spørsmål
Ser ordføreren behovet for at Nittedal kommune utarbeider en klimaplan, og vil han ta initiativ til at en slik plan blir utarbeidet?
Når kan det legges fram en sak i kommunestyret med forslag til klimaplan?
Vil Venstres forslag til klimatiltak bli innarbeidet i klimaplanen, og ser ordføreren andre vesentlige tiltak som bør inngå i planen?

Hagan, 26.02.2007
Inge Solli, Nittedal Venstre
Gruppeleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**