To eller tre nivåer i norsk forvaltning?

Høyres Mette Lund Stake har i det siste lufta sine meninger i media om regioner/ fylker under overskrifta “verken fugl eller fisk.” Prisverdig at vi får en debatt om de viktigste sakene på flere tiår i norsk politikk. Høyre vil ha to nivåer i den off. forvaltninga, mens Venstre og de fleste andre parti vil ha tre nivåer. I Venstre har vi tro på folkevalgt styring framfor byråkratiske avgjørelser. Mette L. Stake har klokkertro på at byråkratene i Oslo er de beste til å utvikle regioner og fylker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre mener at folkevalgte er best i stand til å utvikle næringslivet i det regionale og fylkesvise Norge. KS og det off. utvalget som har arbeidd med saka, konkluderer med at vi her i landet – som i Europa for øvrig — bør ha tre folkevalgte nivåer, men at tida er overmoden for reformer som i hovedsak går ut på:
– å begrense den statlige detaljstyringa av kommuner og fylker for å sikre effektiv ressursbruk.
– overføre oppgaver fra fylkesmannen til folkevalgt region-/fylkesnivå.
– direkte valg som i dag, men med utvida oppgaver og større ressurser.
– redusere fylkesmannens adm. og oppgaver for å unngå dobbeltarbeid. Kun kontrolloppgaver tillegges fylkesmannen.
-region/ fylket som folkevalgt organ med større legitimitet og tyngde, og større politisk og økonomisk makt enn i dag.
– antall fylker reduseres til større regioner.

På ett punkt er jeg enig med Mette Lund Stake: Regionaldept. og regjeringa må vise mer raushet i overføringa av statlige oppgaver enn det som regionmeldinga legger opp til. Nå har vi en gylden sjanse til å tenke nytt. I Danmark har de klart det. Jeg kan ikke tenke meg at byråkratene i statsadministrasjonen er bedre til å utvikle
næringsliv og bosetting i distrikts-Norge, f. eks. i Buskerud og Nordland, enn folkevalgte. Jeg ser det slik at Høyres modell vil bety nedbygging av demokratiet og forutsetter utstrakt sammenslåing av kommuner og mer sentralisering og byråkratisering på bekostning av folkevalgt makt og innflytelse.

Venstres modell vil derimot styrke det lokale og regionale sjølstyret og skape en ny giv hvis KS og NOU 2/2000 blir lagt til grunn. Regionaldept. og regjeringa må vise mer velvilje i overføring av oppgaver til regioner/fylker hvis det skal bli en vellykka reform. I Venstre har vi fortsatt tro på demokrati og folkestyre som den beste problemløser av samfunnets oppgaver.

Petter Normann Pettersen, lokalpoliker/ Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**