Vefsn Venstres valgprogram for perioden 2007-2011

I møtet 12. mars vedtok Vefsn Venstre valgprogrammet for kommunestyreperioden 2007-2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Historikk
Venstre er Norges eldste parti, og ble stiftet den 28. januar 1884.
Vefsn Venstre, eller Venstreforeningen, ble dannet allerede på høsten 1883. Venstre fikk til viktige liberale reformer som folkestyre, religionsfrihet, juryordningen og allmenn stemmerett
Venstre er Norges sosialliberale parti.

Dagens Venstrepolitikk
Vår politikk forener personlig frihet med ansvar for fellesskapet og hverandre. Vi legger særlig vekt på fire politiske hovedområder: Skole, småbedrifter, sosialt ansvar og miljø.

Venstres ideologi
Ideologisk er Venstre tuftet på sosialliberalismen. Den finner løsningene i balansen mellom frihet og fellesskap, mellom politisk styring og et fritt marked, mellom individet (borgeren) og staten, mellom by og land. Bærebjelkene i «det liberale systemet» er demokrati, rettsstat, markedsøkonomi og det sivile samfunn. Hver bærebjelkes integritet må respekteres for å sikre frihet og rettferdighet, og for å unngå maktkonsentrasjon og «samrøre». Venstre er et nytenkende parti med vilje til analyse og reformer. Vi vil blant annet unngå unødvendig regulering og ønsker en kraftig forenkling av byråkratiet som kompliserer samfunnet.

Venstres visjon
Venstres visjon er et liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin vei til det gode liv, og der vi tar ansvar for hverandre og miljøet.
Venstre tar utgangspunkt i enkeltmennesket, uansett sosial status, nasjonalitet, bosted, hudfarge eller legning. Vi ønsker et mangfoldig samfunn hvor forhold mellom mennesker bygger på toleranse og respekt.

Vefsn Venstres hovedsaker for kommunestyret 2007 — 2011
Vefsn – en moderne miljøkommune
Ved behandlingen av viktige miljøspørsmål i Vefsn kommune trenger vi en uhildet fagperson tilknyttet kommunens administrative ledelse. Venstre tar miljøet på alvor og har konsekvent vært en pådriver i kommunestyret for en helhetlig miljøvennlig politikk.
Vefsn Venstre er positiv til vindmølleparker
Vefsn Venstre vil:
o arbeide for å gjenopprette miljøvernlederstilling
o fortsette engasjementet for vern av Vefsna
o bevare det biologiske mangfoldet

Byplanlegging
Ved utbygging og nybygging av sentrumsnære boliger skal estetiske hensyn tillegges stor betydning. Vefsn Venstre ønsker ikke høyblokker i Mosjøen sentrum.

Nyskaping og næringsutvikling
Det bør skapes nye arbeidsplasser i årene framover. De fleste vil komme i bedrifter som ennå ikke er startet.
I utviklingen av byens næringsliv skal miljøhensyn veie tungt. Det skal tilrettelegges for at miljøvennlige alternativer skal få de støtteordninger de trenger for å være konkurransedyktige.
Vefsn Næringsfond
Venstre vil arbeide for at en andel av dette fondet blir reservert for nyetableringer og småbedrifter i en tidlig vekstfase. Vi ser også gjerne at fondet støtter nye typer virksomheter, for eksempel knyttet til kulturbasert verdiskaping og miljøvennlige virksomheter.

Landbruk
Jordbruket er en viktig del av det mangfoldige næringslivet. Vefsn Venstre vil gi jordbruket trygge arealmessige rammer over tid. Vi vil oppmuntre til økt produksjon av økologiske landbruksprodukter.
Skogen bør gi plass for trebasert verdiskaping samtidig som det tas nødvendige hensyn til naturverdier og mulighetene for friluftsliv.
Vefsn Venstre vil:
o føre en restriktiv linje når det gjelder nedbygging av de produktive jordbruksarealene
o at landbruksarealer på Øya blir benyttet til landbruksrelatert næring

Skole, kulturliv og ungdomstilbud for kunnskap og like muligheter
Skolen er samfunnets viktigste redskap for kunnskap og sosial utjevning. Elevene må lære grunnleggende ferdigheter og kunnskap og gis like muligheter til personlig vekst. Venstre vil derfor styrke den offentlige skolen.
Læreren skal være er en autoritet for sine elever i kraft av faglig tyngde og et menneske som bryr seg, stiller krav og setter grenser.
Kompetanseår for lærere
Vefsn Venstre vil prøve ut en ordning med kompetanseår for lærerne. Omfang av ordningen blir foreslått i budsjettprosessen.
Videregående skole
Venstre var imot skolesammenslåing av de tre videregående skolene. På fylkesnivå vil vi derfor arbeide for å reversere sammenslåingen. Hvis dette ikke lar seg gjennomføre, vil vi aktivt arbeide for et nybygg.
Folkehøgskolene
Folkehøgskolene i Vefsn har stor betydning for kommunens samlede utdanningstilbud. Gjennom sin utadrettede virksomhet er folkehøgskolene et utstillingsvindu for Vefsn kommune. Dette har betydning for rekruttering av kompetent arbeidskraft i fremtiden.
Vefsn Venstre vil:
o sette i gang en begrenset prøveordning med kompetanseår
o styrke rådgivningsfunksjonen for å gi elevene bedre grunnlag i sitt valg av videregående opplæring
o gjøre skolegårdene mer trivelig og attraktive

o videreutvikle ungdommens mulighet til engasjement og meningsfylt aktivitet
o arbeide for en langsiktig god vedlikeholdt skolestruktur. På kort sikt skal Granmoen og Olderskog skole moderniseres.
o være en aktiv støttespiller for folkehøgskolene i Vefsn

Ungdomsbyen Mosjøen
Vefsn skal være en god kommune å vokse opp i og å bo i. Vi har mye fin ungdom som vi skal ta vare på og dra nytte av. Venstre ønsker å opprettholde ungdomsrådet og å gjøre dette i stand til bidra til bredere deltagelse og engasjement for kommunen blant ungdom. Viktige institusjoner som Ungdomsklubben skal støttes og videreutvikles. Vi ønsker å støtte bibliotekets innsats for å gi ungdommene et godt bibliotektilbud.

Oppvekstmiljø, bomiljø og fritid, forebyggende tiltak
Hjemmet bør være barns naturlige base for personlig utvikling. Et trygt nærmiljø er viktig for trivsel og tilhørighet. Forbruket av rusmidler øker. Stadig yngre brukere registreres.
Venstre vil:
o at bomiljøene planlegges for ulike aldersgrupper og behov, og utformes slik at det dannes grunnlag for et sosialt fellesskap og sosiale sikkerhetsnett
o støtte grendeutvalgene og lokale lag og foreninger
o styrke det forebyggende arbeidet blant barn og unge
o styrke og utvikle natteravnordningen
o videreutvikle tilbudet ved frivillighetssentralen
o prioritere rusforebyggende tiltak

Barnehager
Vefsn Kommune skal ha et barnehagetilbud til alle som ønsker det.
Venstre vil:
o likebehandle kommunale og private barnehager
o gi økonomisk støtte til barneparker og etablering av gode lekeplasser i nærmiljøene
o ta spesielle hensyn til familier med svak økonomi

Helse og omsorg
Vefsn Venstre er positiv til private initiativ for å sikre kommunens innbyggere en god eldreomsorg.
Kampen for et fullverdig sykehustilbud til kommunens innbyggere fortsetter. Akuttkirurgi og fødeavdeling er et absolutt krav.
Rusmisbrukere mangler både institusjonsplasser og tilfredsstillende ettervern.
En effektiv ruspolitikk krever både forebyggende arbeid og et bedre behandlingstilbud.
Kommunen bør legge til rette for en større innsats i lokalmiljøet.
Vefsn Venstre ønsker å sette fokus på "Kultur og helse".
Vefsn Venstre vil:
o Kjempe for lokalsykehuset
o Opprette musikkterapeutstilling
o Opprette kommunal psykologstilling
o Opprettholde dagens status med egne ølutsalg
o Bygge ut behandlings-og botilbudet særlig til de tyngste rusmisbrukerne.

Seniorpolitikk
Venstre mener at eldre er en viktig ressurs for samfunnet. Fleksible arbeidsordninger kan bidra til at eldre arbeidstakere kan forbli lengre i lønnet arbeid.
Vi vil tilby meningsfulle aktiviteter for kommunens seniorer.
Vefsn Venstre vil
o tilby kvalifiseringskurs til seniorer som kan tenke seg å hjelpe til i den offentlige eller private sektor
o at det opprettes fleksible arbeidsordninger for ansatte over 60 år

Kulturelt mangfold
Venstre vil at Vefsn kommune skal utvikle seg som kulturkommune. Derfor trenger vi en kulturkoordinator og en ny helhetlig kulturplan for Vefsn.
Vefsn Venstre vil fremme kultur som allemannseie og vil derfor arbeide hardt for å utvikle og utvide kulturskoletilbudet i Vefsn. Vi vil opprette et tilbud for bildende kunst. Vi ønsker også å opprette en prøveordning for en kommunal idrettsskole etter kulturskolemodell.
Vi ønsker å støtte opp om regionalt samarbeid innen kultur og idrett.
Vefsn Venstre vil:
o opprette bildende kunsttilbud i kulturskolen
o støtte regionalt kultursamarbeid
o støtte en prøveordning for kommunal idrettsskole

Vedlikehold av offentlige bygg
Vefsn Venstre vil arbeide for at kommunen intensiverer systematisk ettersyn og vedlikehold av kommunale bygg.

IKT
Vefsn Venstre vil at Vefsn kommune skal være à jour med den internasjonale IKT utviklingen.
Kommunen skal legge til rette for bredbåndstilknytning til alle innbyggere som ønsker det.

Åpenhet, lokaldemokrati og kommunens virksomhet — kamp mot korrupsjon
Åpenhet og innsyn i beslutningsprosessene er viktig for at alle borgere skal kunne orientere seg i og delta i folkestyret. Borgerne skal kunne delta på egne premisser, uten at det kreves spesialkompetanse. Åpenhet hindrer maktmisbruk og er en forutsetning for tillit.
Åpenhet er også et viktig virkemiddel i kampen mot slik korrupsjon som vi dessverre har sett for mange eksempler på i Norge den siste tiden.

Styring av kommunen
Venstre ønsker en ny og ryddig arbeidsdeling mellom politiske organer og administrasjonen. Dette omfatter gjennomgang av delegeringsreglementet, utvalgsstruktur og ansvarsdeling mellom det faste planutvalget, formannskap og kommunestyre. Utvalg for kultur og samfunnsutvikling bør overta oppgavene til Det faste utvalg for plansaker. Utvalgene skal fatte vedtak på egne saksfelt og anbefale endelig vedtak for formannskap og kommunestyre. Slik skal kommunens oppgaver løses på en oversiktlig, trygg og forutsigbar måte.

Kommuneøkonomien
Venstre vil bidra til at kommunens drift går i balanse. Investeringer skal foretas i en takt som kommunen kan tåle i et lengre perspektiv. Den totale gjeldsbyrden skal ikke økes vesentlig i forhold til dagens nivå. Dette fordrer blant annet at kommunen lager langsiktige planer for investeringer i tunge områder som skole, eldreomsorg og samferdsel. Venstre vil ikke øke eiendomsskatten.

Interkommunalt og regionalt samarbeid
Venstre ser muligheten i regionssamarbeidet innen flere sektorer og vil arbeide for å videreutvikle det interkommunale samarbeidet med våre nabokommuner.
Vefsn Venstre er skeptisk til kommunesammenslåing mot innbyggernes uttalte oppfatning..
Vi mener at de tre regionrådene på Helgeland burde sammensluttes i ett Helgeland regionråd.

Mosjøen – FairTrade byen
FairTrade er en internasjonal merkeordning for en garantert god handel mellom småprodusenter i u-land og forbrukere i i-land. I Norge er det stiftelsen Max Havelaar som styrer merkeordningen. FairTrade og stiftelsen Max Havelaar jobber nettopp med å gi småbønder og arbeidere i fattige land bedre levevilkår ved å etablere FairTrade som en vinn-vinn situasjon for hele verdikjeden i internasjonal handel.
Et tjuetalls norske kommuner som Tromsø, Trondheim, Stavanger og Oslo har vedtatt å knytte seg til nettverket og arbeide for å oppnå status som FairTrade by.

Vefsn Venstre vil:
o At Mosjøen oppnår status som FairTrade by.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**