5. Tromsø — en moderne miljøby

Venstres frihetsbegrep omhandler også friheten til å leve i et rent miljø både for dagens og fremtidige generasjoner. Global oppvarming er vår tids største trussel, alt annet blir ubetydelig i forhold. Derfor må en bærekraftig utvikling ligge som grunnstein for all politikk som utformes i Tromsø. Venstre vil at Tromsø skal være en av verdens mest miljøvennlige byer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


5.1 BÆREKRAFTIG UTVIKLING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER
Venstres frihetsbegrep omhandler også friheten til å leve i et rent miljø både for dagens og fremtidige generasjoner. Global oppvarming er vår tids største trussel, alt annet blir ubetydelig i forhold. Derfor må en bærekraftig utvikling ligge som grunnstein for all politikk som utformes i Tromsø. Venstre vil at Tromsø skal være en av verdens mest miljøvennlige byer. En by med ren luft og rent vann – en by som satser på kollektivtransport og ivaretar sitt biologiske mangfold. Venstre vil drive miljøvern gjennom nytenkende og fornuftige tiltak som minsker forurensning.

Venstre vil:
– Styrke kollektivtilbudet og gjøre det enda mer attraktivt. Prisene er altfor høye og må reduseres. For å oppnå dette vil Venstre øke bevilgningene til kollektivtrafikken. I byen er kollektivtrafikk også viktig for næringslivet.
– At kommunen skal være en foregangskommune for bruk av biler med nullutslippsteknologi, slik som biodrivstoff, elektrisitet eller hydrogen. Slike biler må få gratis parkering.
– At alle biler som brukes av det offentlige bruker nullutslippsteknologi, slik som biodrivstoff, elektrisitet eller hydrogen innen 2011.
– Gi biler som går på bioetanol/naturgass mulighet til å kjøre på strekninger som i dag er reservert for kollektivtrafikk og frita dem fra Tromsøavgiften.
– Kreve klimaregnskap for alle kommunale enheter, slik at man kan belønne enheter som reduserer sine egne klimautslipp
– Beholde Tromsøavgiftene på drivstoff for å finansiere et enda bedre kollektivtilbud og sykkelveitilbud
– Tromsø kommune skal bruke sin eierstatus i Troms Kraft til å satse på miljøvennlige energikilder. Nord-Norske forhold gjør særlig vindkraft, tidevannskraft og bølgekraft til attraktive satsingsområder.
– Bygge flere sykkel- og turstier

5.2 BEVAR BYENS GRØNNE OMRÅDER
Venstre mener at noe av det viktigste i Tromsø er å bevare byens grønne lunger og et turløypenett på Tromsøya. Tromsø Venstre jobbet i forrige periode for å bevare Bymyra. Tromsø Venstre vil arbeide videre for denne saken, og utvikle grøntdraget på øya gjennom turløyper med snarveieprosjekt for gående og skiløpere. Dette er viktig for transport og folkehelse. Tromsømarka settes i stand til å tåle mer bruk.
Venstre vil også arbeide for å ivareta det biologiske mangfoldet. Verftstomta må overtas av kommunen.

Venstre vil at Telegrafbukta skal være Tromsøs første bynasjonalpark. Det betyr at den skal ha prinsipielt vern mot arrangementer som kan skade den.

Venstre ønsker å utvikle en større opparbeidet park i området på oversiden Telegrafbukta/Tromsø Museum. En opparbeidet park vil bety et bedre rekreasjonstilbud for flere mennesker i Tromsø, og vil være tiltrengt etter hvert som befolkningen øker. Utbyggingene Bjerkakerstranda-Strandkanten og Fagereng vil i tiden frem mot 2015 innebære et hundretalls nye leiligheter som alle ligger i gangavstand til Telegrafbukta. Venstre ønsker å sikre flest mulig innbyggere et så godt som mulig rekreasjonstilbud, også i form av parker. En slik utvikling vil være et bidrag til dette.

5.3 METRO TROMSØ
Venstre er et nytenkende og visjonært parti. Derfor ønsker vi å utrede ideen om “Metro-Tromsø”, -mer moderne løsninger enn dieselbusser for kollektivtransport i Tromsø. Hvis byen får OL vil det være nødvendig med en massiv investering i infrastruktur. For miljøet og næringslivet vil miljøvennlig kollektivtransport være et langt steg fremover. En metro-strekning med høyere hyppighet og kapasitet, vil kunne være premisslegger for byutvikling, og innebære noe helt nytt for Tromsø. Et slikt prosjekt representerer en utvikling av Tromsø som står i samsvar med Venstres miljøpolitiske mål, både gjennom å redusere behovet for transport, og gjennom å utvikle en bystruktur som er mindre energikrevende.

Denne type prosjekt må finansieres gjennom statlige midler. Det vil være et mål ved et slikt prosjekt at den elektriske krafta som erstatter diesel, skal være lokalprodusert, miljøvennlig kraft, for eksempel vindkraft.

5.4 GRØNN ENERGIBY
Venstre er bekymret over mangel på den nasjonale satsningen på fornybar energi. Venstre vil at Tromsø skal produsere nok energi til gjøre Tromsø uavhengig av ikke-fornybar energi. Vi vil bruke kommunens eierinteresser i Troms Kraft for økt satsning på bølgekraft og tidevannskraft. Venstre er i utgangspunktet positiv til økt vindkraftproduksjon i Tromsø kommune, avgjørelsene må likevel ivareta lokale hensyn ved hver utbygging.

Venstre vil gjennomføre økte ENØK-tiltak i kommunen for å spare strøm. All oljefyring i kommunal sektor skal erstattes. Lysshowet på rådhuset skal fjernes. Venstre vil også påse at større utbygginger skjer med stor bevissthet rundt energibruk.

5.5 MILJØREGNSKAP
Venstre vil at kommunen skal ha et eget miljøregnskap for hele Tromsø kommune. Tromsø kommune og dens enheter skal være pliktig i å legge frem et miljøregnskap, som viser deres miljøpåvirkning og hva som gjøres for å redusere disse. Hvis regnskapet er negativt, skal kommunen kjøpe klimakvoter for å kompensere for de skadene som er påført miljøet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**