Tromsø panoramautsikt over byen

Politisk program
2023 – 2027

Tromsø Venstre

Her finner du Tromsø Venstres politiske program. Dette er valgprogrammet vårt og politikken vi i Tromsø Venstre går til valg på og vil jobbe for i Tromsø kommune i perioden 2023 – 2027.

Last ned vår valgbrosjyre for 2023

Forord

Venstre arbeider for et samfunn som gir alle frihet til å bli det man vil, derfor er en god skole som ser den enkelte svært viktig. Vi vil gi folk muligheten til å følge sine drømmer og skape noe til gode for seg selv og for samfunnet. Betydningen av gründere for innovasjon, vekst og utvikling er sentralt i vår politikk for næringsliv. Vi anerkjenner at vi trenger en sterk offentlig sektor, og er pådriver for stadig fornyelse av den. Venstre vil samarbeide med private og ideelle aktører for å sikre innovasjon og mangfold i velferdsordninger.

For Venstre er det viktig å sette folk foran systemet. Vi har tro på folk og at folket er medborgere, ikke klienter eller kunder. Medborgerne eier samfunnet, et fellesskap der likeverd er grunnlaget og består av organisasjoner, frivillighet, familier og alle enkeltpersonene.

Venstre er et sosialliberalt parti. Venstre dyrker ikke samfunnsidealer som er fjernt fra folks hverdag. Det betyr at vi vektlegger menneskets frihet og ansvar i utformingen av politikken og at alle fortjener en ny sjanse hvis man tråkker feil. Vi mener samfunnet må stille opp med støtte til de som trenger det. Venstre mener mennesker både har ansvar for seg selv og for hverandre. Det ansvaret betyr også at vi som lever i dag har et ansvar for ikke å leve på bekostning av fremtidige generasjoner. Dette er kjernen i vår miljøpolitikk.

Venstres 10 hovedsaker i Tromsø er:

 1. Bygge ny Tromsdalen skole.
 2. Etablere aktivtetsparker i bydelene.
 3. En god byvekstavtale for trygge, grønne trafikkløsninger.
 4. Kommunen skal bi en bedre samarbeidspartner for næringslivet.
 5. Styrke Tromsø som senter for nye næringer innen energi og miljøløsninger.
 6. Realisere nytt kulturbygg for Arktisk Filharmoni og kunstmuseet (Kulturkvartalet).
 7. Gjøre egnede offentlige lokaler tilgjengelige for lag og foreninger på en enkel måte.
 8. Realisere flere idrettsanlegg, som Valhall, Elveneset, Tromsøhallen og Arktisk Arena.
 9. Bygge Kvaløysletta bo- og velferdssenter.
 10. Gjenåpne Kroken sykehjem.

Klima, miljø og natur

Tromsø Venstre skal sikre nord-norsk natur og miljø. Tromsøs innbyggere nå og i framtida fortjener et byliv hvor man ikke puster eksos, og en kommune som forblir grønn i all overskuelig framtid.

Det innebærer at vi må verne mer natur og kutte utslipp. Tromsø har store muligheter for å møte fremtiden med nye løsninger, teknologi, forbruksmønster og by- og transportutvikling. Vi har en klimakrise- og en naturkrise og må løse begge, også lokalt. Vi er bekymret over at Tromsø er på plass nr. 300 blant landets 356 kommuner i utslippskutt. I Tromsø øker faktisk utslippene. Det kan vi ikke være bekjent av. Venstre skal ta Tromsø framover og opp fra den plassen.  

Tromsø Venstre vil:

 • At Tromsø skal være en utslippsfri by innen 2030.
 • Stille krav om utslippsfrie bygge- og anleggsplasser.
 • Ha utslippsfrie fly på kortbanenettet, og at Tromsø lufthavn blir en hub for el-fly.
 • Ha fortgang i å tilby landstrøm til større fartøy.
 • Videreføre lokale el-bilfordeler.
 • Etablere et lokalt klima- og energifond som gir tilskudd til energieffektivisering og klimavennlige løsninger basert på private initiativer.
 • Verne mer natur.
 • Ha aktiv bruk av arealregnskap og naturbudsjett
 • At ny nærings- og boligutvikling primært bør skje i områder som allerede er bygget ut.
 • Tilbakeføre mer natur
 • Være restriktiv til hyttebygging.
 • Ha strengere juridisk vern av Tromsømarka. 
 • Innføre lokale verneplaner for vassdrag og ferskvannsressurser.
 • Si nei til elektrifisering av Melkøya.
 • Legge til rette for at den videre vindkraftutbyggingen skal skje til havs. Tromsø har forutsetninger for å bli et sentrum for montering, drift og service av havvindparker.
 • Kreve at større nybygg installerer solceller i fasadene.

Skole og oppvekst

Utdanning er nøkkelen til frihet og muligheter senere i livet. Derfor er utdanning alltid en prioritet for Venstre. Det er gjennom utdanning at vi utjevner sosiale forskjeller og gir alle like muligheter i livet.

Elever har ulike forutsetninger, interesser og behov. Da er det avgjørende at vi skaper en skole som tar hensyn til forskjellene som finnes mellom oss. Venstre sitt mål er å skape en skole som ser alle elever, og som evner å tilby mestring, trivsel, trygghet og læringsglede for alle. Venstre vil at alle elever skal få ut sitt fulle læringspotensial.

Å satse på læreren er å satse på eleven. Venstre vil prioritere skolen slik at lærere og elever får økt motivasjon.

Tidlig innsats for å ivareta og sikre god opplæring er grunnleggende. Det er likevel stor forskjell på hvilke behov elevene har. Venstre ønsker flere og tydelige virkemidler for å gi tilpasset opplæring gjennom kompetente lærere og økt metodefrihet.

Tromsø Venstre vil:

 • Ha løpende barnehageopptak for å sikre at alle får mulighet til å begynne i barnehagen etter endt foreldrepermisjon.
 • Gi søskenmoderasjon til familier som har barn i både barnehage og skolefritidsordning.
 • Tilby mer kommunal kursing av barnehageansatte for å sikre kompetanse blant de ansatte i barnehagen som ikke har formell utdanning.
 • At ingen skal oppleve utenforskap og mobbing i barnehagen, og at PPT skal kobles på tidlig ved behov.
 • Styrke samhandlingen for overføring av informasjon om barnets faglige nivå og utvikling i overgangen fra barnehage til skole.
 • Bygge ny Tromsdalen skole.
 • Videreføre tilbudet om samisk opplæring som et prioritert og samlokalisert tilbud.
 • Myke opp overgangen mellom barnehage og grunnskole ved bruk av metoder som lekbasert læring.
 • Styrke laget rundt eleven ved å ansette flere helsesykepleiere, skolepsykologer, miljøterapeuter og rådgivere med formell kompetanse.
 • Styrke kompetansen hos lærere og andre ansatte for å aktivt forhindre mobbing og utenforskap.
 • Sørge for at alle elever får tilrettelagt undervisning.
 • Ha for økt fleksibilitet i vurderingssituasjoner, slik at alle får vist læringsutbytte på en mest mulig hensiktsmessig måte.
 • Legge til rette for flere alternative læringsarenaer, og at alle skoler i Tromsø skal bli med i nettverket Læring i friluft i regi av Ishavskystens friluftsråd.
 • At Tromsø kommune skal gjennomgå tildelingskriteriene for grunnskolen for elever med spesielle behov, slik at tildelingene kan justeres så de dekker faktiske utgifter.
 • Gjøre læreryrket mer attraktivt gjennom å sikre gode lønnsbetingelser og mindre byråkrati og papirarbeid.
 • At lærere skal ha mulighet til å øke kompetansen sin og at økt kompetanse skal lønne seg.
 • At kommunen skal tilby kursing og midlertidige opplæringstilbud for ufaglærte i skolen fram til de får en formalisert kompetanse.
 • At alle skoler har skolebibliotek med et bredt utvalg av bøker, musikk, og læremidler til utlån.
 • Støtte etablering av friskoler der de utgjør et supplement til den offentlige skolen snarere enn en erstatning, og der hvor det bidrar til å styrke det totale opplæringstilbudet.
 • Gjøre det enklere å bytte skole.
 • Tilrettelegge for et sterkere samarbeid mellom fritidsaktiviteter og skole, spesielt i barneskolen.
 • Ha et tettere samarbeid med lokalt næringsliv på ungdomsskolen for å gi elever informasjon og kunnskap om arbeidsmulighetene som finnes i nærmiljøet.

Helse og omsorg

Befolkningens behov for helsetjenester er mangfoldig i alle livets faser. Venstre mener tilbudet må være tilpasset og fleksibelt, slik at rett hjelp gis til rett tid på rett nivå.

Tilbudet skal være basert på kompetanse og gi trygghet og verdighet. Derfor må kommunen satse på nok bemanning med gode fagfolk i egnede lokaler og bremse kostnadsveksten i vikarbruk. Investering i egnede lokaler vil gi mer rasjonell drift, tryggere rammer for brukerne og bedre arbeidsforhold for de ansatte.

Det offentlige tilbudet skal være godt og tilgjengelig når man trenger det. Venstre mener det også må være valgfrihet for å benytte private og ideelle tilbydere, som kan supplere det offentlige.

Tromsø Venstre vil:

 • Bygge nytt bo- og velferdssenter på Kvaløysletta.
 • Gjenåpne Kroken sykehjem.
 • Styrke heldøgns rehabilitering og behandling med økt kompetanse og personell på Helsehuset.
 • Gjeninnføre fritt brukervalg slik at brukerne også kan velge tilbud fra private og ideelle tjenesteytere som supplement til det offentlige.
 • Videreføre Psykhjelpen i samarbeid mellom Tromsø kommune og Institutt for psykologi.
 • Styrke familiens Hus.
 • Gjennomføre fleksibilitet på turnusordninger som en prøveordning innen helse- og omsorgssektoren
 • Jobbe for at størrelsen på de kommunale driftshjemlene til fysioterapeutene skal gjenspeile antall utførte pasientbehandlinger.
 • Ha kortere ventetid for psykisk helsehjelp.
 • Styrke ettervernet i rus- og psykiatri, også med bruk av private og ideelle organisasjoner.
 • Innføre en lokal rusreform med fokus på helsehjelp.
 • Styrke Tromsø kommunes samarbeid med Gatejuristen, Matsentralen og Gatemagasinet ‘Virkelig’.

Transport og byutvikling

Transport

I den siste tiden har det skjedd store forandringer i Tromsøs trafikkbilde. Dette inkluderer el-sykler og en stadig større andel el-biler. Tromsø må være klar for forandringen disse bringer, samtidig som at byen styrker eksisterende transportnett som veier og stier.

Tromsø Venstre vil:

 • At byvekstavtalen realiseres og styrkes.
 • Etablere flere ladestasjoner i distriktet, ved kollektivknutepunkt og store parkeringsplasser.
 • Ha bedre vintervedlikehold av sykkelveger.
 • Ha bedre busstilbud i distriktet.
 • At busskort skal være rimelig for alle.
 • Innføre gratis buss for alle under 18 år.
 • Ha flere innfartsparkeringer på Kvaløya og fastlandet.

Byutvikling

Tromsø vokser, og det er både et gode og en utfordring. Samtidig stilles det nasjonale krav til at veksten skal skje med lavere utslipp og hensyn til lokalmiljø Flere innbyggere trenger gode, trygge boforhold og mange ønsker tjenester nær hjemmet. Korte avstander er bra for miljøet og en enklere hverdag. Det må være enkelt og rimelig å velge kollektivtransport. Næringslivet trenger forutsigbare rammer og egnede arealer.

De tjenester som finnes i lokalmiljøet er svært viktige, både barnehage, skole, arbeidsplasser, butikker, idretts-, kultur- og fritidstilbud. Bydelene spiller en økende rolle, der gode tilbud kan gjøre hverdagen enklere, lokalmiljøet rikere og transportbehovet mindre.

Venstre mener byavtale og byvekstavtale gir store muligheter for en nødvending oppgradering av transporttilbudet for alle innbyggerne, og forutsetter at staten bidrar betydelig. Ny teknologi kan gi nye transportløsninger som kan løse hverdagens transportbehov og med nullutslipp. Tromsø kommune må ha en lederrolle i arbeidet for å utvikle mer jernbane i nord, også til Tromsø.

Distriktene er viktige i Tromsø, både som levende lokalsamfunn, turområder, næringsutvikling og verdiskapning. Kommunen har et betydelig ansvar for tilrettelegging og offentlige tjenestetilbud for å skape gode lokalsamfunn.

Tromsø sentrum har verdens nordligste treby, og dette er en bygningsarv som er viktig å forvalte. Det betyr bevaring gjennom vern og bruk, lokaler med aktivitet og et levende sentrum der folk trives og virksomhetene har lønnsomhet.  

Tromsø Venstre vil:

 • At byvekstavtalen realiseres og styrkes.
 • En bydelspakke med satsing på utvikling av bydelssentrene med både helsetilbud, omsorgsboliger, kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter.
 • Etablere fullverdige aktivitetsparker (som Charlottenlund) i bydelene.
 • Ha gode folkebibliotek i bydelene.
 • En sammenhengende strandpromenade i Tromsdalen og langs Stakkevollvegen.
 • Forlenge gågata (Storgata) nordover.
 • Aktivt bruke Gamlebyen Skansen for utviklingen av sentrum nord.
 • Mer bruk av leie til eie.
 • Ha et ulike botilbud som etterspørres av folk i ulike livssituasjoner.
 • Bygge flere sykkelveger og ha bedre vintervedlikehold av disse.  
 • Jobbe videre for Nord-Norgebanen, med Tromsbanen som første etappe.
 • Etablere en sammenhengende gang- og sykkelsti fra Prestvannet via Doktordalen til UIT.
 • Bygge fortau langs Anton Jakobsens veg.
 • Ha ny Tverrforbindelse i tunnel for et bedre bomiljø og tryggere trafikkavvikling i området.

Innovasjon, næringsliv og økonomi

Tromsø har mange forutsetninger for økt verdiskapning, både gjennom lokale ressurser, gunstig plassering i nordområdene og med en ung og kompetent befolkning.

Det er viktig at nyutdannede har relevante og interessante jobber å gå til, og at man kan utvikle seg i arbeidslivet. Kompetanse- og innovasjonsmiljøer må ha en god partner i kommunen slik at rammevilkårene er gode for nye jobber og verdiskapning.

Dette vil komme kommunen til gode og styrke den kommunale økonomien o tjenestetilbudet. Venstre mener Tromsø skal være blant de mest attraktive kommunene å etablere seg i.

Tromsø Venstre vil:

 • Legge til rette for flere gründere gjennom bedre samhandling med kommunen på veiledning om regler og støtteordninger
 • Jobbe for at Tromsøs rolle som romfartshovedstad styrkes, ikke minst gjennom etablering av Senter for romvirksomhet i Tromsø.
 • Legge til rette for en satsing på fremtidens energiløsninger, innovasjon, utvikling og utbygging av grønn energinæring.
 • Legge til rette for at Grøtsund havneavsnitt blir sentral for utbygging av havgående vindkraft.
 • Jobbe for en styrking av Tromsø som biomarint sentrum innen forskning, utvikling og produksjon.
 • Legge til rette for blå hydrogensatsing i kommunen.
 • Stimulere til et variert næringsliv basert på lokale ressurser innen mat, både fra sjømatnæringene og landbruk.
 • Jobbe for et bærekraftig reiseliv som tilfører kommunen verdier og ikke forringer lokalsamfunnet eller naturen. Vi vil ha utslippsfrie cruiseanløp og nye hoteller i høyeste energiklasse med god arkitektur. 
 • Innføre et besøksbidrag (turistskatt).

Livet i havet, marin forvaltning og verdiskapning

Tromsø har store fortrinn for å utvikle mulighetene i havet og langs kysten. Som et tyngdepunkt i forskning og utvikling og med en rik kyst og store havområder kan det etableres nye næringer og skapes store verdier.

Urørt natur og god fiskehelse er også store verdier å ta vare på. For Venstre er det viktig å finne er god og bærekraftig balanse mellom disse hensynene. God forvaltning må være kunnskapsbasert og alltid strekkes mot en høyere standard.

Tromsø Venstre vil:

 • Ha rømningsfrie anlegg og at kommunen blir en partner for intensivert forskning for bedre fiskehelse og arealbruk.
 • Styrke Tromsø som sjømathovedstad og landets største fiskerihavn.
 • Sikre urørte kystområder for rekreasjon og fritidsfiske.
 • Ha trygge fiskerihavner i distriktene, knyttet til markedene med gode veier for å fremme lokalt næringsliv basert på lokale verdier.
 • Hindre nedbygging av uberørt strandsone i byområdet.
 • Fremme arbeidet med ladestasjoner for fiskefartøy i havnene i kommunen.

Kultur, idrett og friluftsliv

Tromsø er kjent som en kulturby. Kultur skal være tilgjengelig i hverdagen og relevant for alle uansett alder eller bakgrunn.

Idretten når svært mange, det er en stor arena for frivillighet, inkludering og integrering.

Tromsøs status som kultur- og idrettsby må sikres og utvikles. Behovet for bygg og anlegg for disse formålene er stort og må prioriteres i de kommende årene.

Tromsø Venstre vil:

 • Styrke hallsituasjonen med Valhall, Elvenes og renovert/ny Tromsøhall.
 • Realisere Arktisk Arena på Storelva, fordi vinterbyen Tromsø bør ha et anlegg for nordiske grener på internasjonalt nivå. Arktisk Arena er også bydelsutvikling og et anlegg for samdrift av flere aktiviteter.  
 • Realisere nytt kunst- og konserthus for Arktisk Filharmoni og Nordnorsk Kunstmuseum (Kulturkravtalet).
 • Utvikle og styrke folkebibliotektjenesten i bydelene.
 • Ha fortgang i etableringen av Samisk Hus.
 • Bygge lokale ”Charlottenlund” – anlegg i flere bydeler.
 • Reetablere Alfheim som svømmehall, som et sted for folkehelse og tilbud til brukerne av Alfheim aktivitetshus.

Demokrati, deltakelse og integrering

Samfunnet skal være tilgjengelig for deltakelse for alle. Mangfold er en ressurs som må brukes mer aktivt.

Kommunen må bidra til lavere terskler for deltakelse og egnede fora og møteplasser. Deltakelse og involvering er viktig for demokratiet, gjennom ytringer og innflytelse. Det styrker lokalsamfunnet og bidrar i den enkeltes liv med mening og innhold.

I en tid med demokrati under press starter arbeidet i lokalmiljøet for å sikre og utvikle demokratiet. Bred deltakelse og innbyggerinvolvering kan gi større tilgang til synsvinkler og løsninger, bedre løsninger for kommunen og sikre større eierskap til både prosesser og avgjørelser.

Tromsø Venstre vil:

 • Jobbe for bedre integrering gjennom arbeid, utdanning, kultur og idrett.
 • Støtte Aktivitetsguide-ordningen for bedre integrering og deltakelse i idretten
 • Styrke universell utforming for bedre tilgjengelighet og deltagelse
 • Øke innbyggerinvolvering i kommunale saker