Til innhold
Fargesprakende Tromsø, Foto: Mark Ledingham, Tromsø kommune (CC, flickr.com)
For et grønt, sosialt og liberalt Tromsø.

Tromsø Venstre

Venstre er et liberalt parti inspirert av den sosiale liberalismen. Å være liberal innebærer en sterk tro på menneskets frihet, skaperevne, kreativitet og ansvarsfølelse.

Venstre vil at Tromsø skal være en by som er åpen for nye impulser og er opptatt av kompetanse og kunnskap. Byen skal ta vare på nærmiljøet sitt, samtidig som den tar sin del av det globale ansvar for rettferdighet og miljø.

Venstres fem hovedsaker i Tromsø:

 • Gjennomføre et realistisk og miljøvennlig transportløft.

  Tromsø kommune er i sterk vekst og transportbehovet øker. Vi er opptatt av å finne og skape løsninger som gjør at innbyggerne velger de miljøvennlige transportformene i størst mulig grad. Det skal være lett å velge miljøvennlig transport i Tromsø. Tryggere gangveger, effektive sykkelforbindelser og et bedre busstilbud er nøkkelen til dette.

 • Satse på kompetanse og mangfold i skolen.

  Barn og familier er forskjellige og Venstre mener at et enhetlig tilbud ikke passer alle, derfor er vi for et mangfold av tilbud i oppvekst og skole. Barn trenger trygge rammer for utvikling, læring og integrering. Trygghet, kunnskap og kreativitet er fundamentet for barnas fremtid. I Tromsø er det viktig også med et mangfold i skolen. Tromsø Venstre ønsker derfor større valgfrihet med andre skoler og barnehager enn kun de kommunale.

 • Gjeninnføre fritt brukervalg for pleie- og omsorgtjenester.

  Mange innbyggere trenger kommunen for å løse daglige helseutfordringer. Kommunen trenger flere og bedre tilpassede tilbud, særlig innen forebygging og lavterskeltiltak. Kommunen har et stort ansvar for innbyggere med pleie- og omsorgsbehov. Befolkningen blir eldre og må tilbys et variert og forsvarlig kommunalt helsevesen. Folk er forskjellige og trenger valgmuligheter. Pleie- og omsorgstilbudet må være tilpasset den enkelte. Derfor er Venstre positiv også til private og ideelle tilbydere. Det er ønskelig at så mange som mulig kan bo hjemme i tilpassede boliger.

 • Alle bydeler skal ha flerbrukshaller.

  Idretten organiserer svært mange, som kilde til helse, glede, opplevelser og rekreasjon og er en viktig arena for integrering og læring. Tromsø har mange naturgitte forutsetninger for et aktivt liv i ulike idrettsgrener og med et variert friluftsliv, men det er også et stort behov for tilrettelegging og bedre kapasitet på tilbudene. Idrettssatsing er byutvikling. Flerbrukshaller gir bredere muligheter for finansiering og fleksibel og allsidig bruk. I bydelene er det behov for flere og bedre idrettsanlegg i nærmiljøet og i sammenheng med skolene.

 • Prioritere sosial boligbygging for utsatte grupper.

  Befolkningen blir eldre og befolkningens helsebehov er svært forskjellige. Derfor må innbyggerne tilbys et variert og forsvarlig kommunalt helsevesen. Bolig, forebygging og omsorgstilbud henger tett sammen; de som trenger kommunens hjelp skal kunne bo i eget hjem så lenge som mulig, i tilpassede boliger. Det er behov for slike boliger innenfor blant annet rus, psykiatri, omsorg og pleie. Kommunen må i større grad sørge for at det finnes nok slike boliger.