Drammen kommune må overta drift og vedlikehold av fortau

Drammen Venstre vil i forbindelse med behandlingen av “Hovedplan for vei og trafikksikkerhet” fremme forslag om en endring i Politivedtektene slik at det legges bedre til rette for de mest miljøvennlige formene for transport — gange og sykling – ved at kommunen overtar ansvaret for å brøyte, strø og feie fortauene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


I Drammen styres plikten til å brøyte og strø fortauene av Politivedtektene. Disse bestemmelsene i Politivedtektene håndheves imidlertid i meget liten grad. Resultatet er uverdige forhold for gående, syklende og personer med bevegelseshemninger, og mange velger derfor å ta bilen til og fra jobb, skole, trening mm.. Denne manglende tilretteleggingen gjør det vanskelig å nå lokale og nasjonale mål om økt fysisk aktivitet, bedre luftkvalitet og redusert utslipp av klimaødeleggende komponenter.

En kartlegging utført av administrasjonen i Drammen kommune viser et vedlikeholdsetterslep på 200 — 250 millioner på det kommunale veinettet. En vesentlig del av dette etterslepet skyldes manglende rehabilitering og vedlikehold av fortau. Byutviklingskomiteen jobber nå aktivt med en strategi – “Hovedplan for vei og trafikksikkerhet”- for hvordan de kommunale veier og gater skal følges opp de neste årene.

Drammen Venstre vil i forbindelse med den politiske behandlingen av “Hovedplan for vei og trafikksikkerhet” fremme forslag om en endring i Politivedtektene slik at det legges bedre til rette for de mest miljøvennlige formene for transport — gange og sykling – ved at kommunen overtar ansvaret for å brøyte, strø og feie fortauene. Vedlikeholdet av sykkelveier og —felt må tilfredsstille kravene til effektiv og sikker fremkommelighet året rundt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**