Høringsuttalelse til forslaget til reguleringsplan for Sætre sentrum

Hurum Venstre ønsker å levere en høringsuttalelse til forslaget til reguleringsplan for Sætre sentrum. Vi tror ikke det foreliggende forslaget vil gjøre Sætre til et godt sted å være verken for fastboende, sommergjester eller det lokale næringslivet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Høyhuset (B/F/K/Bv2 ) må ut av planforslaget.
Vi ser ingen grunn til å plassere et 12.etg. høyhus i et lite tettsted som Sætre. Et høyhus i den størrelsesorden hører hjemme i en storby og vil virke malplassert i Sætre. Konsekvensene av et slikt høyhus når det gjelder m.a. sol og skygge er svært bekymringsfulle. Vi viser til solanalysen fra forslagsstiller. Vi vil dessuten påpeke at konsekvensanalyse for prosjektet ikke foreligger.

Butikkblokkene (B/F/K/Bv1) må reduseres i høyde og plasseres slik at man har åpenhet mot sjøen.
Det langstrakte 4. etg. bygget i 01-området har dog enda større konsekvenser for Sætre sentrum ennhøyhuset. Bygget vil bli liggende som en barriere mellom sentrum og sjøen og sperre både utsikt og tilgjengelighet. Veien øst for bygget, Øraveien, vil forsterke denne barriere-effekten i og med at den vil bli svært trafikkert. Veien er ment å skulle ta hånd om både adkomst og parkering i tillegg til trafikken videre nordover. Øraveien må ligge slik den ligger i dag og ikke flyttes nærmere sjøen.

Det er for liten avstand mellom planlagt næringsbygg (B/F/K/Bv1) og Sætrealleèn. Den må økes.

Øraområdet må inkluderes i en helhetlig sentrumsplan for Sætre. Dette området er regulert til næring. Dersom Sætre skal bli et helhetlig og levende sentrum må vi se på alle kommunens eiendommer når det skal planlegges.

Visjoner
Vi ønsker en helhetlig sentrumsbebyggelse bestående av to-etasjes bolig/ forretning/ kontor/ bevertningsbygg. Vi ønsker en alternativ utforming av sentrum, som inkluderer alle sentrumsnære områder. Vi ønsker en fortetning i sentrum, men åpenhet mot sjøen.

Det bør tilrettelegges slik at småbedrifter, nisjebutikker og lokale grundere kan etablere seg. Utseendemessig må dette harmonere med de tre verneverdige husene som ligger i Sætre i dag;
– Bolighuset til malersvennenes ferieanlegg fra 1870-tallet.
– Havna Kro, Sætreallèen 1 (kalt Losen)
– Sætreallèen 2 (kalt Sætregården)

Vi ønsker at parkområdet på begge sider av Sætreelven, fra kafe Landkrabba og ned mot sjøen, skal åpnes opp og gjøres mer brukervennlig. Mer lys, ytterligere beplantning og lekeapparater er nødvendig.

Strandpromenaden må videreutvikles og gjøres mer attraktiv. Den kan være med på å tydeliggjøre Sætres profil som en av Oslofjordens perler. Området ned mot sjøen er Sætres viktigste aktiva. Det er meningsløst å la to store dagligvarebutikker beslaglegge sjøfronten i Sætre.

Ved at vi får en helhetlig tanke for utviklingen av Sætre, med en harmonerende lavbebyggelse, strandpromenade og grøntarealer i sentrum, blir det enklere å fortsette i samme stil når Dyno-området skal utvikles en gang i fremtiden.

Hurum kommune, og Sætre spesielt, har et stort potensiale for ytterligere vekst og tilflytning. Vi befinner oss innen pendleravstand til Oslo, Drammen og Follo. Vi har en vakker natur med flott turterreng og nærhet til sjøen. Hurum og Sætre er et godt sted å la barn vokse opp.

Vi er enig med parten Merete Haug at dersom det foreliggende forslaget til reguleringsplan blir vedtatt vil sentrum bli båndlagt av store bygningsvolumer som ødelegger enhver form for byromsdannelse og det meste av sjøsiden blir fratatt allmennheten. Vi kan ikke lukke Sætre mot fjorden.

Kommunen har som uttalt mål å satse på reiselivet. Kommunens profil som turiststed må være tydelig. Folk ønsker å besøke unike steder som Bærums Verk, Holmsbu og Drøbak. Nå har vi muligheten til å skape et unikt Sætre og på denne måten bygger vi merkevaren Hurum.

Filtvet, 19.03.06

Styret i Hurum Venstre
Gunn-Torill Homme Mathisen
Finn Dale Iversen
Elin Sandsether
Mette Wiik

Note: Petter Normann Pettersen stemte imot høringsuttalelsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**