Program Tønsberg Venstre 2002-2007

Visjoner – fire hovedsaker:
* Den innbyggerstyrte kommunen
* Den grønne kommunen
* Den kunnskapsbaserte kommunen
* Den trygge velferdskommunen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Hovedsak 1. Lokalt demokrati — åpenhet, medvirkning og modernisering

Åpenhet og medvirkning

Venstre ser åpenhet og medvirkning som avgjørende for å utvikle et bærekraftig demokrati. Venstre vil gi innbyggerne bedre mulighet for å påvirke viktige beslutninger i nærmiljøet.

Venstre vil:

* Holde åpne høringer i viktige saker som berører innbyggerne
* Ta i bruk rådgivende folkeavstemning i lokale stridsspørsmål
* Utvide kontakten med velforeninger
* Satse systematisk på brukermedvirkning og friere brukervalg
* Foreta spørreundersøkelser for å kartlegge kvaliteten på offentlige tjenester
* Utvikle servicesenteret slik at publikum kan få svar fra ulike offentlige
etater
* Innføre utvidet offentlighet

Utvidet demokrati og selvstyre

Regjeringen og Stortinget undergraver det lokale selvstyret gjennom detaljerte regler og øremerkede tilskudd. Venstre vil gjeninnføre det lokale selvstyret,slik at innbyggerne kan ta beslutninger om prioriteringer og veivalg i lokalsamfunnet.

Venstre vil:

* Grunnlovsfeste det lokale selvstyret
* Innføre direkte ordførervalg i kommunene
* Spre lokalvalgene slik at hver kommune kan velge valgdato
* Styrke rollen som fritidspolitiker
* Innføre fri beskatningsrett for kommunene

Modernisering

Stram kommuneøkonomi og økte krav fra innbyggerne vil gjøre det nødvendig å
modernisere Tønsberg kommune. Venstre ser de ansatte som kommunens viktigste ressurs. Samtidig ser vi mulighet for å konkurranseutsette oppgaver og tjenester dersom det er hensiktsmessig. De ansatte må gis mulighet til medvirkning i utviklingen av et godt tjenestetilbud.

Venstre vil:

* Gi innbyggerne bruker medvirkning og større valgmuligheter
* Forvalte kommunens formue slik at den bevares
* Utvidet samarbeidet med nabokommunene

Hovedsak 2. Den grønne kommunen

Boligpolitikk — arealdisponering

Tønsberg har gjennom flere år hatt en sterk boligvekst som følge av at
Flertallet i bystyret har gitt klarsignal for nye boligfelt. Venstre er motstander av en sterk boligvekst som legger beslag på jordbruksområder og som forsterker trafikkproblemene. Venstre går derfor inn for en sterkere kommunal styring av boligveksten.

Venstre vil:

* Styre boligveksten til sentrumsnære områder
* Begrense den samlede boligveksten i Tønsberg-regionen
* Utvikle Kaldnes som miljøby
* Stille krav til miljøvennlig boligutbygging
– arealbruk
– transportsystem
– energibruk
* Følge opp kjøpesenterplanen og styrke lokalsentrene
* Styrke samarbeid i Tønsbergregionen

Energi

Venstres utgangspunkt er at alle kommuner må følge opp de internasjonale
Miljøforpliktelsene og hindre menneskeskapte endringer i klimaet. Tønsberg må redusere utslippene av klimagasser og stabilisere utslippene på 1990-nivået.Venstre vil ta i bruk alle grønne energikilder som er tilgjengelig i Tønsberg.

Venstre vil:

* Begrense energiforbruket sette konkret mål
* Bruke plan- og bygningslovens bestemmelser for å fremme alternativ energi
* Satse systematisk på prosjekter innenfor alternativ energi
– fjernvarmeprosjektet ved Esso Slagentangen
– varmepumper — vannbåren varme
– bioenergi
– solenergi
* Avvikle deponiet på Taranrød for å redusere fremtidige utslipp av gass

Transport — samferdsel

Tønsberg har betydelige miljøproblemer som støy, støv og utslipp som følge av sterk vekst i biltrafikken. Venstre mener det er nødvendig å satse på både nytt hovedveisystem og kraftig utbygging av kollektivtilbudet for å fjerne miljøproblemene og forbedre fremkommeligheten.

Venstre vil:

* Etablere nytt miljøvennlig vei- og transportsystem
* Styrke kollektivtrafikken
* Videreføre satsingen på sykkelbyen Tønsberg
* Gå inn for differensierte bomtakster
– elbiler må kjøre gratis i bomringen og benytte kollektivfelt
* Bygge ny Rv 303 Hogsnesbakken
* Bygge ut flere gang- og sykkelstier – trafikksikkerhet
* Være pådriver for utbygging av dobbeltspor Barkåker — Tønsberg
* Videreføre utbyggingen av ny E18 frem til Gulli i Tønsberg
*Arbeide for bilfrie områder i sentrum og redusert gjennomkjøring i boliggater

Landbruk og friluftsliv

Tønsberg er en betydelig jordbrukskommune med noe av landets mest verdifulle dyrkingsarealer. Venstre vil slå ring om Tønsbergs dyrkbare arealer og si nei til enhver nedbygging av dyrket mark. Venstre avviser boligbygging i landbruks- og naturområder.

Venstre vil:

* Satse systematisk på økologisk landbruk
* Verne det historiske og verdifulle kulturlandskapet
* Verne dyrket mark
* Avvise enhver utbygging i strandsonen
* Styrke allmennhetens tilgang til strandsonen
* Etablere flere offentlige friområder
* Ivareta våre bynære skogsområder ved systematisk tynningshogst og unngå flatehogst.

Hovedsak 3. Den kunnskapsbaserte kommunen

Venstre mener Tønsberg har et stort potensiale som fremtidig regionsenter med kunnskapsbaserte arbeidsplasser. Tønsberg kommune har et særlig ansvar for å gi Sykehuset i Vestfold utviklingsmuligheter.
Venstre vil arbeide for at Tønsberg utvikles som utdanningsby.

Venstre vil:

* Styrke Tønsbergs rolle som regionsenter
* Videreføre utbyggingen av Sykehuset i Vestfold, Tønsberg
* Arbeide for at Tønsberg blir høyskole- og universitetsby

Skole — oppvekst

Kommunen er i ferd med å bygge ut og modernisere skolen. Venstre mener tiden nå er inne for en sterkere satsing på skolens innhold og kvalitet. Venstre vil gi den enkelte skole og lærer større frihet i utforming og tilpasning av undervisningen.

Venstre vil:

* Videreføre skoleutbyggingen slik at elevene får tidsmessige lokaler
* Holde fast ved dagens desentraliserte skolestruktur
* Forbedre kvaliteten i skolen
* Styrke kontakten mellom hjem og skole
* Legge forholdene til rette for økt elev —og foreldremedvirkning.
* Øke bruken av IKT i skolen

Kulturbyen Tønsberg

Tønsberg har en rik kulturhistorie som bør tas vare på og formidles på en bedre måte. Kulturlivet i Tønsberg fortjener en mer aktiv politikk fra kommunens side. Oseberg kulturhus er ikke alene svaret på det lokale kulturlivs utfordringer.

Venstre vil:

* Utrede etablering av et kulturhus som ivaretar det lokale kulturlivs behov
* Arbeide for å sikre Fylkesmuseet nye og hensiktsmessige lokaler
* Satse på regionale scene i Tønsberg
* Samarbeide med fylkeskommunen om utviklingen av Haugar
* Støtte opp om, stimulere og oppmuntre det frivillige organisasjonsliv
* Utvikle Tønsberg som Middelalderbyen

Det offentlige rom i Tønsberg

Tønsberg sentrum må bli et levende sosialt rom der folk bor, arbeider, utdanner seg og lever.

4. Den trygge velferdskommunen

Venstre vil:

* Følge opp Eldreplanen
* Følge opp Rusplanen
* Styrke det forebyggende helsearbeidet
* Videreføre prosjekt som gir arbeid til sosialhjelpemottakere
* Støtte frivillige organisasjoner som arbeider med rusomsorgen i Tønsberg
* Styrke samarbeidet mellom den kommunale legevakta og sykehuset.

Venstre bifaller det flerkulturelle samfunn og vil:

*Styrke integrasjonen av nye medborgere fra Norge og andre land.

Tønsberg by må være et trygt og levende sosialt rom for alle hvor borgerne vokser opp, utdanner seg, arbeider, bor og lever.

DETTE VIL VENSTRE TA ANSVAR FOR SAMMEN MED DEG!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**