Drammen Venstre med svar til kommuneplanhøringen 2007 – 2018

Drammen Venstre støtter hovedtrekkene i høringsutkastet, men ønsker at kommuneplanen styrkes på områdene miljø/bærekraftig utvikling, det kreative og nyskapende Drammen, sosialt ansvar og skole.

Utviklingen av Drammen må skje innenfor demokratisk og økonomisk forsvarlige rammer. Venstre ønsker derfor at de folkevalgtes påvirkning på utvikling av Drammenssamfunnet skal økes ved å innføre byrådsmodellen fra valget 2011, tilføre bystyrekomiteene politisk makt innenfor sine ansvarsområder og øke de folkevalgtes innflytelse over kommunale og interkommunale bedrifter og foretak ved direkte deltagelse i styrene.

Mht. arealendringer ønsker Drammen Venstre å flytte godsterminalen ut av Nybyen. Næringslivet i Drammensregionen har et sterkt behov for nye næringsarealer, og Nybyen, Holmen og Lierstranda er alle ideelle for kunnskapsbedrifter, servicebedrifter, konferansehotell og boliger.
Drammen Venstre ønsker derfor at arealene avsatt til havn i kommuneplanens arealdel allerede i forbindelse med denne rulleringen av kommuneplanen omreguleres til næringsområde/annet byggeområde med friområde i randsonen rundt Holmen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Kommuneplan 2007 — 2018
Høringssvar

Vi viser til høringsutkast av kommuneplan for Drammen 2007 — 2018 vedtatt 30. januar 2007 med frist for innlevering av uttalelse 10. april 2007.

Drammen Venstre støtter hovedtrekkene i høringsutkastet, men ønsker at kommuneplanen styrkes på følgende områder:

Miljø/Bærekraftig utvikling
Det kreative og nyskapende Drammen
Sosialt ansvar
Skole

I det følgende er gitt svar som relaterer seg til byens visjon og overordnede mål rundt de 10 stolpene hæringsutkastet bygger rundt.

Drammen Venstre vil presisere at utviklingen av Drammen må skje innenfor demokratisk og økonomisk forsvarlige rammer. Venstre ønsker derfor at de folkevalgtes påvirkning på utvikling av Drammenssamfunnet skal økes ved å innføre byrådsmodellen fra valget 2011, tilføre bystyrekomiteene politisk makt innenfor sine ansvarsområder og øke de folkevalgtes innflytelse over kommunale og interkommunale bedrifter og foretak ved direkte deltagelse i styrene.

1. Befolkningsutvikling
Drammen har en vedtatt ambisjon om en årlig befolkningsvekst på 1,5%.

Venstre mener realiseringen av kommunens befolkningsmessige vekstmål på 1,5% årlig må være en konsekvens av godt miljø, sosialt ansvar og målrettet arbeid for å tiltrekke nye vekstbedrifter og yrkesaktive familier til kommunen.

2. Bærekraftig utvikling
En offensiv miljøpolitikk må til for å utvikle Drammen til en levende miljø- og elveby med god tilgjengelighet for alle til de grønne åsene som omgir byen samt elv og fjord. Markagrensa skal ligge fast, og Venstre sier nei til nybygging i friområder og på jordbruksarealene som omkranser byen. I fremtiden skal drammenserne ha større tilgang på grøntarealer for rekreasjon og friluftsliv — ikke mindre. Det skal være grønne lunger i hver bydel. Blant annet kan dette gjøres ved å etablere såkalte borgeroaser, som er lagt til rette for alle aldersgrupper og som er avskjermet fra støy og forurensing.

Barn og unge har rett til å vokse opp i et mangfoldig og levende miljø med ren luft, ren jord og rent vann. Venstre vil gjøre Drammen til en foregangsby når det gjelder å ta i bruk moderne miljøløsninger. Hensynet til miljøet må integreres som en del av all samfunnsstyring. Det skal lønne seg å handle og leve miljøvennlig.

Miljøperspektivet skal legges til grunn ved fastsetting av kommunale avgifter. Ved anskaffelser av varer og tjenester som foretas på vegne av Drammen kommune skal det alltid tas miljøhensyn. Drammen kommune skal ikke kjøpe varer og tjenester fra leverandører som bryter sentrale miljømål og menneskerettigheter i sin produksjon eller virksomhet. Drammen Venstre vil derfor i forbindelse med behandlingen av kommuneplanen fremme forslag om at det i løpet planperioden fremmes en handlingsplan for Miljøfyrtårn-sertifisering av private bedrifter og all kommunal virksomhet i Drammen sammen med en målsetting om å gjøre Drammen til en Fairtrade-kommune.

Lavere klimagassutslipp, bedre luftkvalitet og lavere energiforbruk i Drammen
Jordens klima har endret seg merkbart i løpet av de senere 10-årene. Hovedårsaken til klimaendringene er økte konsentrasjoner av klimagasser i atmosfæren. Dette skyldes økte utslipp fra vår energibruk og forbrenning av olje, gass og kull. For å bremse de mennesker skapte klimaendringene må utslippene reduseres betydelig.

I Drammen er det veitrafikken og oppvarming av boliger og næringsbygg som bidrar mest til klimagassutslipp og dårlig luftkvalitet. Globale klimaendringer kan føre til alvorlige økologiske og helsemessige skader, og kan få store negative økonomiske ringvirkninger. Drammen skal derfor være en pådriver for å redusere utslippene av klimagasser for å innfri sin del av Kyoto-avtalen. Dette skal bl.a. gjøres ved å bidra til samt ta i bruk, ny teknologi og drivstoff.

Drammen kommunes biler skal alltid velge det mest miljøvennlige drivstoffalternativet. Ved anskaffelser av biler skal miljøvennlighet være et utslagsgivende kriterium.

Det skal stilles strengere miljøkrav til bussdriften, og en prøveordning der busser og taxier kan bruke hydrogen som drivstoff skal testes ut (HyNor-prosjektet). Drammen skal være i fremste rekke når det gjelder å utvikle et transportsystem basert på nullutslipp.

Dårlig lokal luftkvalitet kan medføre helseskader og forverrede astma- og allergireaksjoner, luftveisinfeksjoner, hjerte- og lungelidelser, og fremskynde død blant utsatte pasientgrupper.

For å bedre luftkvaliteten og redusere energiforbruket ønsker Drammen Venstre at det etableres et ENØK-fond som yter tilskudd til utskifting av gamle ved- og olje/parafinovner basert på erfaringene fra tilsvarende ordninger i Oslo, Bergen og Trondheim. Fondet skal også kunne yte tilskudd til ENØK-tiltak i eksisterende bygg. Kommunens arbeid med å skifte ut PCB-holdige armaturer og innføre mer energiøkonomiske lysarmaturer må intensiveres.

Piggfriandelen i Drammen skal være på minst 90 %, og kommunens rengjøringsrutiner av veier, gater og torg skal intensiveres.

Miljø må bli et regionalt samarbeidstema innad Drammens- og Osloregionen, med Drammen som pådriver innenfor klima- og energi.

Bevaring av biologisk mangfold
Drammen har et stort biologisk mangfold og flere truede plante- og dyrearter. Dette er en viktig del av byens egenart og gjør det viktig at Drammen følger forpliktelsene fra Bern-konvensjonen og Rio-konferansen om ivaretakelse av biologisk mangfold.

Venstres mål er at Drammen skal ha et minst like stort biologisk mangfold om 20 år som i dag. Dette vil kreve vern og aktiv forvaltning av truede enkeltarter og hele kulturlandskap.

Viktige bidrag til bevaring av biologisk mangfold er å åpne og bevare byens elver og bekker, aktiv oppkjøp av skog- og grøntområder og å utvikle gode forvaltnings- og skjøtselsplaner for kommunens skoger og grøntområder som hindrer gjengroing.

Friluftsliv
Drammen har en beliggenhet som gir enestående muligheter for et aktivt friluftsliv. Allemannsretten må holdes i hevd for å sikre tilgangen til marka og fjorden. Drammen Venstre vil fjerne veiavgiften til Spiralen og Landfalltjern og bygge ut ytterligere turstier og lysløyper i bydelene.

Støy
Selv om både Drammen kommune og Statens vegvesen har gjennomført støytiltak etter støyforskriften, er det fortsatt mange innbyggere i Drammen som er plaget av veitrafikkstøyen. Ytterligere tiltak for å senke støynivåene må derfor vurderes, og det er særlig viktig å skjerme byens parker og plasser.

Lokalt miljøengasjement
Venstre er et parti som i hele sin historie har lyttet til lokalt engasjement. Det er viktig å gi borgerne en større mulighet til å påvirke og planlegge sitt eget lokalmiljø. Lokal Agenda 21 er en konkretisering av hvilke miljøverntiltak som må iverksettes lokalt for å nå internasjonale miljømål. Venstre vil bruke Lokal Agenda 21 som et verktøy for at bydeler, organisasjoner, bedrifter og andre kan samarbeide om et bedre miljø.

3. Drammens regionale rolle
Det er Venstres mål at Drammen som by skal styrkes som:
1) fylkeshovedstad med desentraliserte statlige funksjoner,
2) handels- og servicesenter i Drammensregionen, og
3) som en av flere sentrale kjerner i Osloregionen.

Realiseringen av dette skjer mest effektivt i perspektiv av Drammensregionen; i et harmonisk og tillitsfullt samspill med våre nabokommuner. Derfor ønsker Venstre å bidra til at Drammen kommune inntar posisjon som en konstruktiv pådriver i etableringen av et tverrkommunalt utviklingssamarbeid, som bygger på likeverd og gjensidig sjenerøsitet. Spesielt ønsker Venstre å utvikle Drammensfjorden i samarbeid med våre nabokommuner. Dette for å ivareta alle interesser rundt fjorden. Gjennom et godt interkommunalt samarbeid vil vi få gode løsninger for både havn, industri, boliger, strender og andre formål.

Samordnet areal- og transportplanlegging
Tettstedsbebyggelsen strekker seg i dag utenfor grensene til Drammen og Drammens nabokommuner. Venstre ønsker derfor et forpliktende samarbeid med nabokommunene for å sikre en helhetlig og langsiktig areal- og transportplanlegging.

4. Nærings- og kompetanseutvikling
Venstre ønsker en aktiv næringspolitikk i Drammen, og vil prioritere tiltak for fremtidsrettede bedrifter som representerer forskning, nyskaping og innovasjon med en fremtredende miljøprofil. Sammen med en politikk som hjelper gründerne fram vil dette skape arbeidsplasser og sikre velferden i fremtiden.

Det må bli enklere og billigere å starte nye bedrifter i Drammen. Drammen kommune må derfor aktivt veilede og hjelpe alle som vurderer å etablere bedrift i byen. Alt av registreringer og innrapporteringer skal kunne skje enkelt via Internett. Nyetablerte bedrifter skal få hjelp ved blant annet få tilgang til subsidierte kontorlokaler de to første årene.

Bredbånd er et kritisk virkemiddel for innovasjon, som ofte hviler tungt på Internettbaserte løsninger. Et godt utbygd bredbåndsnett vil derfor være et kvantesprang for nyskapnings- og innovasjonsbyen Drammen. Dette er en utbygging som må skje i privat regi. Imidlertid kan kommunalt engasjement og deltakelse, for eksempel ved å koordinere mot privat og kommunalt anleggsarbeid, gjøre utbyggingstakten mye større, raskere og rimeligere.

Drammen kommune må ytterligere intensivere sitt samarbeid med Høgskolene og næringslivet for å bidra til effektiv realisering av Drammen som en kunnskapsby, både nasjonalt og internasjonalt. Antallet studentboliger må økes.

Konferansebyen Drammen
I forbindelse med etablering av flytoget vil Drammen få nye og store muligheter til å gjøre byen attraktiv for flere næringer. Venstre ønsker å legge tilrette for å utvikle Drammen til en attraktiv konferansedestinasjon for nasjonale og internasjonale konferanser. I denne forbindelse trenger byen et flerbruks konferansesenter (idrettsarena, kulturinstitusjon, hotell e.l.).

Elevbedrifter
For å forenkle det å starte egen bedrift ønsker Venstre å fremme læring av bedriftsetablering i skolen. Derfor ønsker vi at alle ungdomsskoler i Drammen skal ha tilbud om årlige elevbedrifter for alle i 8. eller 9. klasse.

5. Boligutvikling
Drammen kommune må føre en aktiv boligpolitikk for å sikre et variert tilbud av boliger. Det må sørlig legges vekt på å tilby rimelige boliger for at kunnskapsbyen Drammen skal tiltrekke seg yngre, kvalifiserte mennesker i etableringsfasen. Det må også bygges boliger med en sosial profil for å dekke boligbehovet for vanskeligstilte på boligmarkedet. Ved nye boligprosjekt må det først alltid sørges for trafikksikre veier til skole og barnehage.

Drammen kommune må jobbe for at minst 20% av alle nye boliger skal være universelt utformet.

6. Samferdsel
I Drammen har Veipakke Drammen og utbyggingen av et helhetlig, overordnet veinett stått sentralt de siste årene. Strømsåstunnelen med E134 Drammen — Mjøndalen og Bragernestunnelen har avlastet gatenettet gjennom sentrum betydelig. For å fullføre sentrumsringen mangler nå Øvre Sund bru og deler av Bjørnstjerne Bjørnsonsgate. Ny Svelvikvei og tilfartsvei Konnerud inngår begge i Veipakke Drammen, men kun Svelvikveien er statlig finansiert. Det er viktig for den videre utvikling av Drammen at veipakken fullføres innen rimelig tid. I tillegg vil Venstre at det i planperioden vurdere muligheten for en ny atkomstvei til Fjell og Austad.

Drammen som by og regionsenter genererer store mengder trafikk. Foruten de positive virkningene dette har for samfunnet, både lokalt og regionalt, fører trafikken til ulemper mht miljø, ulykker, arealbruk mm. Kommuneplanen legger opp til en befolkningsvekst på 1,5 %, nesten det dobbelte av hva den har vært de siste årene. Mye av veksten er planlagt i sentrum og mange store boligprosjekter er realisert, eller er under planlegging eller utbygging. En slik vekst vil tradisjonelt gi økt biltrafikk, men sentral utbygging gir også potensial for å styrke andre transportformer.

Den økte veikapasitet som følge av ferdigstillelse av Veipakke Drammen må ikke fylles opp av nyskapt trafikk, men tilrettelegges for gående, syklende og kollektivtrafikk. Dette betyr blant annet at Strømsø Torg og Bybrua må stenges for personbiltrafikk når Øvre Sund Bru åpner. Strømsø Torg og nedre del av Bragernes Torg må utvikles til effektive knutepunkter for kollektivtrafikken.

Alle borgere i Drammen må gis samme mulighet til å bruke og til å utvikle byen. Gater og offentlige områder må stadig gjøres bedre tilgjengelige for alle. Om vinteren må det sørges for at fortau og småveier blir ryddet for snø og at islagte områder blir strødd, slik at eldre og funksjonshemmede ikke blir forhindret fra å ferdes ute over lengre tidsrom. Det er viktig at veier som danner adkomst til offentlig kommunikasjoner til enhver tid er farbare for alle. For å bedre fremkommeligheten må Drammen kommune ta over ansvaret for drift og vedlikehold av fortau.

Det må legges bedre til rette for at de som pendler ut av og inn til Drammen med tog enkelt kan benytte seg av kollektive transportmidler. Venstre ønsker derfor snarlig å få et parkeringshus i tilknytning til Drammen stasjon. I tillegg må det jobbes for å få flere avganger ved stasjonene Gulskogen og Brakerøya. Bussrutene skal korrespondere med togrutene. Venstre ønsker at Drammen selv skal ha ansvaret for bussrutene som går internt i byen med omsyn til anbud og rutetider. Det vil føre til et rutetilbud som er bedre tilpasset Drammens innbyggere, og som er lettere påvirkelig når man har behov for endringer.

I den indre byen må arbeidsplassparkeringen begrenses, og gateparkeringen erstattes av parkeringshus. Alle parkeringshus må tilby parkeringsplasser med ladestasjoner for el-biler.

Det må settes fokus på drift, vedlikehold og rehabilitering av veinettet spesielt i bydelene, slik at ikke anlegg forfaller og investeringer går tapt. Bruken av salt på kommunens veinett må reduseres.

Trafikksikkerhet
Å gå eller sykle til og fra skole, jobb, fritidsaktiviteter m.m. skal være et reelt alternativ hele året. Årlig koster rapporterte personskadeulykker i Drammen samfunnet store summer. 0-visjonen må ligge til grunn for det videre trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen.

Fartsnivået på det kommunale veinettet er lavt. Det er derfor de myke trafikanter som utsettes for størst risiko for alvorlige personskade, og tiltak for å sikre denne gruppen må prioriteres. I tillegg må det gjøres et aktivt arbeid for å sikre at skolebarn får en sikrest mulig skolevei. Naturlige tiltak er 30 og 40 km/t i byens bolig- og samlegater, gang- og sykkelvei/fortau langs alle samlegater, godt opplyste og tydelig markerte fotgjengeroverganger og fjerning av vegetasjon i kryss.

7. Kunst, kultur, fritid
For Venstre er kunst, kultur, idrett og friluftsliv viktige virkemidler for å gjøre Drammen til en levende og attraktiv by. Drammen har et rikt kulturliv, og står i en særstilling i det flerkulturelle perspektiv. Dette mangfoldet må sikres mulighet til vekst og utvikling, og det må særlig satses på et bredt tilbud til barn, unge og eldre. Alle offentlige idretts- og kulturinstitusjoner skal være gratis for barnehager og skoleklasser. Drammen skal bli en foregangsby når det gjelder å bruke ny teknologi i kulturformidlingen. Drammens Teater, Brageteateret og Union Scene må samordnes og videreutvikles. Byen skal også profilere seg ved arkitektur og design.

En inkluderende og flerkulturell by med et sosialt ansvar
Retten til å delta på alle samfunnsarenaer må gjelde alle, uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn, seksuell orientering eller nedsatt funksjonsevne. Styrket kamp mot diskriminering er nødvendig for å sikre mangfoldet og respekten for at mennesker har ulike mål, drømmer og visjoner for hva som er det gode liv for dem. Kommunens ansatte bør i størst mulig grad reflektere den etniske fordelingen i byen vår. Venstre ønsker at MOT-prosjektet skal gjennomføres i Drammen.

Folk som ønsker livsfase markeringer (dåp/navnefest, konfirmasjon, vielse/partnerskapsinngåelse, gravferd) utenom Den norske kirke skal få tilgang på gratis og livssynsnøytrale seremonirom. Gravferdsforvaltningen skal skje i kommunal regi, og ved etablering av nye gravlunder skal det kun gjennomføres kristenvigsling av den enkelte grav etter ønske, i stedet for hele arealet som i dag.

Kulturarrangementer
Drammen har flere kultur- og festivalarrangementer som er godt innarbeidet, og som bidrar til at byen profilerer seg. Litteraturuka, Elvefestivalen, World Cup Sprint, Johan Halvorsen-festival, Working Class Hero og Internasjonal uke er eksempler på festivaler som bidrar til et rikt og levende kulturliv. Venstre ønsker å styrke disse "kulturfyrtårnene" gjennom økt å legge til rette for større samarbeid med næringsliv og det offentlige.

Biblioteket
Biblioteket skal være et senter for kunnskap og kultur, og bidra til å styrke demokratiet ved å sikre fri adgang til informasjon. Biblioteket skal være byens sentrale arena for integrering, ved å bevare og formidle norsk kulturarv og samtidig være det stedet der minoritetsspråklige grupper får mulighet til å ta vare på eget språk og egen identitet. For å sikre biblioteket som en attraktiv møteplass må ressursene til utvikling av nye medier og nye teknologiske løsninger økes samtidig som åpningstidene utvides.

Møteplasser
Et levende kulturliv trenger mange og gode møteplasser. Venstre vil utvikle en strategi for å skaffe flere lokaler til kunstutøvelse, atelier, verksteder og øvingslokaler ved at flere kommunale bygg blir klassifisert som kulturbygg med rimelige leievilkår for kunstnere og kulturarbeidere. For å sikre et rikt foreningsliv må det tilbys sentrale og rimelige lokaler og møteplasser.

Idrett og friluftsliv for alle
Hele Drammens befolkning skal ha gode muligheter til å delta i idrett og friluftsliv. Dette gjelder også dem som ikke er med i den organiserte idretten. Breddeidretten har en betydelig rolle å spille i et folkehelseperspektiv. Venstre vil derfor prioritere bygging og vedlikehold av idrettsanlegg for breddeidrett. Berskaughallen må bygges snarest samtidig som programmet for legging av kunstgress på baner må forseres. Lave leiepriser skal sikre god utnyttelse av idrettsanleggene.

Drammensmarka må vernes som rekreasjonssted med mulighet for stillhet og naturopplevelser. Tilbudet av turstier og skiløyper skal økes og tilrettelegges for alle.

Fritidstilbud for unge
Venstre ønsker at ungdom i alle aldre skal ha et allsidig fritidstilbud i Drammen. Det er viktig å legge tilrette for uorganisert/egenorganisert så vel som organiserte aktiviteter. Venstre vil derfor satse på ungdoms-/fritidsklubber i bydelene, og møtesteder for ungdom i sentrum. Ungdom skal ha rett på en klubb i hver bydel. Venstre vil også arbeide for et kulturhus for ungdom, der ungdom selv i stor grad selv skal få bestemme innholdet. Dette kan være et sted der det kan avholdes konserter uten alkoholservering slik at ungdom under 18 år kan få et konserttilbud. Venstre ser det som viktig at frivillige voksne er med på å gjøre Drammen trygg. Venstre ønsker derfor å øke støtten til tiltak som for eksempel Natteravnene og Uteteamet.

For ungdom med innvandrerforeldre er det viktig å få foreldrene aktive i samfunnet. Økt satsing på inkludering av foreldrene er viktig, deriblant mødregrupper, fadderordninger og norskopplæring.

8. Utvikling av kommunale tjenester
Gode kommunale tjenester tilpasset brukernes behov og ønsker er viktig for å realisere målet om økt befolkningsvekst. Venstre ønsker å gjøre dette gjennom kontinuerlig forbedring av det kommunale tjenestetilbudet hva angår effektivitet, kvalitet og brukernes serviceopplevelse. Venstre mener at konkurranseutsetting og fritt brukervalg er viktige virkemiddel for å nå målene om bedre kommunale tjenester. Et interaktivt internettbasert servicetorg må på plass så snart som det er mulig, slik at innbyggerne i Drammen kan få gjort alle henvendelser, registreringer med mer via nettet. I større grad enn dagens interkommunale virksomheter er det påkrevd med nytenkning med henblikk på kostnadseffektiviserende samarbeid over kommunegrensene og forvaltningsnivåene.

Barnehage
En god barnehage gir trygge barn og foreldre. Barnehagen skal være et pedagogisk tilbud som gir god omsorg til byens barn. Venstre vil arbeide for å sikre barnehageplass til alle som har behov for det, og vil arbeide for fleksible løsninger når det gjelder åpningstider. Dette er viktig for barnefamilier med to yrkesaktive og for enslige foreldre. Det vil også være et viktig moment for familier som vurderer å flytte til Drammen. For Venstre er det viktig at oppholdsbetalingen i barnehagene forblir inntektsgradert.

Barnehagene er en god arena for inkludering av barn med ulik etnisk tilhørighet. Samtidig må barn mot slutten av barnehageperioden forberedes til en grunnskole der de blir møtt av faglige krav av ulik karakter. Blant annet bør alle barn kunne norsk ved skolestart. Samtlige barnehager skal ha et bibliotek. Venstre ønsker å styrke den åpne barnehagen på Fjell med støttepedagoger, slik at barn som trenger ekstra oppfølging før skolestart, og som ikke går i barnehage, kan bli fanget opp.

Venstre er opptatt av at barnehager skal tilfredsstille krav til godt inneklima, og vil arbeide for at det settes av økte midler til dette. Venstre vil at barnehagene skal ha fokus på barnas helse. Fysisk aktivitet og sunne måltider må derfor være standard.

Det må legges opp til en smidigere og mer effektiv byggesaksbehandling ved etablering av nye barnehager. Bygging av nye boliger skal alltid vurderes opp mot barnehage og skoleplasser.

Skole
Venstre ønsker en grunnskole som er best i landet. Med dette mener Venstre at skolen blir en kostnad til inntektservervelse. "Norges beste skole" vil være den mest effektive måte å tiltrekke seg nye barnefamilier.

Det er viktig å sikre elever og foreldre stor grad av valgfrihet når det gjelder skoletilbudet. Venstre er derfor positiv til en utvikling som åpner for flere private skoler. Venstre vil slippe skolen fri. Den enkelte skole skal få styrket sitt selvstyre, slik at skolene har handlingsrom til å utvikle sin egenart. Venstre ønsker et større mangfold av ulike pedagogiske profiler i skolene, og at skolene skal ha frihet til å utvikle alternative undervisningsformer og -metodikk som er tilpasset elevmassen. Det er viktig at den selvstyrte skolen har egendefinerte kvalitetsmål samtidig som de møter felles definerte krav til kvalitet og pedagogisk utvikling. Det må utvikles en egen læringsmiljøforskrift for elever i Drammensskolen. Venstre vil medvirke til at kommunens arbeid med "Norges beste skole" møtes av et sterkt foreldreengasjement i både skolens ledelsesfora og hjemme i barnas fordypning. Dette gjelder ikke minst i barnas atferd i skolen med henblikk på deres respekt for lærerne og medelever, samt ro i undervisningen..

Venstre ønsker spesielt å styrke arbeidet med basisfag som norsk, øvrige språkfag, realfag og IKT. Alle lærere og elever skal ha tilgang til datamaskiner. Skolen har også et pedagogisk ansvar for å dyrke det kreative mennesket. De kreative fagene må derfor ha en sentral rolle, og Venstre vil arbeide for en økt satsing på kultur som en del av skolehverdagen. Virksomheten ved Drammen kulturskole skal styrkes.

Alle barn og unge skal sikres tilfredsstillende svømmeferdigheter. Skoleklasser må derfor ha gratis adgang til kommunens innebad.

Skolen må ha et sterkt fokus på forskjellene mellom barn fra rike og fra fattige familier. Det bør utarbeides rutiner og tiltak som motvirker dette, slik at alle får tatt lik del i skolens aktiviteter. I denne forbindelse ser Venstre med bekymring på det store frafallet i den videregående skolen. Fagkretser plasserer årsaken til dette problemet i grunnskolen, og hevder at løsningen ligger her og ikke i den videregående skolen. Venstre vil medvirke til å motivere fylket til, i egen interesse, å bidra med midler til problemløsende tiltak i grunnskolen.

SFO er på samme måte som barnehagene viktige av hensyn til de yrkesaktive barnefamiliene. SFO sin pedagogiske kvalitet og fleksible åpningstider, er således også medvirkende til å gjøre byen attraktiv som bosted for yrkesaktive barnefamilier. Oppholdstidene i SFO må være så fleksible som mulig, og åpningstidene må være lik som barnehagene. SFO må også være et tilbud om sommeren. Skolefritidsordningen skal samarbeide mer med frivillige organisasjoner og kulturskolen.

Venstre ønsker å bruke forsøksloven til prosjekt for å satse på realfag i den videregående tilsvarende dagens ordning med idrettslinjer. Dette vil bety mye for et nyskapende og levende næringsliv i fremtidens Drammen.

Venstre vil ha en meget sterk satsing på etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere. Lærere må bli enda flinkere på fag og tilpasset opplæring. En vellykket mestring av den økende etniske og sosiale polariseringen i Drammensskolen er kritisk. Tilleggsutdannelse innen det å jobbe i en flerkulturell skole er viktig; likeså er det å rekruttere lærere med minoritetsbakgrunn. Skoleledere må lære mer om motiverende ledelse og organisasjonsutvikling.

Bedre eldreomsorg
Eldreomsorgen må styrkes. Alle må få pleie, omsorg og rehabilitering når de trenger det. Venstre vil ha et bredere og mer fleksibelt tilbud som fanger opp at de eldre har ulike ønsker og behov. Målet er heldøgnsplasser for minst 25 prosent av alle personer over 80 år samtidig som tilbudet om serviceboliger økes og hjemmesykepleien og hjemmehjelpsordningen styrkes. Sykehjemmenes kafeer skal være åpne i høytidene.

Omsorg, helse og sosialt engasjement
Venstre har i hele sin historie kombinert en fremtidsrettet økonomisk politikk med tilrettelegging for sosial varme, med å forsvare de som har det aller vanskeligst. Venstres velferdspolitikk har fokus på verdighet for det enkelte menneske samtidig som det medfører forenkling. Det må settes inn spesialtiltak for å hjelpe fattige i Drammen.

Venstre har som mål å innføre en borgerlønn – en garantert minsteinntekt på 2G ( ca kr 120.000) for mennesker som av ulike årsaker ikke er i det ordinære arbeidsliv og dermed ikke kan forsørge seg selv. Samtidig må en ordning med borgerlønn ikke føre til passivisering og hindre aktivt jobbsøking for mottakerne. Mottakerne av borgerlønn skal ha lovfestet rett til å få sin egen handlingsplan som skal være forpliktende både for brukeren og det offentlige. Mottakeren skal selv delta i utarbeidelse av planen. Planen skal inneholde en tiltaksdel som beskriver hvilke tiltak og handlinger som skal settes i verk. Et system med borgerlønn må nødvendigvis erstatte noen av de økonomiske ytelser som samfunnet i dag betaler ut, og bør derfor kunne etableres på en hensiktsmessig og ubyråkratisk måte.

Kontantstøtte og barnetrygd skal ikke føre til avkorting i dagens sosialstøtte.

Barn som utsettes for omsorgssvikt står ofte helt alene. Det er en hovedsak for Venstre å gi disse barna nødvendig og riktig hjelp. Barnevernet i Drammen må derfor styrkes. Særlig må det legges vekt på å styrke kompetansen om den flerkulturelle byen vi bor i, og sørge for en bredere rekruttering til de yrkene som utøves innen barnevernet. Det må satses mer på forebyggende tiltak og flere plasser i beredskapshjem. Barnevernsinstitusjonene må få en langt bedre kvalitetssikring enn i dag. Venstre ønsker en SOS-barneby i Drammen som kan fange opp de som har vanskelig med å gå inn i en vanlig familie.

Det er viktig å ta den økende volden blant barn og unge på alvor. For å møte utfordringene, må det iverksettes generell forebygging i samarbeid med nærmiljø og frivillige organisasjoner, og spesielle tiltak må settes inn overfor den enkelte og deres familier. For å få et forebyggende system som fungerer effektivt, er det viktig at det legges til rette for et tettere samarbeid mellom hjem, skole, PP-tjeneste, barnevern og politi for å fange opp barn og unge i faresonen.

Personer med ADHD-diagnose må sikres et godt fysioterapi tilbud. I et langsiktig perspektiv vil det være en lønnsom investering for helse og omsorgsbudsjettet å støtte grunnskolen med ressurser til nettopp elever med ADHD-vansker.

Det må etableres flere behandlingsplasser og et bedre ettervernstilbud for alkoholikere og narkomane. Venstre ønsker også at det åpnes et verdig sprøyterom samlokalisert med et utvidet helse- og oppfølgingstilbud.

Psykisk helse
Drammen må utarbeide en ny psykiatrisk helseplan hvor individuelt tilpassede behandlings- og oppfølgingstilbud vektlegges. Barn og ungdom med psykiske problemer må få en raskere oppfølging. Venstre vil jobbe for et tettere samarbeid mellom kommunens helsetjeneste og akuttpsykiatrien. Det er behov for flere dagsentrer innen psykiatrien. Levende Verksted må støttes. Det må skaffes flere støttekontakter, eventuelt settes i gang kurs for å rekruttere flere.

9. Stedsutvikling
Sentrum er det viktigste fellesarealet både for Drammen og kommunene rundt. Det er spesielt viktig at dette området har en høy standard. Det er derfor viktig at kommunen, gårdeierne og næringsliv samarbeider om drift og vedlikehold av disse områdene. Dette er viktig for å opprettholde Drammen sentrum som det viktigste handelssenteret i regionen.

Hoveddelen av boligbyggingen skal skje rundt kollektivknutepunktene, og det skal settes strenge estetiske krav til nybygging og endring, og ikke minst må fortettingen være strøktilpasset. Nybygg skal fremstå som en berikelse for sine omgivelser, og ikke som en forringelse.

Gi rom til kunsten
Venstre ønsker en by der kunst og kultur skal sette preg på det offentlige rom ved at kunstnere i større grad samarbeider med planleggere og arkitekter om utforming og oppgradering av plasser, gater og offentlige bygg.

Vern kulturarven
Vår kulturarv i form av gamle og tradisjonsrike bygninger og strøk med høy arkitektonisk kvalitet må vernes. Gruvene på Konnerud sammen med lystgårdene Gulskogen og Austad er viktige elementer i Drammens historie som må vedlikeholdes og opprustes. Spiraltoppen må gis en fornuftig oppgradering som utkikkspunkt og som inngangsportal til marka.
Drammens Museum er byens største kunstgalleri og en rik samling kunst og kunsthåndverk sammen med en rent kulturhistorisk samling. De Norske Skolehistoriske samlinger må sikres.

10. Arealbruk og arealutvikling
Venstre vil utvikle Drammen som en intim levende miljøby. Fortetting skal skje uten at det går på bekostning av grønne lunger eller byens historiske kvaliteter. Markagrensen og jordbruksarealene rundt byen skal forbli urørte. Drammen Venstre går derfor imot alle de fem planlagte utbygginger i Mæhlen området ("Skoger Vest"). Dette er arealbruksendringer som over tid kan legge til rette for en ytterligere utbygging i området. Utbyggingsområdene har idag heller ikke tilfredsstillende veitilknytninger og gode vann-og avløpsløsninger.

Øvrige foreslåtte arealbruksendringer bifalles.

Godsterminal og Drammen Havn
Venstre ønsker en utvikling som hviler på en miljømessig bærekraftig utvikling av regionen. Venstre ønsker å gjøre regionen mer attraktiv for nye innbyggere og bedrifter. Vår visjon er å gjøre Drammensregionen til et sterkt senter for kunnskap og innovasjon, samtidig som vi vil gjenåpne fjorden for innbyggerne i regionen.

Både utbyggingen på Lierstranda, flytting av godsterminalen ut av Nybyen og en mer fremtidsretta tankegang rundt havneområdene i indre Drammensfjord, er svært viktig for en slik positiv utvikling av regionen.

Godsterminalen i Nybyen er en uakseptabel forurensningskilde midt i et sentralt boligmiljø. Flytting av terminalen ut av Nybyen vil være et viktig element i å fullføre den forvandlingen Drammen er på vei gjennom. Fra å være en forurenset industriby, gjør godt tverrpolitisk håndverk at Drammen forandres til en trivelig og miljøvennlig kunnskapsby. Derfor er det uhensiktsmessig at Jernbaneverket båndlegger viktige arealer for trivsels- og næringsutvikling. Spørsmålet om relokaliseringen av en eventuell ny godsterminal, må imidlertid sees i et mye større geografisk og fremtidsrettet perspektiv. Avstanden mellom Drammen havn og Oslo havn er for kort til at en lokalisering på Holmen er transportøkonomisk er fornuftig. I tillegg har Drammen havn begrenset areal. Det er meningsløst å diskutere en godsterminal på Holmen, dersom den skulle bli overflødig og utrangert om få tiår.

De fremlagte planene for Lierstranda innebærer en fremtidsrettet fornyelse av området, og har viktige miljømessige sider som rensing av grunnen og å åpne Lierstranda mot fjorden. Lier Venstre har i lengre tid kjempet for å kunne gi Lierstranda tilbake til innbyggerne, og i år 2000 vedtok kommunestyret i Lier å gjennomføre "Prosjekt Lierstranda", som førte til at politikere og innbyggere i Lier fikk ny tro på ideen om å gjenvinne strandområdene. Gjelstens planer vil være med å gjøre regionen mer attraktiv for både nye innbyggere og bedrifter og er i tråd med folkets røst. Venstrelagene i søndre Buskerud tror at en satsning innerst i Drammensfjorden vil bidra til å øke antallet nye bedrifter i området.

Næringslivet i Drammensregionen har et sterkt behov for nye næringsarealer, og Nybyen, Holmen og Lierstranda er alle ideelle for kunnskapsbedrifter, servicebedrifter, konferansehotell og boliger.

Drammen Venstre ønsker derfor at arealene avsatt til havn i kommuneplanens arealdel allerede i forbindelse med denne rulleringen av kommuneplanen omreguleres til næringsområde/annet byggeområde med friområde i randsonen rundt Holmen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**