Venstre jobber for god trafikksikkerhet!

Det er engasjement rundt trafikksikkerhet, og grunnskolene Kirkeby,Slattum, Holumskogen, og Ulverud har stilt spørsmål til administrasjonen i Nittedal kommune og i Varingen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


I saken om retningslinjer for skoleskyss har Nittedal Venstre lagt frem forslag i formannskapet 16.04.2007.
Det har vært en del engasjement når det gjelder trafikksikkerhet rundt grunnskolene i bygda. Kirkeby,Slattum, Holumskogen, og Ulverud har engasjert seg gjennom spørsmål til administrasjonen i Nittedal kommune og i Varingen. Venstre mener dette engasjementet bør gjenspeile seg i saksfremlegget.
Venstre vil at administrasjonen legger frem et konsentrat av hvilke utfordringer foreldrene, ved de nevnte skolene, opplever og hvilke løsninger Nittedal kommune har bidratt med. Dette vil utfylle bildet av hvilken trafikksikkerhet vi har rundt skolene.
Venstre vil også ha et mer nyansert bilde av enkelte mer problematiske veistrekninger.
I Rotnesområdet vil vi spesielt nevne Tumyrveien og deler av Høgdaveien der det ikke er fortau. —Spesielt i bakken opp mot det høyeste punktet av Tumyrveien. -Og spesielt vinterstid. Det er flere slike veier som bør beskrives, mener vi.
Vi tror engasjerte og involverte borgere lettere vil innfinne seg med de besluttningene vi tar dersom sakene er mest mulig grundig fremstilt. Her er forslagtene Venstre fremmet i saken.

1. Saken sendes til skolenes SU med høringsfrist 11.05.2007.
2. Retningslinjene for skoleskyss gjøres gjeldene fra og med skoleåret 2007/2008.
3. Administrasjonen beskriver og vurderer de innspillene som FAU og SU-ene har tatt opp med kommunen i tidligere kommunikasjon.
4. Administrasjonen vurderer og beskriver også om det er veier/områder der det kan oppstå
trafikkfarlige situasjoner mer konkret enn i det fremlagte saksfremlegget.

Punkt 1, 2 og 4 ble vedtatt. Punkt 3 ble ikke vedtatt etter at rådmannen holdt innlegg om at administrasjonen ønsker et “enklere” saksfremlegg.
Venstre mener dette bør med av respekt for det arbeidet som allerrede er nedlagt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**