Biosentraler i Kristiansand

I sist bystyre fikk Venstre gjennom at Kristiansand skal lage lage plan for hvor i kommunen det er aktuelt å etablere biobrenselanlegg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Venstres klimakampanje. Logo.

Foto: Venstre

Astrid Bekkenes tok saken opp i forbindelse med at det skal bygges et lokalt biobrenselanlegg som skal forsyne Møvig skole, Sjøstrand skole og Ternevig sykehjem med oppvarming og varmt vann. I dag benyttes det oljefyringsanlegg til dette.
Etablering av biobrenselanlegg gir god effekt mht å redusere CO2-utslipp. Anlegget skal forsynes med pellets. Pellets er “sammenpresset trevare”. Grunnen til at en lager pellets og ikke bruker flis direkte i anlegget, er for å redusere volum og effektivisere transport.
Etablering av biobrenselanlegg må ikke komme i konflikt med utbygging av fjernvarmeanlegget som utnytter overskuddsenergi fra Extrata (Falconbrigde) og etter hvert fra Elkem Fiskå Verk. Det er først og fremst i områder der det ikke lønner seg å føre frem fjernvarme det er aktuelt å etablere biosentraler.
Vågsbygd Vel har kommentert saken og mener at biobrenselanlegg gir lokal forurensing av støv og gasser. Venstre har kontaktet miljøvernsjefØystein Holvik og har fått forsikringer om at anlegg nå har så god renseteknologi at en håndterer disse utfordringene på en forsvarlig måte.
Men det er uansett mulig å knytte fremtidige biosentralanlegg opp mot et fjernvarmenett.
I Norden er bioenergi større enn vannkraft. Spesielt Sverige har en stor produksjon. I Norge har en frem til nå hatt så mye elektrisk energi at dette har vært lite påaktet.
Venstre i Kristiansand setter pris på støtten vi fikk i bystyret.

Dag Vige
tlf 91584484

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**