Tilgang til bredbånd i Gran kommune

Gran Venstre har i dag sendt brev til ordføreren om bredbåndsstatusen i Gran. Brevet gjenngis her i sin helhet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Gran Venstre har fått enkelte henvendelser om bredbåndsutbyggingen i Gran kommune, nærmere bestemt om det som kan synes å bli manglende tilgang til bredbånd for en rekke av kommunens husstander/innbyggere.

Anslagsvis vil det, etter det vi har kommet til underretning om, være et sted mellom 500 og 1.000 husstander som ikke har eller vil få tilgang til et effektivt bredbånd. Videre er vi opplyst at Gran kommune er rangert svært lavt på listen over bredbåndsdekning i Oppland! Selv innenfor hadelandsregionen ligger Gran dårlig an, hvor dekningsgraden visstnok skal fordele seg slik:
Jevnaker 92,9%, Lunner 89% og Gran 79,1% (Oppland i snitt: 87,1%).

Dette finner vi lite tilfredstillende da det bl.a innebærer at uforholdmessig mange av kommunens innbyggere ikke vil få nødvendig bredbåndstilgang verken på kort eller lengre sikt.

Vi er selvfølgelig inneforstått med at Gran Kommune ikke kan forestå en bredbåndsutbygging. Derimot kan kommunen være en aktiv pådriver vis a vis kommersielle operatører og utbyggere, ev. også en økonomisk bidragsyter. Samtidig er kommunen i en særstilling som en av hovedaksjonærene i Hadeland Energi.

Regjeringen har uttalt et mål om at alle landets husstander skal ha tilgang til bredbånd innen utgangen av 2007. Dette forplikter etter vår vurdering også kommunen og bør i seg selv være en katalysator når det gjelder å øve press på aktuelle operatører/utbyggere.

Det er i denne sammenhengen også nærliggende å vise til Gran kommunes overordna mål, hhv. nr 5, 6 og 7, hvor det bl.a står:

5. Gran kommune skal være en næringsvennlig kommune, bidra til å øke arbeidsplass
dekningen [ .].
6. Gran kommune vil bidra til å øke innbyggerens muligheter til å ta utdanning.
7. Gran kommune skal være en effektiv kommune som gir innbyggerne gode tjenester
og god service.

Utviklingen innen IKT går usedvanlig raskt og avhengigheten er tilsvarende tiltagende.
Gran Venstre er av den formening at disse målene vanskelig kan nås dersom ikke samtlige innbyggere i kommunen, i nær fremtid, får tilgang til effektive, elektroniske kommunikasjonsmedier. Med andre ord et raskt og effektivt bredbånd. Det er derfor viktig å understreke nødvendigheten av en bredbåndutbygging også utenfor mer sentrale strøk.

Vi kan også vise til Regionrådets visjon, hvor vi mener at en full bredbåndsdekning i det minste vil understøtte og lette veien frem mot visjonens intensjoner (sitat):

Hadelands visjon:
· På landet – nær byen!
· Stedet hvor det er godt å vokse opp og slå rot.
· Regionen som utvikler og tar vare på,
– hvor folk tenker nytt
– har endringsvilje
– tør satse

Gran Venstre tør herved be om en tilbakemelding vedrørende følgende:

1. Har Gran kommune en strategi hva angår bredbåndsdekning og har Gran/Reigionrådet vært aktive for å sikre seg statlige midler via Høykom- programmet
2. I motsatt fall; har man til hensikt å etablere en slik strategi og/eller planverk
3. Aksepterer ordføreren at et stort antall husstander/innbyggere ikke har eller vil få bredbåndstilgang
4. Har kommunen, som aksjonær og styremedlem i Hadeland Energi, øvd press på ledelsen for å få Hadeland Energi til å bygge ut fiberoptisk eller alternative bredbåndsløsninger i geografiske områder som de ikke uten videre finner økonomisk regningssvarende
5. Har eller vil Gran kommune etablere dialog med andre aktører i bredbåndsmarkedet for derved å stimulere alternative bredbåndsutbyggere

Vi håper på et rask og konstruktivt svar og står til disposisjon dersom det er uklarheter eller det ønskes ytterligere opplysninger.

Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at kopi av dette brev er lagt ut på vår hjemmeside.

Med vennlig hilsen

Ketil Schjerverud

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**