Avklaringer vedr. nedlegging av sengeposten ved rehabiliteringsenheten – Interpellasjon

I budsjettbehandlingen av denne saken er det kommet frem påstander om at viktige momenter som taler for videre drift ikke har kommet frem i prosessen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Vi har selv ingen forutsetning for å vurdere disse påstandene. Men Venstre er opptatt av at all relevant informasjon foreligger når man tar en så viktig beslutning. Vi ber derfor om svar på følgende spørsmål fra både representanter for de ansatte og fra administrasjonen med gjensidige kommentarer til svarene.

1. Påstand: Døgnprisen har vært sammenlignet med de andre sengepostene (døgnpris 2800 mot 1460). Det blir slik i regnskapet. Men døgnprisen er ikke inklusive administrativt arbeid begge steder. Er dette riktig?

2. Påstand: Annonsering av tilbudet har ikke vært gjennomført etter ønske fra politisk ledelse. Er dette riktig?

3. Er det riktig at det har vært en stor vekst i betalte liggedøgn i siste halvår i forhold til i første halvår. Hvor stor har veksten vært i antall betalte liggedøgn? Hvor stor er inntektene i andre halvår sammenlignet med første dersom trenden holder seg ut året?

4. Stemmer det at en stor andel av kostnadene som påhviler rehabiliteringsenheten kommer egentlig resten av pleie og omsorg til gode under nattevakten? Hvor stor er denne andelen, og hva utgjør den i kroner/år?

5. Er det riktig at den delen av rehabiliteringsenheten som foreslås nedlagt også bidrar inn i andre funksjoner i pleie og omsorg, som for eksempel bassengdriften, uten at dette er kommet frem i prosessen? Hvor mye utgjør dette i kroner/år?

6. Det ble på møtet på Sandsli hevdet at transport av pasienter til og fra rehabilitering når de ikke ligger på en sengepost på stedet, dekkes av folketrygden. Er dette alltid tilfelle?

7. Det finnes regneeksempler på at kostnadene ved resten av pleie og omsorg øker når opptrening av pasienter tar lenger tid, ikke utføres ved en slik døgnpost. Om mulig ønsker vi å få se ett eller flere slike eksempler. Hvor mye vil dette i så fall utgjøre i økte kostnader ved andre avdelinger?

Vennlig hilsen

Tore Rykkel
Kommunestyrerepresentant
Os Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**