Arealpolitikk for et grønt Bærum

Bærum har noen av Norges og dermed også Europas rikeste naturverdier. Disse verdiene har årsak i en unik beliggenhet mellom mange forskjellige naturtyper, klima, geologi og et allsidig og godt drevet jord- og skogbruk med et rikt og levende kulturlandskap.
Utfordringen blir å ta vare på disse meget sårbare verdiene i et område med landets største utbyggingspress. På 1900-tallet ble 2/3 av all dyrket mark i Bærum nedbygget eller varig omdisponert. Etter tusenårsskiftet har vi fortsatt i enda større tempo. Venstre har i de siste periodene ofte vært alene om å stemme mot store nedbygginger i Bærum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre vil ta vare på grønne Bærum!

Venstre erkjenner at naturen setter de absolutte grenser for menneskenes tilværelse på jorden. Vi skal ta vare på naturarven med grunnlag i kunnskap om naturens muligheter og begrensninger. Vi skal bruke naturressursene til å skape verdier som er med på å dekke våre behov og bedre vår helse og velferd, men uten at det går ut over fremtidige generasjoners muligheter til å få dekket sine behov eller foreta andre prioriteringer. Det er dette som er bærekraft eller holdbarhet. Vi låner naturressursene av våre etterkommere, og fremtidige generasjoner vil høste fruktene av vår forvaltning på samme måte som vi kan høste fruktene av tidligere generasjoners forvaltning. Vi vil også vise respekt for den forvalteroppgaven våre forfedre har utøvd ved å ta vare på de verdiene de har skapt.

Det grønne har også en egenverdi for oss mennesker. Naturen gir gode opplevelser, gode samlingspunkter, gode rekreasjons- og mosjonsmuligheter og er en kilde til verdiskaping. Vår egen biologi er naturavhengig og nærvær av natur bidrar til fravær av stress.
Det hjelper lite å ha positive resultater i de økonomiske regnskaper i Rådhuset hvis vi samtidig tapper naturkapitalen våre etterkommere skal hente sine verdier fra og forringer det biblioteket naturen representerer som kilde til kunnskap og opplevelser.

Venstre vil

ta vare på natur, landskap og biologisk mangfold

beskytte og utvide arealer avsatt til landbruk, natur og friluftsliv
stimulere et sterkt og allsidig landbruksmiljø i kommunen og verne resterende jordbruksareal
verne og sikre grønne lunger i Bærum
gjenåpne bekker og damanlegg
ta vare på det biologiske mangfoldet i Bærum og samtidig ivareta rettssikkerheten til den enkelte grunneier
gi kommunal investerings- og driftsstøtte og bruke miljøvirkemidler til å opprettholde et aktivt husdyrhold
arbeide for at vi fortsatt skal kunne ha både beitedyr og en levedyktig gaupestamme i marka
tilrettelegge for bihold og birøkt
rehabilitere og verne eldre bebyggelse med historisk, kulturell eller estetisk verdi
innarbeide verneverdige og fredede kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap i kommunens arealplan og planer på alle nivåer

ta vare på arealressursene

begrense boligutbyggingen
prioritere de begrensede arealene vi har til sykehjem, skoler, barnehager, idrettsanlegg, tilfredsstillende trafikkløsninger og andre fellesarealer – fremfor ny boligbygging
kreve at all ny utbygging må tilpasses de lokale forutsetninger og eksisterende offentlige tilbud og infrastruktur
dekke det vesentligste av boligbehovet gjennom den planlagte utbyggingen på Fornebu, ved allerede planlagt fortetting i Sandvika og Lysaker og rundt enkelte trafikk-knutepunkter med kort avstand til kollektivtilbud
tillate transformering til såkalte byvillaer (to eller tre etasjes hus med bare hjørneleiligheter) i senterområder ved tog/metro der terrenget og forholdene for øvrig tillater det, og med et bebygd areal likt det som gjelder i villaområdene. Slik bebyggelse skal ha store åpne arealer med adgang for allmenn gjennomgang
få på plass en overordnet fylkesdelsplan/regionplan for alle kommunene i Vestregionen om fremtidig samordnet utviklingsretning for boliger og samferdsel. Formålet er å avlaste de mest pressede områdene og stimulere utvikling der det ligger bedre til rette for vekst.
stille krav til utbyggere om:
o estetisk utforming og plassering i terrenget
o hensyn til kulturminner
o tilgjengelig infrastruktur
o å tilfredsstille de samme miljøkravene som de vi har i den nordiske offisielle miljømerkeordningen Svanen

sikre naturopplevelser og bidra til kunnskapsoppbygging

ha en egen plan for randsonene mot marka med en mer fleksibel inndeling i hensynsoner i forhold til landbruksdrift, husdyrhold, turisme, friluftsliv og idrettslige aktiviteter.
stimulere til økt bruk av marka ved støtte til serveringssteder og markastuer med overnattingsmuligheter
utvikle et nettverk av merkede turstier mellom grønne lunger, kysten og marka
få opparbeidet en kyststi fra Slependen til Lysaker og stier langs større vassdrag i Bærum.
stimulere til interesse for naturfag hos barn og unge
støtte skolebruk og aktivitetsgårder på for eksempel Øverland og Helsetjordet
støtte bønder som vil starte "Inn på tunet tiltak", undervisningsopplegg, eller leie ut parseller på egen gård
gjøre deler av Wøien gård til et naturfaglig opplevelses- og aktivitetssenter
prioritere friluftsliv som idrett og fritidsaktivitet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**