Venstre – et verdivalg

Venstre er opptatt av miljø, frihet, ansvar, toleranse, solidaritet og folkestyre. Slike verdier reflekteres tydelig i Venstres ideologi og partiprogram.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Frihet og fellesskap, motsetninger eller forutsetninger?

Venstre ser først og fremst på menneskene som selvstendige personer som skapes, formes og lever sine liv i samspill med andre. I Venstres menneskesyn ligger en overbevisning om at vi alle har evne til å skape det gode liv for oss selv og andre. Venstres politikk forener frihet for den enkelte med ansvar for fellesskapet og hverandre.
Frihet er en forutsetning for å ta ansvar for egne handlinger og ta hensyn til våre medmennesker. Den enkeltes frihet begrenses bare av de rammer naturen setter og slutter der en annens frihet begynner.
Et fellesskap som ikke er et klamt, styrende og påtvunget fellesskap, men et fellesskap der man blir invitert, informert og involvert, og der man kan bidra og føle seg verdsatt er igjen en forutsetning for livsutfoldelse, trygghet og glede.
For Venstre er det underordnet om en tjeneste leveres av offentlige eller private, men vi har alle et felles ansvar for at tjenestene finnes og fungerer best mulig etter hensikten. Slik organiseringen er lagt opp i dag må en del kjerneoppgaver drives av kommunen.

Folkestyre og deltakeransvar. Kunder, klienter eller borgere?

Venstre mener:
at alle borgere har både rettigheter og plikter i samfunnet.
at beslutninger skal tas og oppgaver løses nærmest mulig den det gjelder.
at et samfunn skal bygges nedenfra og opp, og at vi må ta vare på viktige byggesteiner som familie og lokalsamfunn.

For å verne om det lokale selvstyre også i fremtiden har Venstre gått inn for å få en bestemmelse om dette inn i grunnloven.
Venstre ønsker at den enkelte borger skal kunne delta i det lokale folkestyret, og ha reell innflytelse på de beslutninger som angår seg selv og sitt liv.
Den er mange sosiale, kulturelle og økonomiske krefter som styrer i et samfunn. Kapitalen har stor makt, og søker mot et pressområde som Bærum. Det er opp til oss å styre kapitalen slik at den blir et gode og ikke en belastning. Venstre i Bærum ønsker derfor å skape arenaer og møtesteder der borgernes meninger slipper til, og vil skape gode rutiner som sikrer at borgerne blir hørt og får delta i beslutninger i viktige spørsmål.

Venstre vil:
at innbyggerne skal styre i Bærum — ikke utbyggerne!
holde fast ved formannskapsprinsippet og unngå flere heltidspolitikere
støtte forslag om å holde rådgivende folkeavstemning når minst 5% av de stemmeberettigede innbyggerne ber om det.
fremskaffe forståelige, forutsigbare og helhetlige planer på viktige politikkområder
ha folkemøter mellom politikere og innbyggere om viktige politiske saker

Venstre er imot en ensidig polarisering i en høyre- og en venstreside i Norsk politikk. Vi er opptatt av å finne gode løsninger et flertall kan slutte seg til, og er villig til å inngå kompromisser i alle leire for å finne konstruktive løsninger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**