Spilleavhengighet, fattigdom, tilskudd til idrett og kultur, lokaldemokrati

Drammen Venstre går imot at mange av de fattigste i Norge finansierer andres sports-, fritids- og kulturaktiviteter, og støtter derfor det opprop Drammens ordfører har gått i bresjen for — og som også støttes av mange av Arbeiderpartiets ordførere rundt omkring i landet. Oppropet er en solidaritetsaksjon som gjøre veien ut av spilleavhengigheten lettere ved at gevinstautomatene fjernes fra hverdagen. Alternative finansieringskilder må finnes for de foreninger som i dag får store deler av sine inntekter fra nettoppgevinstautomatene. Lokalt og nasjonalt må det samtidig med et forbud mot gevinstautomatene settes igang et bredt arbeid for å motvirke ytterligere vekst i det svarte spillemarkedet og spill hjemme i våre stuer via Internett. Dette er den virkelige utfordringen ligger om vi vil gjøre noe med spilleavhengigheten og dens store og små problemer skriver bystyrekandidat for Drammen Venstre Tom Hedalen i sitt innlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Brutto omsetning på pengespill i 2005 var 42,3 milliarder kroner. Beløpet tilsvarer i gjennomsnitt nær 9 200 kroner per nordmann. 30,7 milliarder ble tilbakebetalt til spillerene som gevinster. I tillegg spilte nordmenn for minst fire milliarder på uregulerte pengespill på Internett samme året. Spillingen på Internett har dermed doblet seg fra 2003, og Norge ligger som nummer 1 i Europa og som nummer 3 i verden når det gjelder å spille bort mest penger.

En stor del av overskuddet fra spillevirksomheten fordeles hvert år til ulike fritids-, idretts- og kulturformål. Totalt delte spillselskapene ut i overkant av 5,6 milliarder kroner til disse formålene i 2005. Av dette fikk idretten nesten 2 milliarder kroner. Ulike kultur og fritidsformål ble tilgodesett med 1,3 milliarder kroner, mens det øvrige ble fordelt mellom hestesport og ulike humanitære og helsemessige formål. Et forsvinnende lite beløp på 12 millioner kroner gikk til å finansiere regjeringens handlingsplan mot pengespillproblemer.

Mange opplever spillingen som positiv og et spennende avbrekk i hverdagen. Samtidig har pengespillene en betydelig bakside — spilleavhengighet – som først de siste årene har blitt satt på den offentlige og politiske dagsorden. Spilleavhengighet har ofte store sosiale konsekvenser, og mange enkeltpersoner og familier lever i fattigdom på grunn av dette. I 2004 anslo Lotteritilsynet at 49.000 personer led av alvorlig spilleavhengighet hvorav 11.000 var ungdommer. Andre undersøkelser viser at disse tallene kan være betydelig underestimerte. Bare i Drammen antas det at det er mer enn 800 spilleavhengige. En av fire som har spilleproblemer har en brutto årslønn på under 100.000 kr.

Spilleavhengighet er synonymt med at du ikke har kontroll over pengespillingen. Samtidig er spilleavhengighet mer enn å bare spille bort enorme summer. Det handler også om å spille for mer enn det man har råd til å tape. En spilleavhengig som har tapt masse penger vil ofte forsøke å ta det igjen ved å satse enda mer. Mange mister fullstendig oversikten over egen økonomi, og hverdagen deres handler hovedsakelig om spilling. Dette kan resultere i personlige, økonomiske og sosiale problemer. Blant dem som søker hjelp for spilleavhengighet, viser undersøkelser at omtrent 40 % har hatt alvorlige selvmordstanker, og at 10 % har forsøkt å begå selvmord.

Ved siden av nettspill regnes gevinstautomatene som mest avhengighetsskapende.

Et positivt opprop mot gevinstautomater fra kommunene
Drammen Venstre går imot at mange av de fattigste i Norge finansierer andres sports-, fritids- og kulturaktiviteter, og støtter derfor det opprop Drammens ordfører har gått i bresjen for — og som også støttes av mange av Arbeiderpartiets ordførere rundt omkring i landet. Oppropet er en solidaritetsaksjon som gjøre veien ut av spilleavhengigheten lettere ved at gevinstautomatene fjernes fra hverdagen. Implisitt i dette ligger også at vi tar avstand fra Arbeiderpartiets landsmøte som nylig vedtok tvungen utplassering av spilleautomater i lokalsamfunnene uavhengig av hva lokalsamfunnene selv ønsker. Drammen Venstre ser på landsmøtevedtaket til Arbeiderpartiet som manglende respekt for de spilleavhengige, deres familier og omgivelser, lokaldemokratiet og kommunene som må takle de sosiale og økonomiske problemene gevinstautomatene medfører. Skal fattigdomsproblematikken i Drammen bekjempes MÅ en av årsakene til dette fjernes – gevinstautomatene. Drammen Venstre forventer derfor støtte fra Arbeiderpartiet og SV i denne lokalt viktige saken om disse partienes troverdighet i fattigdomsbekjempelsen skal bestå.

Alternative finansieringsordninger for idrett og kultur må utredes
Om Drammens ordfører skulle lykkes med sitt initiativ tross motstand fra kulturminister Giske og Arbeiderpartiet, og Drammen Bystyre skulle gå til det skritt å nekte utplassering av gevinstautomater i byen vår må det på forhånd utredes hvordan de frivillige organisasjonene som i dag henter betydelige deler av sine inntekter fra gevinstautomatene, skal få inntektsmuligheter og økonomisk støtte til å kunne videreføre sitt omfattende og positive samfunnsarbeid. Et arbeid som er av stor betydning for trivselen og likeverdet i vårt nærmiljø. Skal Drammen nå målene om flere innbyggere og større likeverd mellom de ulike befolkningsgruppene, må den økonomiske støtten til idrett, kultur og organisasjonsliv økes — ikke reduseres ved at viktige deler av inntektsgrunnlaget tas fra de.

Tiltak mot spill på Internett
Et forbud mot gevinstautomater kan imidlertid på noe lengre sikt legge til rette for en vridning av pengespill fra automater og over til det mer ukontrollerbare svarte markedet og Internett. Dette burde være en bekymring ordfører Opdal Hansen sammen med partiene fra ytterste høyre til ytterste venstre burde dele. Lokalt og nasjonalt må det samtidig med et forbud mot gevinstautomatene settes igang et bredt arbeid for å motvirke ytterligere vekst i det svarte spillemarkedet og spill hjemme i våre stuer via Internett. Dette er den virkelige utfordringen ligger om vi vil gjøre noe med spilleavhengigheten og dens store og små problemer.

Tom Hedalen

Foto: Asgeir Osnes

Tom Hedalen
Bystyrekandidat
Drammen Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**