Vi vil revitalisere lokaldemokratiet i Gjerdrum

En av våre viktige valgkampsaker er et 5 punkters program for å skape et mer levende lokaldemokrati i Gjerdrum. Vi vil jobbe aktivt for å videreutvikle vårt lokaldemokrati slik at innbyggerne opplever det som mer åpent og inkluderende, og slik at det inviterer til bredere engasjement for fellesskapet i vårt nærmiljø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

demokrati

Foto: d

Vi vil gi både innbyggerne og våre folkevalgte større muligheter og mer innflytelse til å påvirke utviklingen og prioriteringene i Gjerdrum kommune.

Derfor vil vi gjennomføre disse reformene:

Innføre ny politisk styringsmodell: Vi vil at alle politiske saker skal behandles og besluttes i kommunestyret, og ikke slik det er i dag, hvor det meste er avgjort i underutvalg og formannskap før sakene kommer opp i kommunestyret. Vi mener dette er viktig for å skape mer åpenhet, myndiggjøre de folkevalgte, og gjøre lokalpolitikken mer engasjerende for innbyggerne.

Etablere faste årlige folkemøter: Et åpent stormøte mellom innbyggerne og kommunens politiske ledelse og politikere. Tema: Kommuneplan, utbyggingsplaner, status og planer for utvikling av kommunens tjenester, ressursbruk og prioriteringer for kommende år. Møtet skal åpne for spørsmål og diskusjon med innbyggerne.

Innføre næringslivets dag: Kommunen inviterer alle næringsdrivende og andre interesserte til et fast årlig møte med fokus på informasjon, erfaringsutveksling og diskusjon om næringsutvikling, nyetablering og hvordan kommunen kan bli en bedre serviceyter overfor næringslivet.

Innføre innbyggernes egen "Gjerdrumsportal": En brukervennlig web-portal hvor alle kan sende inn forbedringsforslag og meninger om alt som angår kommunens virksomhet. Årlig kåring av beste forslag.

Mer frihet og mer ansvar lokalt: Venstre arbeider generelt for at kommunene skal få større muligheter til å bestemme over egne inntekter og utgifter enn tilfellet er i dag. Vi går imot overdreven sentraldirigering fra statens side. Venstre går i mot innføring av eiendomsskatt i Gjerdrum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**