En nyskapende næringspolitikk

Stor variasjon i arbeidslivet gir muligheter for spennende jobber for mange forskjellige mennesker med et vidt spekter av interesser. Alle bæringer må ha en mulighet til å bidra etter evne og føle seg samfunnsnyttige og verdsatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Teknologi, pc

Foto: Luth

I Bærum har vi et rikt og variert nærings- og arbeidsliv. Vi har en stor innovasjon i betydningen at det skapes mye nytt og nyttig i Bærum. Spesielt har kommunens bedrifter innen telekommunikasjon, IT og offshore en ledende rolle i Norge gjennom stor forsknings- og utviklingsvirksomhet. Handel og tjenesteyting er preget av sterk vekst og utfordrer både areal- og samferdselpolitikk. Med en sterk urbanisering og god tilgang på kapital er det imidlertid viktig at ikke store bedrifter og handel blir tilnærmet enerådende som aktører i både arbeidsmarkedet og næringspolitikken.

Venstre ønsker å opprettholde et mangfold av små- og store bedrifter og ser verdien av å oppnå synergier ved å jobbe i næringsklynger. Offentlig og privat tjenesteyting bør sameksistere og by hverandre både konkurranse, samarbeid og oppgavedeling. Det er viktig at Bærum fortsatt skal være en kommune med plass til et levende jord- og skogbruk. Levende jord- og skogbruk er viktig for å sikre et attraktivt kulturlandskap og tilgang på trygge, kortreiste og etisk høyverdige landbruksprodukter. Et levende landbruk tar også vare på våre historiske røtter og bidrar til at Bærums opprinnelige befolkning ikke blir fremmedgjort i egen bygd.

Venstre vil

stimulere nyskaping, innovasjon og etablering i kommunen
bidra til å skape entreprenørskapsholdning og støtte opp om gründere ved tilrettelegging, nettverksbygging og kompetanseformidling i samarbeid med etablert næringsliv
oppmuntre etablerte bedrifter til å "knoppskyte" og se muligheter for nye anvendelser av teknologi og kompetanse
støtte opp om og ta lokalt medeierskap i etablererveiledningen som drives i Akershus.
styrke kommunens samarbeid med Innovasjon Norge, Regionalt utviklingsprogram (RUP) i Akershus og Oslo, videregående skoler og etablererorganisasjoner / -nettverk
sørge for at det finnes rimelige lokaler/senter for kontorfellesskap av nyetablerere og med tilrettelagte tjenester og nødvendige fasiliteter etter mønster av såkalte industriinkubatorer og næringshager
Tilrettelegge for at Bærums gründerkvinner kan skape utviklingsbedrifter

bidra til samarbeid om nærings- og kompetanseutvikling
oppmuntre etablerte bedrifter til å involvere seg i oppstart av ny innovativ virksomhet.
sikre næringslivet i kommunen attraktive og forutsigbare rammevilkår
samarbeide med næringsorganisasjoner og enkeltbedrifter om et variert næringsliv i kommunen
sikre et bredt utdanningstilbud med tanke på næringslivets og samfunnets behov
initiere et Universitets- og høyskolemiljø med nær forbindelse til det høyteknologiske næringslivet i Bærum, samt stimulere forskermiljøer til å etablere seg i kommunen
besørge nær kontakt mellom næringsliv og myndigheter og derved legge lista høyt for kvalitet, etisk og miljøvennlig standard i næringslivet i Bærum

gi landbruket gode rammer for drift og utvikling
gi det felles kommunale landbrukskontoret for Asker og Bærum mandat og ressurser til å trekke gårdenes landbruksdrift i økologisk retning gjennom målrettet veiledning og info om tilgjengelige ressurser og finansiering
legge til rette for lokal direkteomsetning av produkter på gårder og torg
støtte opp om entreprenørskap og innovasjon til fremme av nye næringer og driftsformer på gårdsbruk
oppmuntre lokale merkevarebygging og spesialiserte kvalitetsprodukter, slik det er illustrert av bygdeutviklingsprisvinnerne for Oslo og Akershus i 2005 på Ringi Gård
fremme samarbeid med reiseliv, restauranter, møbelsnekkere og andre som foredler landbrukets råvarer
tydeliggjøre og verdivurdere landbrukets funksjon som kulturlandskapsutvikler og tilrettelegger for naturbruk i rekreasjon, skoler, barnehager og organisasjoner

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**