Fysisk aktivitet i skolen!

Venstres Astrid Bekkenes er glad for forslaget om en times daglig aktivitet i Kristiansandskolen. Astrid fremmet selv forslag om det samme i 2004, men ble da nedstemt i bystyret. Begrunnelsen var den gang kostnadene. Astrid stiller kommende onsdag spørsmål i bystyret om hva som nå har endret seg, og hvordan forslaget skal settes ut i livet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Spørsmål til Bystyret 30. mai 2007

Fra representanten Astrid Bekkenes, Venstre.

På møte i Bystyret 25. august 2004 hadde representanten Astrid Bekkenes, Venstre interpellasjon vedrørende "Skolens prioritering av bevegelse og helse som fag i grunnskolen." hun fremmet følgende oversendelsesforslag:


"Bystyret ber administrasjonen vurdere å tilrettelegge for en times fysisk aktivitet i skolene daglig."

Oversendelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Skoledirektøren gav det et meget utfyllende svar.

Konklusjon:

Skoledirektøren mener at skolene i Kristiansand allerede har en meget sterk fokusering på fysisk aktivitet. Rapportene fra skolene viser at det på ulike tider av skoledagen legges inn fysiske aktiviteter. Skolene er beviste i forhold til behovet for fysisk aktivitet. Den erfarer også at elever som er i god fysisk form, fungerer bedre og har styrket sin læringsevne.

Med det budsjett som skoleetaten ser ut til å få i 2005, kan skoledirektøren ikke gå inn for å øke den fysiske aktiviteten ytterligger. Det vil medføre økonomiske utlegg det er vanskelig å innpasse i budsjettet.

Her kommer da mitt spørsmål: Det ble nevnt fra talerstolen 2004, at det ville koste over 20.mill.å innføre en times fysisk aktivitet i skolene daglig.

Hvordan kan skoledirektøren uttale i media, at det i dag – 2007, bare kommer på ca. 7 mill.?

Venstre er glade for forslaget fra gruppelederne i Ap, H og Krf om innføring av en times fysisk aktivitet hver dag, dette er en sak for oss i Venstre som har stor viktighet.

Forslaget forutsetter at ordningen innføres "ad hoc" midt i et budsjettår og saken kommer veldig brått på,

Med hensyn til å få tiltaket organisert og folk ansatt til å gjører jobben, hvilke tiltak er nødvendig å iverksette for sikre positiv innstilling og ryddig prosess i forhold til skolenes ansatte, tillitsvalgt og administrative ledelse?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**