Trygg oppvekst i Bærum

Barn og unge er en ressurs for Bærum. Det vi gir dem av kjærlighet, omsorg, kunnskap og verdier, er avgjørende for hvordan fremtiden skal se ut. En trygg og god oppvekst både i familien, i nærmiljøet og storsamfunnet, er en viktig investering i menneskelig kapital. Kommunen skal være en viktig bidragsyter og har et overordnet ansvar på vegne av fellesskapet under hele oppveksten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


De fleste foreldre i Bærum velger å ha barna i barnehage noen år før de begynner på skolen, og alle som ønsker det bør ha mulighet for en god barnehageplass.

Skolebarn

Foto: Microsoft

Skolen er den viktigste arenaen der alle barn og unge møtes, og et samlingspunkt for lokalmiljøet. I dette fellesskapet legges grunnlaget for elevenes fremtidige deltakelse i arbeid og samfunnsliv. Norge er helt avhengig av et høyt utdanningsnivå for å kunne ta vare på naturverdiene, øke verdiskapningen og sikre kulturell allmennutdannelse.

God integreringspolitikk skal sikre at Bærum skal være en god kommune å bo i for alle. Vi vil tilrettelegge for at fremmedspråklige barn kan gå i barnehage, slik at de lærerer seg norsk før de begynner på skolen. Vi vil oppmuntre til at flere minoritetsforeldre blir involvert i foreldresamarbeid som f.eks FAU, for å kunne ivareta deres særlige behov bedre enn i dag. Vi vil tilrettelegge for nye arenaer for intergrering.

Venstre vil

gi barnehagene rom til å bli gode steder for å føle, gjøre og lære
at barnehagene primært skal være kommunale, men gi rom for det private initiativ, særlig for foreldreeide og ideelle barnehager
ha flere naturbarnehager og andre tilbud som kan bidra til å gi flere barn en grunnleggende forståelse av natur
ha barnehageplass til alle som ønsker det
gi småbarnsforeldre et reelt valg mellom kommunale og private barnehager uavhengig av bakgrunn, økonomi og behov
sikre at alle barnehager, privat eide så vel som kommunale, holder god faglig kvalitet
ha like tilskuddsatser for alle barnehager

utvikle skolen som en trivelig og trygg læringsarena for alle
at grunnskolen primært skal være en kommunal oppgave, men at alle elever/foreldre uansett bakgrunn, økonomi og behov fritt skal kunne velge mellom offentlige og private skoletilbud
gi skolen gode vilkår slik at elevene får tilpasset opplæring og differensiert undervisning og at elevene sikres muligheter for å tilegne seg kunnskaper, utvikle selvstendighet og ansvarsfølelse
bedre muligheten for større elevmedvirkning på alle trinn
sikre elevenes fysiske og sosiale arbeidsmiljø
at alle elever skal få et tilbud om et rimelig og sunt måltid på skolen
arbeide for at praktiske fag og fysisk aktivitet får en større plass i skolen
stimulere til større interesse for realfagene for å kunne møte miljøutfordringene i fremtiden
styrke interessen for fremmedspråk for å øke språkkunnskapen i dagens globalisering
la alternativ opplæring være en mer naturlig del av det samlede skoletilbudet
styrke lærernes rolle i skolen, stimulere til rekruttering og sørge for solid fagkompetanse og etterutdanning
gi lærerne mer tid til elevrettet arbeid
gi lærere et friår som brukes til kompetanseutvikling

føre skolefritidsordningen et skritt videre
videreutvikle SFO med forankring i kommunale vedtekter og søke å utvide tilbudet til eldre elever
arbeide for at foreldrebetalingen reduseres på sikt og at ordningen etter hvert innlemmes i skolens gratisprinsipp
bevare SFos egenart og sikre at de forskjellige skolenes profiler fortsatt gjenspeiler seg i ordningen
øke tilbudet om kompetanseutvikling for tilsatte
sikre at SFO har god kvalitet ved alle skolene i Bærum

satse på en aktiv og brukermedvirket integrering med særlig fokus på barn og unge
bekjempe fremmedfrykt og hverdagsrasisme
gi norskopplæring høyeste prioritet og sørge for samtalearenaer mellom nordmenn og innvandrere
stimulere til at flere barn av ikke etninsk norske foreldre går i barnehage og på SFO
støtte fritidstiltak som inkluderer norske og ikke etninsk norske barn og ungdommer av begge kjønn
stille tydelige krav til medvirkning og integrering

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**