Interpellasjon om nevrokirurgitilbud ved UIS

Venstre gruppeleder i fylkestinget, Jarle Braut har meldt interpellasjon om nevrokirurgitilbudet ved Universitetssjukehuset til fylkesutvalgets møte den 5. juni.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Les hele interpellasjonen her:

Interpellasjon til fylkesutvalgets møte 5. juni 2007:

NEVROKIRUGITILBUD OG BEREDSKAP VED UNIVERSITETSJUKEHUSET I ROGALAND.

Jarle Braut

Foto: Are Bu Nilsen

Det er med stor bekymring og uro me nå ser at nevrokirugitilbudet ved vårt universitetssjukehus vert svekka til fordel for Bergen.
Styrevedtak i Helse Vest syner liten vilje til å koma Helse Stavanger i møte om å oppretthalda eit akseptabelt fagleg nivå med tilhøyrande beredskap for 400 000 menneske.
Rogaland fylkeskommune har ansvar for at folk i Rogaland kan kjenna seg trygge på at me har eit slikt tilbud. Helse Stavanger vurderer nå samarbeid med utanlandske sjukehus.

Me ser at fleire meiner at det har gått politikk i saka og at nevrokirugistriden mellom Bergen og Stavanger må finna ei politisk løysing før statsråden grip inn og instruerer.
Styrereprensentantane i Helse Vest er oppnemde etter framlegg frå fylka og kompetansestriden bør difor løysast regionalt.

Slik eg ser det må fylkesordføraren straks ta initativ overfor fylkesordføraren i Hordaland for å finna politiske løysingar som tener folk i Rogaland og fører vestlandssamarbeidet eit steg vidare.

" Vil fylkesordføraren ta initativ til politiske drøftingar med Hordaland fylkeskommune for å koma fram til gode løysingar for nevrokirugien i helseregionen og ved universitetssjukehuset i Rogaland?"

Klepp, 27.mai 2007

Jarle Braut

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**