Interpellasjon til fylkesrådet

KOMPETANSEÅR FOR LÆRERE I VIDEREGÅENDE SKOLER I NORDLAND

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Interpellasjon til fylkesrådet
Under junimøtet i fylkestinget
Fra May Valle (V)

KOMPETANSEÅR FOR LÆRERE I VIDEREGÅENDE SKOLER I NORDLAND

Det er av avgjørende betydning for den videre utvikling av kunnskapssamfunnet at lærere er kompetente, kunnskapsrike og motiverte. Lærerens faglige, didaktiske og pedagogiske kompetanse er svært viktig for elevenes læringsutbytte og læringslyst.

I dagens samfunn er det et generelt økende behov for kontinuerlig å oppdatere seg i forhold til sitt eget fagfelt, og lærere som yrkesgruppe er intet unntak. I samfunnsutviklinga endrer yrkene seg som fagene gjør det. Det er derfor nødvendig også for lærene å ha mulighet til systematisk fornying og komplettering av sin fag- og yrkeskompetanse. Undersøkelser viser dessverre at lærere i liten grad får det nødvendige påfyllet av kompetanse i løpet av sin yrkeskarriere: Kursene de får er korte, av generell art, og gir liten effekt på opplæringa. Spesielt prekær er situasjonen nå innen realfagene.

Det er nødvendig å ha en systematisk ordning som ivaretar det faglige aspektet ved etter- og videreutdanning, samtidig som man gir lærerne tid nok til å gjennomføre et slikt opplegg. Nordland fylkeskommune bør derfor innføre kompetanseår for lærere, en ordning innebærer at lærere etter et visst antall år — for eksempelt sju år — kan få permisjon inntil ett år med full eller delvis lønn for å ta relevant videreutdannelse eller praktisere i annet relevant arbeid. Denne modellen bygger på ordninga for vitenskaplig ansatte, der det gis rett til ett års forskningstermin etter seks års tjeneste, eller et halvt års permisjon eter tre års tjeneste.

Innføring av kompetanseår vil ikke bare bidra til å øke lærernes kompetanse, men også bidra til at kontakten mellom skole og øvrige deler av samfunnet forsterkes. Det er sannsynlig at ordninga vil virke rekrutterende og føre til at lærere står lenger i arbeid, noe som vil være nødvendig for å avhjelpe lærermangelen de kommende årene. Vi kan iallfall ikke sitte stille og se på at andre har EVU-ordninger som gjør skolene våre mindre attraktive som arbeidsplasser. Viktigst er likevel at lærerne får den motivasjon og kunnskap som kreves for å være lærer i dagens skole og samfunn.

Nordland Venstre mener at kompetanseår for lærere i Nordland må utredes nå. Er det i tråd med de tanker fylkesrådet har om kompetanseutvikling for lærerne i våre videregående skoler?

Forslag til vedtak:
Nordland fylkesting ber fylkesrådet utrede mulighetene og kostnadene ved kompetanseutvikling for lærerne i fylkeskommunens videregående skoler, der også lønna permisjoner til utdanning og hospitering inngår.

May Valle (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**