NÆRINGSUTVIKLING OG NYSKAPING

Bodø skal være en være en motor for nyskaping og vekst for hele regionen. For å få dette til vil Bodø Venstre fokusere på å skape et godt næringsmiljø, spesielt for små og mellomstore bedrifter, i samarbeid med offentlig sektor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


<-- Tilbake til programoversikten

a) KOMMUNEN OG NÆRINGSVIRKSOMHETEN

Finans

Bodø kommune skal ikke drive næringsutvikling, men kun være en tilrettelegger for denne type aktivitet. Dette betyr at Bodø kommune via kommunale foretak ikke skal være investor eller næringslivsaktør med offentlige midler i konkurranse med private aktører. Søknader om driftsstøtte og tilskudd skal behandles i offentlighet av folkevalgte organer.

b) MODERNE LØSNINGER FOR NÆRINGSUTVIKLING

Teknologi, kabel

Venstre har tro på enkeltmenneskets skaperevne og vil derfor at kommunen skal være en aktiv støttespiller og tilrettelegger for gründere og bedrifter i etableringsfasen. Det nyskapende næringslivet bidrar til vekst og arbeidsplasser i byen. Bodø Venstre vil bedre rammevilkårene for småbedrifter med de stimuleringstiltak kommunen har til rådighet. Kommunen må ha enkle praktiske regler tilpasset småbedrifters virkelighet.

Bodø Venstre vil arbeide for at det etableres en mikrokredittordning som skal tilby lett tilgjengelig startkapital, kurs og råd om bedriftsledelse, samt oppfølging med bedriftsøkonomisk veiledning til gründere (Kvinnebank-mikrokredittmodellen).

c) ET ENKLERE BODØ.

Saksdokumenter

Bodø kommune skal være en ryddig og forutsigbar medspiller for næringslivet i Bodø. Kommunen kan utføre sine oppgaver langt enklere og bedre enn i dag og redusere skjemaveldet både internt og overfor næringslivet og befolkningen. Det vil frigjøre ressurser både i næringslivet og i det offentlige. Disse ressursene kan brukes til økt verdiskaping eller til å utføre flere fellesoppgaver.

Venstre vil gjøre det så enkelt som mulig for næringsdrivende å skaffe seg oversikt over offentlige lover, regler, forskrifter og andre reguleringer. Vi ønsker at de kommunale tjenestene er kundeorienterte og fremtidsrettete.

d) FLYBYEN BODØ

Fly, jagerfly, forsvar

Bodø hovedflystasjon er en viktig hjørnesteinsbedrift og institusjon i Bodø bys historie og næringsliv. Bodø Venstre vil arbeide politisk for at Bodø beholder jagerskvadronene og redningsskvadronen i byen, slik at Bodø blir en flyby også i framtida. Dette sikrer arbeidsplasser og har positive ringvirkninger for byen.

<-- Tilbake til programoversikten

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**